Первинні вкладки

Положення про постійні комісії Київської міської ради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 19 червня 2014 року N 9/9

Про затвердження Положення про постійні комісії Київської міської ради

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Київської міської ради
 від 7 липня 2016 року N 566/566

Відповідно до частини тринадцятої статті 46, частини п'ятнадцятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київської міської ради, статті 18 Статуту територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Київської міської ради згідно з додатком.

2. Постійним комісіям Київської міської ради у місячний термін подати пропозиції, у разі їх наявності, до постійної комісії Київради з питань регламенту та депутатської етики щодо необхідності внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради.

3. Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 382/5769 "Про затвердження Положення про постійні комісії Київської міської ради" вважати таким, що втратило чинність.

4. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
19.06.2014 N 9/9

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій Київської міської ради.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус постійних комісій Київської міської ради

1. Постійні комісії Київської міської ради є органами Київської міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого органу.

2. Постійні комісії Київської міської ради здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, Статутом територіальної громади міста Києва, Регламентом Київської міської ради та цим Положенням.

3. Постійні комісії Київської міської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 2. Склад постійних комісій Київської міської ради

1. Постійні комісії Київської міської ради обираються Київрадою на термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

2. Перелік постійних комісій Київської міської ради затверджується рішенням Київської міської ради.

3. До складу постійних комісій Київської міської ради не можуть бути обрані Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київської міської ради.

4. Загальний склад постійної комісії не може бути меншим трьох депутатів Київської міської ради.

5. Депутат може входити до складу лише однієї постійної комісії Київської міської ради. Депутат Київської міської ради може брати участь у засіданнях постійних комісій Київської міської ради, членом яких він не є, з правом дорадчого голосу.

6. Депутати Київської міської ради працюють у постійних комісіях Київської міської ради на громадських засадах.

Стаття 3. Принципи роботи постійних комісій Київської міської ради

1. Постійні комісії Київської міської ради будують свою роботу на принципах: верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

Стаття 4. Повноваження постійних комісій Київської міської ради

1. Постійні комісії Київської міської ради за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спрямованості:

1) розробляють та вносять на розгляд Київської міської ради проекти відповідних рішень;

2) попередньо розглядають та готують висновки, рекомендації до проектів рішень Київської міської ради, що внесені на розгляд ради;

3) узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до проектів рішень Київської міської ради;

4) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Київрадою, готують висновки з цих питань;

5) проводять збір та аналіз інформації;

6) вивчають громадську думку;

7) розглядають звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

8) розглядають та узгоджують плани підприємств, установ та організацій, реалізація яких може викликати негативні екологічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, готують відповідні висновки і вносять рекомендації до відповідних органів;

9) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, а також звіти про виконання відповідних програм;

10) попередньо розглядають проекти бюджету м. Києва та проекти про внесення змін та доповнень до бюджету м. Києва, а також звіти про виконання бюджету;

11) організовують експертизи інноваційних та інвестиційних проектів для впровадження їх у м. Києві;

12) попередньо розглядають акти прокурорського реагування органів прокуратури України, звернення правоохоронних та контролюючих органів на рішення Київської міської ради;

13) попередньо розглядають проекти рішень щодо землекористування та землевідведення, а також розпорядження об'єктами права комунальної власності територіальної громади міста Києва, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій;

14) здійснюють контроль за виконанням доручень виборців;

15) здійснюють контроль за виконанням рішень Київської міської ради, рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій;

16) вивчають діяльність та заслуховують звіти про роботу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, підзвітних та підконтрольних Київраді та її виконавчому органу (Київській міській державній адміністрації) підприємств, установ та організацій;

17) попередньо розглядають проекти положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

18) попередньо розглядають проекти положень та статутів комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до функціональної спрямованості постійних комісій Київської міської ради;

19) виконують доручення Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради з питань підготовки проектів рішень Київської міської ради та організаційної роботи, інформують Київраду, Київського міського голову, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради про хід їх виконання;

20) отримують від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи;

21) розглядають спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій Київської міської ради;

22) створюють робочі групи з залученням експертів, фахівців та інших осіб;

23) співпрацюють з міжнародними та регіональними органами управління, районними у м. Києві радами (у разі їх утворення) та їх виконавчими органами, районними в м. Києві державними адміністраціями, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян;

24) періодично звітують перед Київрадою про свою роботу.

II. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 5. Перелік постійних комісій Київської міської ради та їх функціональна спрямованість

1. Постійні комісії Київської міської ради, перелік яких затверджений рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 N 10/10 "Про перелік та склад постійних комісій Київської міської ради", здійснюють повноваження, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Київської міської ради, цим Положенням та відповідно до функціональної спрямованості, яка визначена цією статтею.

2. Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) бюджету міста Києва (включаючи питання доходів, видатків, контролю за виконанням бюджету);

2) Програми соціально-економічного розвитку м. Києва та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

3) встановлення місцевих податків та зборів;

4) затвердження ставок та встановлення пільг щодо земельного податку;

5) функціонування цільових фондів;

6) місцевих позик, здійснення місцевих запозичень та управління борговими зобов'язаннями;

7) інвестиційної діяльності на території міста Києва;

8) пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва.

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку здійснює попередній розгляд проектів рішень Київської міської ради, реалізація яких призведе до зміни показників бюджету міста.

3. Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) володіння, користування та розпорядження землями територіальної громади міста (включаючи питання передачі земельних ділянок у власність чи користування, приватизації земельних ділянок, припинення права користування та вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності);

2) викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;

3) організації землеустрою;

4) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;

5) вирішення земельних спорів;

6) архітектурно-будівельної діяльності;

7) планування та забудови територій (включаючи питання підготовки та затвердження Генерального плану забудови міста Києва та його приміської зони, проектів детального планування територій, схем планування територій);

8) розміщення рекламно-інформаційного обладнання (засобів реклами) та елементів дизайну міського середовища.

4. Постійна комісія Київської міської ради з питань власності вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності (включаючи питання приватизації, управління, надання в оренду (суборенду), застави, страхування, концесії);

2) формування комунальної власності територіальної громади міста Києва (включаючи питання зарахування до комунальної власності закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів комунального призначення);

3) захисту прав комунальної власності;

4) передачі об'єктів комунальної власності міста Києва під реконструкцію;

5) створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, установ та організацій;

6) обліку та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

5. Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) діяльності Київської міської ради, Київського міського голови, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, секретаріату Київської міської ради;

2) дотримання регламенту Київської міської ради та інших нормативно-правових актів Київської міської ради та її виконавчого органу;

3) дотримання норм депутатської етики;

4) порушення статусу депутата Київської міської ради;

5) реалізації депутатами Київської міської ради своїх повноважень;

6) взаємодії Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

7) електронного урядування.

6. Постійна комісія Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією (включаючи питання сприяння в роботі правоохоронних органів, судів, органів юстиції);

2) додержання прав і свобод людини і громадянина;

3) діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4) діяльності комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих;

5) правової освіти населення;

6) актів прокурорського реагування органів прокуратури України, звернення правоохоронних та контролюючих органів на рішення Київської міської ради, рішення та дії відповідних посадових осіб Київської міської ради;

7) діяльності Київської міської ради, Київського міського голови, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, секретаріату Київської міської ради (виключно з питань дотримання законів України у своїй діяльності);

8) діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (включаючи питання співпраці Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), визначення обсягу повноважень, скасування актів виконавчого органу, які не відповідають вимогам законодавства України);

9) утворення муніципальної міліції та інших громадських формувань з охорони громадського порядку.

7. Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) охорони здоров'я (включаючи питання діяльності закладів охорони здоров'я, забезпечення населення медико-санітарною допомогою);

2) соціального захисту населення (включаючи питання діяльності закладів соціального захисту населення, соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, сімей ветеранів війни, осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі в питанні побутового обслуговування);

3) медичного страхування;

4) санітарно-епідемічного забезпечення населення;

5) материнства та дитинства (включаючи питання соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);

6) зайнятості населення та заходів щодо соціального захисту населення від безробіття;

7) соціального захисту працівників галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення.

(частина сьома статті 5 розділу ІІ у редакції рішення
 Київської міської ради від 07.07.2016 р. N 566/566)

8. Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) реалізації екологічних прав громадян;

2) місцевих екологічних програм;

3) вивчення стану навколишнього природного середовища;

4) організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

5) додержання природоохоронного законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів, відтворення лісів;

6) погодження дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

7) організації проведення екологічних експертиз;

8) організації озеленення, охорони зелених насаджень;

9) Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (включаючи питання визначення заходів з охорони навколишнього природного середовища);

10) утримання та поводження з тваринами;

11) діяльності Київського зоологічного парку.

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики здійснює попередній розгляд проектів рішень Київської міської ради, реалізація яких впливає на розвиток зеленої зони міста Києва та концепцію формування зелених насаджень в центральній частині міста.

9. Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста (включаючи питання будівництва, реконструкції та утримання мережі дорожньо-транспортного комплексу та інфраструктури автомобільних шляхів сполучень, транспортних розв'язок, шляхопроводів, мостів, об'єктів дорожнього сервісу);

2) функціонування міського транспорту загального користування незалежно від форм власності (включаючи питання затвердження маршрутів і графіків руху);

3) телекомунікації та зв'язку;

4) інформаційних технологій та інформатизації.

10. Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;

2) виборів, референдумів та інших форм безпосереднього волевиявлення громадян;

3) адміністративно-територіального устрою м. Києва;

4) організації управління районами в м. Києві;

5) розвитку громадянського суспільства (включаючи питанням діяльності об'єднань громадян);

6) об'єднання в асоціації та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування;

7) Статуту територіальної громади міста Києва;

8) символіки територіальної громади міста Києва та найменувань;

9) організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру;

10) міжнародних та регіональних зв'язків;

11) служби в органах місцевого самоврядування;

12) нагородження та заохочення Київської міської ради.

11. Постійна комісія Київської міської ради з інформаційної політики та реклами вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) діяльності комунальних засобів масової інформації (включаючи питання заснування, реформування, управління, призначення та звільнення керівників комунальних ЗМІ та дотримання стандартів журналістики у їхній роботі);

2) висвітлення діяльності Київської міської ради та її органів (включаючи питання акредитації на заходи Київської міської ради);

3) реалізації повноважень Київської міської ради у сфері доступу до публічної інформації;

4) реклами (включаючи питання розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті, реклами в ліфтах житлових будинків комунальної форми власності).

12. Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) житлово-комунального господарства (включаючи питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, реформування та якості забезпечення населення житлово-комунальними послугами);

2) паливно-енергетичного комплексу;

3) житлового забезпечення (включаючи питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, реконструкції об'єктів житлового фонду);

4) благоустрою;

5) організації та діяльності житлово-будівельних, гаражних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

6) поводження з побутовими відходами;

7) надзвичайних ситуацій у місті;

8) діяльності комунальної аварійно-рятувальної служби;

9) організації надання ритуальних послуг (включаючи питання створення та експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань).

13. Постійна комісія Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) промисловості;

2) науково-технічних програм та інноваційних проектів;

3) технопарків;

4) регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

5) торгівлі (включаючи питання визначення правил торгівлі на ринках, створення та діяльності закладів торгівлі);

6) громадського харчування та побутового обслуговування населення;

7) розвитку підприємництва;

8) гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

9) захисту прав споживачів;

10) тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва;

Постійна комісія Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики здійснює підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проектів рішень Київської міської ради.

14. Постійна комісія Київської міської ради з питань культури та туризму вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) культурно-просвітницької діяльності (включаючи питання видавничої справи та розповсюдження книжкової продукції, бібліотечної справи, кінематографії та кінопоказів, народних художніх промислів, відпочинку та розваг, парків та галерей);

2) мистецької діяльності (включаючи питання професійних творчих спілок та аматорів, театрів, шкіл естетичного виховання, мистецьких навчальних закладів, концертно-гастрольної діяльності тощо);

3) організації культурно-масових заходів та свят у м. Києві;

4) міжнародних та міжнаціональних культурних зв'язків, діяльності національних культурних товариств;

5) охорони історико-культурної та археологічної спадщини (включаючи питання збереження та використання історичних споруд, музейної, архівної справи, діяльності заповідників, повернення культурних цінностей);

6) благодійної діяльності;

7) туризму, курортно-рекреаційної діяльності;

8) функціонування мережі туристичних послуг та готельного господарства.

15. Постійна комісія Київської міської ради з питань сім'ї, молоді та спорту вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) сім'ї (включаючи питання соціальної підтримки багатодітних сімей, допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми);

2) дозвілля молоді;

3) демографічної політики;

4) молодіжної політики;

5) фізичної культури;

6) спорту та спортивної діяльності (включаючи питання забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту);

7) організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

8) соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності;

9) розвитку клубів за місцем проживання.

16. Постійна комісія Київської міської ради з питань освіти, науки та інноваційної політики вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) діяльності закладів освіти та науки;

2) діяльності позашкільних навчальних закладів;

3) організації відпочинку дітей, оздоровлення та санаторно-курортного лікування;

4) розвитку освіти у місті Києві;

5) науково-освітніх інновацій та моніторингу освіти;

6) науки, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, розвитку високих технологій;

7) інтелектуальної власності;

8) соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки м. Києва;

9) зон сприятливого інноваційного мікроклімату в місті Києві.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 6. Планування роботи постійних комісій Київської міської ради

1. Комісії здійснюють свою роботу постійно, на плановій основі, відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рішень і доручень Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради. Плани роботи постійних комісій Київської міської ради відповідають головним напрямкам діяльності ради та її органів і визначають організаційні форми вирішення поставлених завдань та містять перелік основних заходів та їх виконавців.

2. Плани роботи комісій можуть змінюватися у разі включення до них позапланових питань за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради або за пропозицією членів постійних комісій Київської міської ради.

Стаття 7. Форми роботи постійних комісій Київської міської ради

1. Основними формами роботи постійних комісій Київської міської ради є засідання та слухання у комісіях.

2. Засідання постійних комісій проводяться відкрито й гласно. На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, громадяни, які виявили бажання.

3. Постійні комісії Київської міської ради можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

Стаття 8. Скликання засідань постійних комісій Київської міської ради

1. Чергові засідання постійних комісій Київської міської ради скликає голова комісії в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і відбуваються у дні, визначені постійними комісіями Київської міської ради. Постійні комісії Київської міської ради можуть встановити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени комісій.

2. Позачергові засідання постійних комісій Київської міської ради скликає на вимогу не менше однієї третини членів комісії голова комісії, а у випадку його відмови заступник голови постійної комісії Київської міської ради, секретар або один із депутатів - членів комісії, які є ініціаторами позачергового засідання постійної комісії Київської міської ради. Дата та час проведення позачергового засідання визначають ініціатори його скликання.

3. Про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд комісії, завчасно повідомляються всі члени постійної комісії Київської міської ради за допомогою електронної пошти та телефонного зв'язку, а також публікації на офіційному веб-сайті Київради (www.kmr.gov.ua) за два робочих дні до засідання відповідної комісії.

4. Засідання постійної комісії Київської міської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

5. Постійні комісії Київської міської ради зобов'язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання та питання, що планується до розгляду. У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії Київської міської ради також зазначається, які документи та матеріали необхідно надати комісії.

6. Участь у роботі комісії посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також підзвітних та підконтрольних Київраді та її виконавчому органу (Київській міській державній адміністрації) підприємств, установ та організацій та надання ними відповідних документів та матеріалів, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов'язковою.

Стаття 9. Порядок проведення засідань постійних комісій Київської міської ради

1. У засіданні постійних комісій беруть участь депутати - члени комісій, інші депутати Київської міської ради (з правом дорадчого голосу), працівники секретаріату Київської міської ради та запрошені на засідання комісії особи.

2. На початку засідання постійної комісії Київської міської ради затверджується порядок денний. Питання до порядку денного засідання комісії включаються за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради або за пропозицією голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії.

3. Після затвердження порядку денного засідання комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання постійної комісії Київської міської ради.

4. З питання порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради суб'єкт ініціативи внесення питання до порядку денного або члени комісії за дорученням голови комісії чи його заступників готують проект рішення постійної комісії Київської міської ради, а в необхідних випадках - проект рішення Київської міської ради.

5. Члени постійної комісії Київської міської ради забезпечуються необхідними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні комісії.

6. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії Київської міської ради, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

7. Після доповіді та співдоповідей члени постійної комісії Київської міської ради ставлять доповідачу та співдоповідачу запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

8. Головуючий на засіданні постійної комісії Київської міської ради забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук. Головуючий не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів, учасників засідання комісії або перевищує відведений для виступу час.

9. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради беруть участь члени комісії, депутати Київської міської ради, за потребою - працівники секретаріату Київської міської ради, а також, з дозволу головуючого, особи, запрошені на засідання комісії. Обговорення питання порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх членів комісії.

Стаття 10. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київської міської ради

1. За результатами розгляду питань порядку денного комісія готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків - заступником голови або секретарем постійної комісії.

2. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії головуючий узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами, які ставляться на голосування в порядку їх надходження. У разі внесення відповідних пропозицій рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київської міської ради приймаються спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів комісій - в цілому.

3. За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія може:

1) ухвалити висновок;

2) ухвалити рекомендацію;

3) взяти інформацію до відома;

4) створити робочу групу;

5) надати відповідні доручення голові комісії та членам комісії;

6) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням.

4. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київської міської ради підлягають розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами. Про результати розгляду рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій Київської міської ради, а також вжиті заходи органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадові особи повідомляють постійній комісії у встановлений законодавством термін.

Стаття 11. Оформлення протоколів засідань постійних комісій Київської міської ради

1. Засідання постійних комісій Київської міської ради протоколюються.

2. У протоколі засідання постійної комісії Київської міської ради зазначається:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії Київської міської ради та поширених серед членів комісії;

6) результати голосувань з питань порядку денного;

7) прийняті рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київської міської ради.

3. До протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом комісії.

4. Протоколи засідань постійних комісій Київської міської ради оформлюються протягом п'яти робочих днів з дня засідання постійної комісії та підписуються головою відповідної комісії і секретарем.

5. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання комісії підписує заступник голови комісії. За відсутності секретаря постійної комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання комісії підписує заступник голови або визначений комісією член комісії.

6. Протоколи спільних засідань підписуються у той же термін головами і секретарями відповідних комісій.

Стаття 12. Проведення слухань у постійних комісіях Київської міської ради

1. З метою обговорення проектів рішень Київської міської ради з важливих суспільних питань, з'ясування ефективності реалізації прийнятих рішень ради з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комісією, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення громадськості до участі у вирішенні питань місцевого значення постійні комісії Київської міської ради можуть проводити слухання у комісіях.

2. Комісії приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за десять днів до їх проведення. У рішенні комісії про проведення слухань визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.

3. Комісії повідомляють учасникам слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніш як за п'ять днів до початку їх проведення.

4. Слухання в комісіях можуть проводитися на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується функціональної спрямованості кількох постійних комісій.

5. Постійні комісії, у разі необхідності, запрошують на слухання посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

6. На письмове запрошення комісії посадова особа органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій зобов'язана прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комісією.

7. Під час проведення слухань кожен член постійної комісії Київської міської ради має право ставити запитання доповідачам та отримувати на них відповіді.

8. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у постійній комісії Київської міської ради, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.

9. За результатами слухань постійна комісія Київської міської ради приймає рекомендації.

Стаття 13. Спільні засідання постійних комісій Київської міської ради

1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій Київської міської ради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій Київської міської ради за їх взаємною згодою.

3. Рекомендації, висновки та інші рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій Київської міської ради, підписуються головами відповідних комісій та секретарями цих комісій.

Стаття 14. Робочі групи постійних комісій

1. Для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною комісією, розробки проектів рішень Київської міської ради та пропозицій постійна комісія Київської міської ради може створювати зі свого складу робочу групу.

2. Робоча група може створюватися у складі не менше трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії Київської міської ради можуть входити до складу кількох робочих груп.

3. До складу робочої групи включаються члени постійної комісії Київської міської ради. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депутати Київської міської ради (за їх згодою), працівники секретаріату Київської міської ради, а також експерти, фахівці та інші особи. Питання структури робочої групи визначаються робочою групою.

4. Робоча група організовує роботу відповідно до вимог статей 8 - 11 цього Положення.

5. За результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд постійної комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проекти рішень.

6. Термін вивчення питання робочою групою не може перевищувати 30 календарних днів з моменту її утворення. У разі, якщо робоча група не вивчила вказане питання у визначений термін, постійна комісія зобов'язана включити питання до порядку денного та прийняти одне з рішень, передбачене статтею 10 цього Положення.

Стаття 15. Голова, заступник голови та секретар постійної комісії Київської міської ради

1. Голова постійної комісії Київської міської ради:

1) формує проект порядку денного;

2) організовує роботу комісії;

3) проводить підготовку, скликає і веде засідання;

4) дає доручення членам комісії;

5) проводить розподіл функціональних обов'язків між членами комісії;

6) представляє комісію у відносинах з іншими постійними комісіями Київської міської ради, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

7) відповідає за складання плану роботи постійної комісії;

8) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Київської міської ради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

9) організовує роботу з реалізації висновків, рекомендацій, виконанню рішень постійної комісії;

10) запрошує для участі в роботі постійної комісії Київської міської ради представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

11) веде особистий прийом громадян та юридичних осіб за графіком, затвердженим комісією;

12) доводить до відома членів постійної комісії Київської міської ради інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії;

13) підписує від імені постійної комісії Київської міської ради проекти рішень Київської міської ради та інші документи;

14) доповідає проекти рішень, розглянуті постійною комісією Київської міської ради, на пленарному засіданні Київської міської ради.

2. У разі відсутності голови постійної комісії Київської міської ради або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин за його дорученням обов'язки голови постійної комісії виконує заступник голови комісії або секретар постійної комісії Київської міської ради.

3. Постійна комісія може обрати двох заступників голови комісії. У разі обрання двох заступників голови комісії у випадку відсутності або неможливості виконання головою постійної комісії своїх обов'язків повноваження голови комісії виконує визначений комісією заступник голови комісії.

4. Заступник голови постійної комісії Київської міської ради:

1) складає план роботи з переліком питань на кожне засідання комісії, готує питання для розгляду на засіданнях комісії, забезпечує засідання необхідними матеріалами до порядку денного;

2) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Київської міської ради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

3) виконує за дорученням голови комісії окремі його повноваження і виконує обов'язки голови у випадку його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків;

4) вносить пропозиції щодо формування порядку денного.

5. Секретар постійної комісії Київської міської ради:

1) бере участь у складанні плану роботи з переліком питань на кожне засідання комісії;

2) вносить пропозиції щодо формування порядку денного;

3) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Київської міської ради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях комісії;

4) інформує членів постійної комісії Київської міської ради про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Київської міської ради;

5) спільно з відповідним структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради оформляє проекти рішень, рекомендацій, звернення постійної комісії Київської міської ради, протоколи засідань комісії, інші документи комісії, підписує разом з головою (заступником) протоколи засідань постійної комісії Київської міської ради;

6) здійснює координацію роботи постійної комісії Київської міської ради з іншими комісіями під час розгляду спільних питань;

7) підписує за дорученням і від імені постійної комісії Київської міської ради проекти рішень та інші документи.

Стаття 16. Права та обов'язки членів постійної комісії Київської міської ради

1. Члени постійної комісії Київської міської ради мають право:

1) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії Київської міської ради будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Київської міської ради, яка додається до протоколу комісії.

2. Члени постійної комісії Київської міської ради зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях постійної комісії Київської міської ради та брати участь в її роботі;

2) виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та постійної комісії.

3. У випадку невиконання депутатом Київської міської ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії Київської міської ради, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії Київської міської ради питання про можливість подальшого перебування депутата Київської міської ради у складі відповідної постійної комісії.

Стаття 17. Забезпечення роботи постійних комісій Київської міської ради

1. Роботу постійних комісій Київської міської ради забезпечує відповідний відділ або управління секретаріату Київської міської ради. Постійні комісії Київської міської ради забезпечуються Київрадою приміщеннями, дротовим телефонним зв'язком, комп'ютерною та іншою оргтехнікою, канцелярським приладдям.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

О. Резніков

 

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017

 

Розширений пошук

  • Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал»
  • Про затвердження моніторингових звітів за 2023 рік про реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та про виконання Плану заходів на 2021–2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
  • Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ТЕХЕНЕРГОМАШ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування закладу торгівлі та побутового обслуговування населення на просп. Науки, 31 у Голосіївському районі міста Києва (303916622)
  • Про затвердження змін до деяких рішень Київської міської ради
  • Про поновлення концертному закладу культури «МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ КАМЕРНИЙ ХОР «КИЇВ» договору оренди земельної ділянки від 11 травня 2005 року № 82-6-00294 (зі змінами) для будівництва житлового будинку з офісними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Лабораторній, 12 у Печерському районі м. Києва (467051473)