Регламент Київради

Посилання ЛІГА:ЗАКОН: Про Регламент Київської міської ради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія IX скликання

РІШЕННЯ

від 4 листопада 2021 року N 3135/3176

Про Регламент Київської міської ради

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Київської міської ради
 від 14 травня 2022 року N 4591/4632
,
від 25 серпня 2022 року N 5020/5061
,
від 8 грудня 2022 року N 5876/5917
,
від 15 грудня 2022 року N 5898/5939
,
від 23 березня 2023 року N 6262/6303
,
від 20 квітня 2023 року N 6304/6345
,
від 20 червня 2023 року N 6519/6560
,
від 13 липня 2023 року N 6902/6943
,
від 14 грудня 2023 року N 7534/7575
,
від 21 березня 2024 року N 23/7989
,
від 13 червня 2024 року N 927/8893 

Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, частин чотирнадцятої та п'ятнадцятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 2 лютого 2005 року N 14/5, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Регламент Київської міської ради що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Пункт 1 рішення Київської міської ради від 07 липня 2016 року N 579/579 "Про Регламент Київської міської ради".

2.2. Рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1044/4051 "Про годину запитань до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

2.3. Рішення Київської міської ради від 02 березня 2017 року N 1059/2063 "Про звіти депутатів Київської міської ради".

2.4. Рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року N 402/5214 "Про погодження призначення та звільнення посадових осіб виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та керівників підприємств, установ та організацій комунальної форми власності територіальної громади міста Києва".

3. Офіційно оприлюднити це рішення в установленому порядку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

5. Частина шоста статті 31 Регламенту Київської міської ради вводиться в дію та застосовується з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Київської міської ради розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради щодо готовності здійснювати відповідні функції.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6902/6943)

6. Положення Регламенту Київської міської ради, які регулюють порядок оприлюднення результатів голосування депутатів постійних комісій Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради, а також порядок подання та розгляду проєктів рішень Київської міської ради в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованих електронних позначок часу вводяться в дію та застосовуються з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Київської міської ради розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради щодо готовності відповідної електронної системи до експлуатації, але не пізніше 01 січня 2025 року.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Київської міської ради від 15.12.2022 р. N 5898/5939,
від 14.12.2023 р. N 7534/7575)

7. На період дії воєнного стану перебіг строку для подачі на розгляд Київської міської ради проєкту рішення Київської міської ради про звіт тимчасової контрольної комісії Київради зупиняється.

(рішення доповнено новим пунктом 7 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 14.05.2022 р. N 4591/4632
,
пункт 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 08.12.2022 р. N 5876/5917)

8. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до вимог чинного законодавства України, депутати / депутатки Київської міської ради надають до секретаріату Київської міської ради в порядку статті 23 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року N 3135/3176, протягом поточного року щорічні звіти за попередній рік про реалізацію своїх повноважень. Такі звіти публікуються секретаріатом Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради протягом 10 календарних днів із дня їх отримання.

(рішення доповнено новим пунктом 8 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 14.05.2022 р. N 4591/4632,
у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 9
,
пункт 8 у редакції рішення Київської
 міської ради від 08.12.2022 р. N 5876/5917)

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
04 листопада 2021 року N 3135/3176

 

РЕГЛАМЕНТ
Київської міської ради

ПРЕАМБУЛА

Регламент Київської міської ради (далі - Київрада) встановлює порядок діяльності представницького органу місцевого самоврядування - Київради, її органів, секретаріату Київради та його посадових осіб, депутатів/депутаток Київради, порядок скликання сесій Київради та призначення пленарних засідань Київради, підготовки та розгляду питань на пленарних засіданнях Київради, прийняття Київрадою рішень, порядок формування і організації роботи постійних і тимчасових контрольних комісій Київради, а також участі депутатських фракцій Київради в роботі Київради.

Якщо законами України встановлено інший порядок розгляду Київрадою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому законами України.

Регламент Київради є обов'язковим для виконання всіма депутатами/депутатками Київради, Київським міським головою, секретаріатом Київради та його посадовими особами, виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) та її посадовими особами, усіма розташованими на території міста Києва об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Києва.

У цьому Регламенті з метою утвердження гендерної рівності терміни "депутат", "заступник", "член постійної комісії", "член тимчасової контрольної комісії", "громадянин" та інші терміни, які позначають професії, посади та статуси, використовуються по відношенню до жінок і чоловіків і позначають депутаток / депутатів, заступниць / заступників, членкинь / членів постійних та/або тимчасових контрольних комісій Київради, а також громадянок та громадян тощо.

Визначення та обчислення строків, передбачених у цьому Регламенті, здійснюється в порядку, передбаченому статтями 251 - 255 Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено цим Регламентом.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правові засади діяльності Київради

1. Київрада - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Києва та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування та додатковим протоколом до неї, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про статус депутатів місцевих рад", Виборчим кодексом України, Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", іншими законами України та Статутом територіальної громади міста Києва.

2. Київрада є юридичною особою і може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, зокрема звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації повноважень Київради та забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

3. Київрада має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в банківських установах України.

4. Київрада правомочна розглядати та вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами України до її відання.

Питання, які належать до виключної компетенції Київради, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

5. Мовою роботи Київради, її органів і посадових осіб є державна мова.

Під час пленарного засідання Київради депутати/депутатки Київради, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі/доповідачки зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

(частину п'яту статті 1 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

6. Іноземець або особа без громадянства може виступати на пленарних засіданнях Київради, її органів іншою мовою.

При цьому повинен бути забезпечений синхронний або послідовний переклад такого виступу державною мовою.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Київради

1. Діяльність Київради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України;

8) підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою міста Києва її органів;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

2. Пленарні засідання Київради та засідання її органів проводяться відкрито та гласно, крім випадків, передбачених законодавством України.

3. Відкритість пленарних засідань Київради та засідань її органів забезпечується шляхом вільного доступу на них у порядку, встановленому окремим рішенням Київради.

4. Гласність пленарних засідань Київради забезпечується шляхом їх прямої трансляції по телебаченню, радіо та/або через вебтрансляцію в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київради, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", розміщення стенограм і протоколів пленарних засідань Київради, результатів поіменного голосування депутатів/депутаток, у тому числі у формі відкритих даних, проєктів рішень Київради та рішень Київради на офіційному вебсайті Київради, у комунальних аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації у встановленому порядку.

Пленарне засідання Київради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання безстроково. Відеозапис пленарного засідання Київради оприлюднюється в частині, що транслюється відповідно до абзацу першого цієї частини, невідкладно після закінчення пленарного засідання, але не пізніше наступного дня після проведення пленарного засідання, на офіційному вебсайті Київради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису.

На офіційному вебсайті Київради створюється та на постійній основі оновлюється відеоархів трансляцій пленарних засідань Київради.

(частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішеннями Київської міської ради від 25.08.2022 р. N 5020/5061,

від 08.12.2022 р. N 5876/5917,
від 23.03.2023 р. N 6262/6303,
у редакції рішення Київської
 міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

5. У випадках, установлених законом, пленарні засідання Київради, засідання постійних і тимчасових контрольних комісій Київради, засідання Президії Київради, а також засідання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

6. Київрада надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Розгляд і надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються секретаріатом Київради.

Стаття 3. Загальний склад, порядок набуття і строк повноважень депутатів/депутаток Київради

1. Загальний склад Київради становить 120 депутатів/депутаток Київради.

2. Київрада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

3. Депутат/депутатка Київради набуває своїх повноважень унаслідок обрання його/її до Київради відповідно до Виборчого кодексу України.

4. Повноваження депутата/депутатки Київради починаються в день відкриття першої сесії Київради з моменту офіційного оголошення результатів виборів Київською міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Київради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради.

Після набуття депутатом/депутаткою Київради повноважень йому/їй видається посвідчення, нагрудний знак.

Київрада невідкладно інформує Київську міську територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата/депутатки Київради.

5. Депутати/депутатки Київради забезпечуються картками для персонального голосування в системі для голосувань "Рада" та перепустками для доступу до будівель адміністративного будинку Київради.

За рішенням Київради можуть бути об'єднані на одному носії картка для персонального голосування депутата/депутатки Київради в системі для голосувань "Рада", перепустка (перепустки) для доступу до будівель адміністративного будинку Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, районних в місті Києві рад (у разі їх утворення) та їх органів, районних в місті Києві державних адміністрацій, а також підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, розташованих на території міста Києва.

6. У разі дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України та законами України, за рішенням Київської міської територіальної виборчої комісії депутатом/депутаткою Київради визнається наступний за черговістю кандидат або кандидатка у депутати/депутатки Київради у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від місцевої організації політичної партії в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 283 Виборчого кодексу України.

У такому випадку повноваження новообраного депутата/депутатки Київради починаються з моменту оголошення на найближчому пленарному засіданні Київради відповідного рішення Київської міської територіальної виборчої комісії.

7. Якщо визначена законом черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів депутатів/депутаток Київради.

8. Строк повноважень Київради визначається Конституцією України та законами України.

9. Спори щодо набуття та дострокового припинення повноважень депутатами/депутатками Київради вирішуються судом.

II. КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ КИЇВРАДИ
Стаття 4. Київський міський голова

1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва та здійснює повноваження відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" та інших законів України.

2. Повноваження новообраного Київського міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на пленарному засіданні Київради, на якому Київською міською територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Повноваження Київського міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Київради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Київрада не обрана, з моменту вступу на посаду Київського міського голови іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Повноваження Київського міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що має наслідком звільнення його з посади.

3. Київський міський голова не може бути депутатом/депутаткою будь-якої іншої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю за винятком випадків, коли таке суміщення передбачене законодавством України або коли Київський міський голова очолює та/або входить до складу керівних органів асоціацій органів місцевого самоврядування, політичних партій, саморегулівних (самоврядних) організацій.

4. У разі звільнення з посади Київського міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження Київського міського голови здійснює заступник/заступниця міського голови - секретар Київради, крім випадків, передбачених законодавством України.

Заступник/заступниця міського голови - секретар Київради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень Київського міського голови та до моменту набуття повноважень новообраним Київським міським головою або до дня відкриття першої сесії Київради нового скликання.

5. Київський міський голова в межах повноважень, визначених чинним законодавством України:

1) організовує роботу Київради, головує на її засіданнях;

2) організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

3) забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень на території міста Києва додержання Конституції України та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

4) підписує рішення Київради та додатки до них, акти виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

5) вносить на розгляд Київради пропозицію щодо кандидатури на посаду заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради;

6) скликає сесії та призначає пленарні засідання Київради, скликає та веде засідання Президії Київради та засідання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради, вносить пропозиції, формує порядок денний пленарних засідань Київради з урахуванням рекомендацій Президії Київради, головує на пленарних засіданнях Київради.

У випадках, установлених законом, призначає пленарні засідання, засідання Президії Київради, а також засідання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування;

7) забезпечує підготовку на розгляд Київради проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, проєктів міських цільових програм, проєкту бюджету міста Києва та звіту про його виконання, рішень Київради з інших питань, що належать до її відання;

8) призначає на посади та звільняє з посад заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень за погодженням із Київрадою;

9) надає заступнику/заступниці міського голови - секретарю Київради письмові доручення з питань, пов'язаних із діяльністю Київради та її органів;

10) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11) вносить на розгляд Київради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги та пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника цієї установи;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень Київради та актів її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації);

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Київрадою;

14) представляє територіальну громаду міста Києва, Київраду та виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію) у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Києва, а також повноваження Київради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади міста Києва, Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Київради, подає такі договори на затвердження Київради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на території міста Києва додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян;

19) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, установлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом;

20) призначає проведення публічних громадських обговорень проєктів рішень Київради та міських цільових програм, у тому числі на підставі обґрунтованих звернень представників територіальної громади міста Києва, у порядку, визначеному окремим рішенням Київради;

21) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

22) реалізує додаткові повноваження, надані йому Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" у зв'язку із забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій;

23) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.

6. Київський міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

7. При здійсненні своїх повноважень Київський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Києва, відповідальним - перед Київрадою, а з питань здійснення виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) повноважень органу виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

8. Київський міський голова не рідше ніж один раз на рік звітує про свою діяльність на посаді Київського міського голови на відкритій зустрічі з громадянами, а також щорічно звітує перед Київрадою про здійснення виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

9. На вимогу не менше ніж половини депутатів/депутаток Київради Київський міський голова зобов'язаний прозвітувати перед Київрадою про роботу виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) у будь-який визначений ними термін за умови попередження Київського міського голови про дату звіту за 14 календарних днів.

Стаття 5. Заступник/заступниця міського голови - секретар Київради

1. Заступник/заступниця міського голови - секретар Київради обирається Київрадою з числа її депутатів/депутаток на строк повноважень Київради за пропозицією Київського міського голови та здійснює функції та повноваження, передбачені законом і цим Регламентом.

2. Пропозиція щодо кандидатури заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради може вноситися на розгляд Київради не менш як половиною депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії Київради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори Київського міського голови;

2) Київрада не підтримала кандидатуру на посаду заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради, запропоновану Київським міським головою;

3) протягом 30 календарних днів з дня відкриття першої сесії Київради Київський міський голова не вніс на розгляд Київради кандидатуру на посаду заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради;

4) на наступній сесії (пленарному засіданні) після виникнення вакансії заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради у зв'язку з достроковим припиненням його/її повноважень Київський міський голова не вніс на розгляд Київради кандидатуру на посаду заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради;

5) посада заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради стає вакантною під час вакантності посади Київського міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо Київрада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів/депутаток від загального складу Київради згідно з пунктом 2 частини другої цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради вносить Київський міський голова.

3. Заступник/заступниця міського голови - секретар Київради працює в Київраді на постійній основі та не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, за винятком випадків, коли таке суміщення передбачене законодавством України або коли заступник/заступниця міського голови - секретар Київради очолює та/або входить до складу керівних органів асоціацій органів місцевого самоврядування, політичних партій, їх місцевих організацій, саморегулівних (самоврядних) організацій.

4. Заступник/заступниця міського голови - секретар Київради:

1) за посадою очолює секретаріат Київради;

2) організовує підготовку сесій (пленарних засідань) Київради, питань, що вносяться на розгляд Київради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень Київради;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень Київради до виконавців і територіальної громади міста Києва, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Київради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень Київради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Київрадою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Київрадою регуляторної діяльності;

4) організовує за дорученням Київради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

5) забезпечує зберігання в секретаріаті Київради офіційних документів Київради та її органів і забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку, у тому числі доступ до електронних носіїв, на яких зафіксована інформація про проведення пленарних засідань Київради та засідань її органів;

6) за дорученням Київського міського голови координує діяльність постійних, тимчасових контрольних та інших комісій Київради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх висновків і рекомендацій;

7) за письмовим дорученням Київського міського голови призначає та веде пленарні засідання Київради, засідання Президії Київради та засідання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради;

8) організовує виконання плану роботи Київради; вирішує за дорученням Київського міського голови або Київради інші питання, пов'язані з діяльністю Київради та її органів;

9) веде регулярний прийом депутатів/депутаток Київради та сприяє депутатам/депутаткам Київради у здійсненні їх повноважень;

10) у разі звільнення з посади Київського міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень здійснює повноваження Київського міського голови;

11) скликає сесії та призначає пленарні засідання Київради в разі немотивованої відмови Київського міського голови або внаслідок його неможливості скликати сесію (пленарне засідання) Київради та повідомляє депутатам/депутаткам і доводить до відома територіальної громади міста Києва інформацію про час і місце проведення сесії (пленарного засідання) Київради, питання, які передбачається внести на розгляд Київради;

12) веде пленарні засідання Київради та підписує її рішення та додатки до них у випадках, передбачених пунктом 11 частини четвертої цієї статті;

13) сприяє депутатам/депутаткам Київради у здійсненні їх повноважень;

14) вирішує за дорученням Київського міського голови або Київради інші питання, пов'язані з діяльністю Київради та її органів;

15) здійснює інші повноваження, передбачені законом і цим Регламентом.

5. Повноваження заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата/депутатки Київради за рішенням Київради, яке приймається шляхом таємного голосування.

Питання про дострокове припинення повноважень заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради може бути внесено на розгляд Київради на вимогу Київського міського голови або не менш як однієї третини депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

6. Повноваження заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата/депутатки Київради у зв'язку зі зверненням з особистою заявою про складення повноважень заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради.

У цьому разі його/її повноваження припиняються з моменту прийняття Київрадою рішення, яким береться до відома факт складення повноважень заступником/заступницею міського голови - секретарем Київради.

7. Проєкт рішення Київради з питань обрання та/або дострокового припинення повноважень заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради не готується, не подається та попередньо не розглядається в порядку, визначеному цим Регламентом.

Оформлення рішення Київради з питань обрання та/або дострокового припинення повноважень заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Стаття 6. Постійні комісії Київради

1. Постійні комісії Київради є органами Київради, що обираються з числа депутатів/депутаток Київради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень Київради й актів її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації). Постійні комісії Київради є підзвітними Київраді та відповідальними перед нею.

2. Постійні комісії Київради обираються Київрадою на строк її повноважень у складі голови, заступника/заступниці (першого(-их) заступника(-ів) / першої(-их) заступниці(-ь), заступника(-ів) / заступниці(-ь)), секретаря та членів/членкинь комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

Депутат/депутатка Київради може бути членом/членкинею тільки однієї постійної комісії Київради.

3. До складу постійних комісій Київради не можуть бути обрані Київський міський голова, заступник/заступниця міського голови - секретар Київради.

4. Депутатські фракції, про утворення яких оголошено на першій сесії Київради, мають право на пропорційне представництво у складі постійних комісій Київради.

5. Постійні комісії Київради за дорученням Київради, Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Київраді та виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) органів, а також з питань, віднесених до відання Київради, вивчають діяльність виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд Київради або виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

6. Постійні комісії Київради попередньо розглядають питання, що вносяться на розгляд Київради, кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Київрадою, готують рішення (висновки, рекомендації) з цих питань, виступають на пленарних засіданнях Київради з доповідями та співдоповідями, розробляють проєкти рішень Київради, а також здійснюють контроль за виконанням рішень Київради, актів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та з інших віднесених до їх компетенції питань.

7. Постійні комісії Київради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи, що мають бути надані протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідного звернення.

8. Організація роботи постійної комісії Київради покладається на голову постійної комісії Київради.

Голова відповідної постійної комісії Київради:

1) скликає і веде засідання постійної комісії;

2) формує проєкт порядку денного засідання постійної комісії;

3) дає доручення членам/членкиням постійної комісії;

4) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

5) організовує роботу по реалізації рішень постійної комісії (висновків, рекомендацій);

6) виступає на пленарних засіданнях Київради з доповідями та співдоповідями;

7) виконує інші повноваження, передбачені цим Регламентом і Положенням про постійні комісії Київської міської ради.

У разі відсутності голови постійної комісії Київради або неможливості ним з інших причин виконувати свої повноваження, його функції здійснює перший заступник / перша заступниця голови, а в разі його/її відсутності - заступник/заступниця або секретар постійної комісії Київради.

У разі наявності у складі постійної комісії Київради більше, ніж одного / однієї першого заступника / першої заступниці та/або заступника/заступниці голови постійної комісії Київради, постійна комісія Київради окремим рішенням визначає, хто з указаних осіб здійснює функції голови постійної комісії Київради в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин.

9. Засідання постійної комісії Київради скликається в міру необхідності, у тому числі до відкриття відповідної сесії Київради, і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина членів/членкинь від загального складу постійної комісії Київради.

(частина дев'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

10. Засідання постійних комісій Київради проводяться відкрито та гласно. На засіданнях постійних комісій Київради мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадяни, які виявили таке бажання.

Гласність засідань постійних комісій Київради забезпечується вебтрансляцією засідань (окрім виїзних) постійних комісій Київради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київради (крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"), та розміщенням протоколів засідань, результатів поіменного голосування депутатів/депутаток Київради у встановленому (у т. ч. машиночитаному) форматі на офіційному вебсайті Київради протягом 9 календарних днів з дня засідання постійної комісії.

Процедура обговорення та прийняття постійними комісіями Київради на своїх виїзних засіданнях рішень повинна супроводжуватися відео- та/або аудіофіксацією. Такий відео- та/або аудіозапис засідання постійної комісії після закінчення засідання передається до секретаріату Київради для подальшого розміщення на офіційному вебсайті Київради.

Відеозапис засідання постійної комісії Київради оприлюднюється в частині, що транслюється відповідно до абзацу другого цієї частини, невідкладно після закінчення засідання постійної комісії Київради, але не пізніше наступного дня після проведення засідання постійної комісії Київради, на офіційному вебсайті Київради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису.

На офіційному вебсайті Київради у встановленому форматі створюється та на постійній основі оновлюється відеоархів трансляцій засідань постійних комісій Київради.

У випадках, установлених законом, засідання постійних комісій Київради можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Голова постійної комісії Київради може звернутися з ініціативою до заступника / заступниці міського голови - секретаря Київради за погодженням щодо скликання та проведення такого дистанційного засідання.

(частина десята статті 6 у редакції рішення
 Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

11. За результатами опрацювання питань постійні комісії Київради відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу постійної комісії Київради приймають рішення (висновки, рекомендації), що викладаються у протоколі засідання постійної комісії Київради.

Протоколи засідань постійної комісії Київради, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем постійної комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол підписується першим заступником / першою заступницею, заступником/заступницею, а в разі їх відсутності - членом/членкинею постійної комісії Київради, що головував на її засіданні.

У разі відсутності секретаря постійної комісії Київради або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол підписується членом/членкинею постійної комісії Київради, який/яка був/була обраним/обраною секретарем цього засідання постійної комісії Київради.

Протоколи засідань постійних комісій Київради надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

(частина одинадцята статті 6 у редакції рішення
 Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

12. На кожному засіданні постійної комісії Київради ведеться аудіозапис.

Аудіозаписи засідань зберігаються в секретаріаті Київради на строк повноважень Київради та протягом одного року після закінчення повноважень Київради відповідного скликання, а також надаються на письмове звернення депутата/депутатки Київради протягом 3 робочих днів з дня отримання такого звернення.

13. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій Київради визначаються цим Регламентом і Положенням про постійні комісії Київської міської ради. Перелік і склад постійних комісій Київради затверджуються окремим рішенням Київради.

14. При постійних комісіях Київради за їх рішеннями можуть утворюватися та діяти в порядку, визначеному окремим рішенням Київради, експертні групи, які виконують консультативно-дорадчі функції.

Стаття 7. Тимчасові контрольні комісії Київради

1. Тимчасові контрольні комісії Київради є органами Київради, які обираються з числа депутатів/депутаток Київради для здійснення контролю з конкретно визначених Київрадою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти та пропозиції на розгляд Київради.

2. Кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії Київради формується на підставі письмових подань депутатських фракцій Київради з урахуванням права депутатських фракцій Київради на пропорційне представництво у її складі.

Членом/членкинею тимчасової контрольної комісії Київради не може бути депутат/депутатка Київради, в якого/якої в разі включення його/її до персонального складу такої комісії виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розгляду яких утворюється відповідна тимчасова контрольна комісія.

Депутат/депутатка Київради, кандидатура якого/якої запропонована депутатською фракцією Київради до складу відповідної тимчасової контрольної комісії, зобов'язаний/зобов'язана повідомити Київраду про неможливість брати участь у роботі тимчасової контрольної комісії Київради за наявності в нього/неї реального чи потенційного конфлікту інтересів.

3. Пропозиції щодо персонального складу тимчасової контрольної комісії Київради подаються у письмовій формі депутатськими фракціями Київради протягом 7 робочих днів з дня направлення до них письмового звернення суб'єкта подання проєкту рішення Київради щодо утворення тимчасової контрольної комісії Київради.

Кожна депутатська фракція Київради має право бути представленою не менш як одним депутатом/депутаткою Київради зі свого складу в тимчасовій контрольній комісії Київради.

Якщо депутатська фракція Київради протягом 7 робочих днів не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії Київради, така комісія створюється без участі цієї депутатської фракції Київради.

Вихід депутата/депутатки Київради зі складу депутатської фракції Київради, яка делегувала його/її до складу тимчасової контрольної комісії Київради, не припиняє його/її членства в цій тимчасовій контрольній комісії Київради.

Проєкт рішення Київради щодо створення тимчасової контрольної комісії Київради подається на розгляд Київради зі сформованим персональним складом.

4. Проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київради, що був попередньо розглянутий із дотриманням вимог цього Регламенту, включається до порядку денного пленарного засідання Київради без голосування.

5. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київради вважається прийнятим, якщо за це рішення проголосувала не менше ніж одна третина депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київради після його прийняття не може бути скасоване.

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії Київради мають бути зазначені назва та завдання такої комісії, граничний строк подання проєкту рішення Київради про звіт такої комісії на розгляд Київради, персональний склад такої комісії з урахуванням права на пропорційне представництво для тих депутатських фракцій Київради, що подали свої пропозиції згідно з частиною третьою цієї статті, а також голова такої комісії.

Всі інші питання структури та організації роботи такої комісії вирішуються відповідною тимчасовою контрольною комісією Київради.

6. Пропозиції, рекомендації та поправки до проєкту рішення Київради про створення тимчасової контрольної комісії Київради можуть ставитись на голосування на пленарному засіданні Київради лише за згодою суб'єкта подання відповідного проєкту рішення Київради.

7. Результати своєї роботи тимчасова контрольна комісія Київради викладає в письмовому звіті, що приймається на її засіданні.

Голова тимчасової контрольної комісії Київради зобов'язаний подати на розгляд Київради проєкт рішення Київради про звіт тимчасової контрольної комісії Київради у строки, визначені в рішенні Київради про її створення, але не пізніше ніж через 183 календарні дні з дня створення тимчасової контрольної комісії Київради.

У разі якщо у вказані строки відповідний проєкт рішення Київради не було подано, постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання дотримання цього Регламенту, готує і подає на розгляд Київради проєкт рішення Київради про припинення повноважень відповідної тимчасової контрольної комісії Київради.

8. Засідання тимчасової контрольної комісії проводиться не рідше ніж один раз на 30 календарних днів і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина депутатів/депутаток від загального складу комісії.

Рішення на засіданні тимчасової контрольної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

9. Тимчасова контрольна комісія Київради для здійснення своєї діяльності має право отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали, пояснення, включаючи письмові, та документи, що мають бути надані комісії протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідного письмового запиту.

10. Секретаріат Київради забезпечує діяльність тимчасових контрольних комісій Київради.

11. Засідання тимчасових контрольних комісій Київради проводяться, як правило, закриті.

Депутати/депутатки Київради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії Київради, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Організація роботи тимчасової контрольної комісії Київради покладається на голову тимчасової контрольної комісії Київради.

Про час, місце проведення засідання та питання, які передбачається внести на розгляд відповідного засідання тимчасової контрольної комісії Київради, всім членам/членкиням тимчасової контрольної комісії Київради повідомляється за два робочі дні до засідання за допомогою електронної пошти та телефонного зв'язку.

12. Проєкт рішення Київради про звіт тимчасової контрольної комісії Київради подається на розгляд Київради головою тимчасової контрольної комісії Київради.

Проєкт рішення про звіт тимчасової контрольної комісії повинен містити:

1) факти й обставини, які стали підставами для створення тимчасової контрольної комісії Київради;

2) відомості та/або обставини, встановлені тимчасовою контрольною комісією Київради, із наведенням доказів, якими це підтверджується;

3) відомості та/або обставини, що не підтвердилися;

4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням обставин, які цьому завадили;

5) висновки та пропозиції за результатами роботи тимчасової контрольної комісії Київради.

13. За результатами розгляду проєкту рішення Київради про звіт тимчасової контрольної комісії Київрада своїм рішенням бере до відома висновки та пропозицій тимчасової контрольної комісії Київради та припиняє повноваження тимчасової контрольної комісії Київради або бере до відома висновки такої комісії та визначає новий граничний строк для подання на розгляд Київради проєкту рішення Київради про остаточний звіт такої комісії, що не може перевищувати більше 365 календарних днів з дня її утворення.

Неподання остаточного звіту тимчасової контрольної комісії Київради протягом визначеного строку тягне за собою наслідки, передбачені частиною сьомою цієї статті.

14. Повноваження тимчасової контрольної комісії Київради припиняються:

1) одночасно з прийняттям Київрадою рішення щодо остаточного звіту тимчасової контрольної комісії Київради;

2) у разі припинення повноважень Київради відповідного скликання, якою утворено тимчасову контрольну комісію Київради;

3) у порядку та з підстав, визначених частиною сьомою цієї статті.

15. При розгляді звіту тимчасової контрольної комісії Київради Київрада в разі необхідності вирішує питання щодо:

1) направлення звіту тимчасової контрольної комісії Київради до правоохоронних органів для його вивчення та відповідного реагування;

2) направлення звіту тимчасової контрольної комісії для реагування відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій особі згідно із законом.

16. Рішення Київради за результатами розгляду звіту тимчасової контрольної комісії Київради приймається більшістю голосів від загального складу Київради.

Стаття 8. Президія Київради

1. Президія Київради є дорадчим органом Київради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд Київради.

Рішення Президії Київради мають рекомендаційний характер.

2. До складу Президії Київради входять Київський міський голова, заступник/заступниця міського голови - секретар Київради, голови постійних комісій Київради, голови або уповноважені представники депутатських фракцій Київради, створених із дотриманням вимог цього Регламенту, з правом ухвального голосу.

Голови міжфракційних об'єднань, депутати/депутатки Київради мають право брати участь у засіданнях Президії Київради з правом дорадчого голосу.

Президія Київради діє на основі Положення про Президію Київської міської ради, що затверджується окремим рішенням Київради.

3. Президія Київради здійснює свою роботу у формі засідань, що скликаються Київським міським головою або за його письмовим дорученням заступником/заступницею міського голови - секретарем Київради.

Засідання Президії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина членів/членкинь Президії з правом ухвального голосу.

4. Президія Київради передає попередній проєкт порядку денного пленарного засідання Київради разом із власними рекомендаціями Київському міському голові для формування проєкту порядку денного пленарного засідання Київради.

Стаття 9. Погоджувальна рада голів депутатських фракцій Київради

1. Погоджувальна рада голів депутатських фракцій Київради утворюється як консультативно-дорадчий орган для розгляду організаційних питань роботи Київради.

Засідання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради проводяться як правило перед початком пленарного засідання Київради або в переддень його проведення.

2. Голови або уповноважені представники депутатських фракцій Київради, по одному від кожної, Київський міський голова, заступник/заступниця міського голови - секретар Київради, а також голова постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, голова постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить реалізація регуляторної політики у сфері господарської діяльності, можуть брати участь у засіданнях Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради.

Засідання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради веде Київський міський голова або заступник/заступниця міського голови - секретар Київради, а в разі їх відсутності або неможливості проведення ними засідання - інший член/членкиня Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради, обраний/обрана більшістю голосів членів/членкинь Погоджувальної ради голів депутатських фракцій Київради.

3. Погоджувальна рада голів депутатських фракцій Київради скликається Київським міським головою чи заступником/заступницею міського голови - секретарем Київради або за пропозицією депутатських фракцій Київради.

Організація скликання Погоджувальної ради голів депутатських фракцій покладається на секретаріат Київради.

Погоджувальна рада не приймає рішень, обов'язкових для виконання.

Стаття 10. Секретаріат Київради

1. Київрада утворює секретаріат Київради. Структура, чисельність і витрати на утримання секретаріату Київради встановлюються Київрадою за поданням Київського міського голови.

Секретаріат Київради за посадою очолює заступник/заступниця міського голови - секретар Київради.

2. Секретаріат Київради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київради, її органів, депутатів/депутаток Київради, депутатських фракцій Київради, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) та його структурними підрозділами, районними в місті Києві радами (у разі їх утворення) та їх органами, районними в місті Києві державними адміністраціями.

3. Документообіг у Київській міській раді здійснюється в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу та паперовій формі.

Електронна форма документообігу є основною, крім випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської інформації в паперовій формі.

4. Кореспонденція, що надходить до Київради й адресована посадовим особам та органам Київради, депутатам/депутаткам Київради, депутатським фракціям Київради та структурним підрозділам секретаріату Київради, реєструється і опрацьовується секретаріатом Київради відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Київській міській раді та Положення про секретаріат Київської міської ради, Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" на базі системи електронного документообігу АСКОД у секретаріаті Київської міської ради та Методичних рекомендацій до Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" на базі системи електронного документообігу АСКОД у секретаріаті Київської міської ради.

5. Секретаріат Київради діє згідно з цим Регламентом і Положенням про секретаріат Київської міської ради, яке затверджується окремим рішенням Київради за поданням заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради.

Стаття 11. Виконавчий орган Київради

1. Виконавчим органом Київради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

2. Структура, загальна чисельність виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та витрати на його утримання затверджуються окремими рішеннями Київради за поданням Київського міського голови.

Призначення та звільнення з посад заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський голова погоджує з Київрадою в порядку, визначеному окремим рішенням Київради.

3. Положення про департаменти, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) затверджуються Київрадою.

4. Департамент, управління чи будь-який інший структурний підрозділ виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) є підзвітним і підконтрольним постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання діяльності відповідного структурного підрозділу, а також постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання взаємодії Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації).

На вимогу зазначеної постійної комісії Київради, але не рідше ніж один раз на рік, керівник відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або особа, що його заміщує, звітує перед постійною комісією Київради про свою діяльність за умови попередження про дату звіту за 14 календарних днів.

III. ДЕПУТАТИ/ДЕПУТАТКИ, ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ОБ'ЄДНАННЯ КИЇВРАДИ
Стаття 12. Обов'язки депутата/депутатки Київради

1. Депутат/депутатка Київради зобов'язаний/зобов'язана:

1) дотримуватися Конституції України та законів України, положень цього Регламенту й інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Київради та її органів;

2) представляти, виражати і захищати інтереси територіальної громади міста Києва;

3) входити до складу однієї з постійних комісій Київради, що утворюються Київрадою (крім заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради);

4) брати участь у роботі Київради, постійних комісій Київради та інших її органів, до складу яких він/вона входить, бути присутнім/присутньою на засіданнях цих органів та особисто брати участь у голосуванні, усебічно сприяти виконанню їх рішень; у разі неможливості бути присутнім/присутньою на пленарному засіданні Київради або на засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради, до складу якої він/вона входить, депутат/депутатка Київради повідомляє про це заступнику/заступниці міського голови - секретарю Київради чи голові відповідної постійної або тимчасової контрольної комісії Київради.

Секретаріат Київради оприлюднює на офіційному вебсайті Київради інформацію про відвідування депутатами/депутатками Київради пленарних засідань Київради на підставі інформації електронної системи для голосування "Рада", а також відвідування депутатами/депутатками Київради засідань постійних комісій Київради на підставі даних письмової реєстрації;

5) за дорученням Київради, постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради, до складу якої його/її обрано, брати безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на пленарних засіданнях Київради та засіданнях відповідних комісій;

6) виконувати рішення Київради, її органів і доручення Київського міського голови, інформувати їх про виконання відповідних рішень і доручень;

7) підтримувати зв'язок із виборцями, місцевою організацією політичної партії, яка висунула його/її кандидатом/кандидаткою в депутати/депутатки Київради, територіальною громадою міста Києва, трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста Києва;

8) виконувати доручення виборців у межах своїх повноважень, визначених законодавством;

9) не рідше ніж один раз на півріччя інформувати територіальну громаду міста Києва про роботу Київради та її органів і періодично, але не рідше ніж один раз на рік, звітувати про свою роботу перед територіальною громадою міста Києва;

10) брати участь у громадських слуханнях;

11) вивчати громадську думку;

12) вивчати потреби територіальної громади міста Києва, інформувати про них Київраду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

13) визначити й оприлюднити дні, час і місце прийому громадян; вести регулярний, не рідше ніж один раз на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви та скарги членів/членкинь територіальної громади міста Києва, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

14) виконувати вимоги головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради щодо дотримання положень Регламенту Київради;

15) дотримуватися правил депутатської етики, закріплених у статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", цьому Регламенті та Кодексі етики депутата Київської міської ради;

16) дотримуватись вимог і обмежень, установлених Законом України "Про запобігання корупції", цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами з питань запобігання і протидії корупції;

17) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом;

18) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Регламентом.

2. Депутат/депутатка Київради може бути відкликаний/відкликана за народною ініціативою в порядку, встановленому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Стаття 13. Права депутата/депутатки Київради

1. Депутат/депутатка Київради є повноважним і рівноправним членом/членкинею Київради. Депутат/депутатка Київради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його/її участі в діяльності Київради та її органів.

2. Депутат/депутатка Київради користується правом ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях Київради та засіданнях її органів, до складу яких він/вона входить. Депутат/депутатка Київради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його/її повноважень.

3. Депутат/депутатка Київради, який/яка не входить до складу відповідного органу Київради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. Депутат/депутатка Київради має право брати участь із правом дорадчого голосу в роботі виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві рад (у разі їх утворення) та їх органів, районних в місті Києві державних адміністрацій, а також загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в місті Києві.

Депутат/депутатка з правом дорадчого голосу має право брати участь в обговоренні, а також висловлювати свою позицію стосовно кожного із пунктів порядку денного засідання.

4. Депутат/депутатка Київради має право:

1) обирати й бути обраним/обраною до органів Київради;

2) офіційно представляти членів/членкинь територіальної громади міста Києва в Київраді та її органах;

3) офіційно представляти інтереси територіальної громади міста Києва в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування;

4) вносити на розгляд місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його або її депутатськими повноваженнями відповідно до законодавства, брати участь у їх розгляді;

5) порушувати перед місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності, їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних і контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси членів/членкинь територіальної громади міста Києва, та вимагати їх вирішення;

6) на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Києва, з питань депутатської діяльності;

7) пропонувати питання для розгляду Київрадою та її органами в порядку, визначеному цим Регламентом;

8) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Київради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

9) вносити на розгляд Київради та її органів проєкти рішень Київради з питань, що належать до її відання, пропозиції, рекомендації, поправки до них;

10) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Київрадою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються, затверджуються або погоджуються Київрадою;

11) порушувати питання про недовіру Київському міському голові, розпуск органів, утворених Київрадою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

12) брати участь в обговоренні, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому/головуючій на пленарному засіданні Київради, її органів;

13) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Київради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Київраді, а також з питань, що віднесені до компетенції Київради, - інших органів і посадових осіб, які діють на території міста Києва;

14) вимагати скасування результатів голосування і проведення повторного розгляду питання в разі виявлення порушень встановленої цим Регламентом процедури при розгляді та голосуванні питань порядку денного пленарного засідання Київради;

15) вимагати проведення повторного голосування у випадку виявлення помилок електронної системи для голосування "Рада";

16) під час обговорення до прийняття Київрадою відповідного рішення Київради виступати з обґрунтуванням своїх рекомендацій, пропозицій, поправок і з мотивів голосування, надавати довідки;

17) у разі необхідності супроводжувати свій виступ на пленарному засіданні Київради аудіовізуальними матеріалами (слайдами, таблицями, малюнками, схемами, графіками, відео- та фотозйомкою) на екрані;

18) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах пленарних засідань Київради та засідань її органів до моменту їх оприлюднення;

19) передавати головуючому/головуючій на пленарному засіданні Київради тексти свого невиголошеного виступу, рекомендацій, пропозицій, поправок з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Київради або її органу, в якому він/вона бере участь;

20) порушувати в Київраді та її органах питання про необхідність проведення перевірок діяльності розташованих на території міста Києва підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів, районних в місті Києві державних адміністрацій з питань, віднесених до компетенції Київради, а також за дорученням Київради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень Київради;

21) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та органів, діяльність яких перевірялася відповідно до пункту 20 частини четвертої цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

22) звертатися до відповідних органів державної влади в разі виникнення порушень законодавства України;

23) вимагати усунення порушень законності й установлення правового порядку;

24) об'єднуватися з іншими депутатами/депутатками Київради в депутатські фракції Київради, які утворюються відповідно до цього Регламенту;

25) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу Київради в порядку, встановленому Київрадою;

26) невідкладно отримувати інформацію, що стосується діяльності Київради, копії рішень Київради, протоколів та/або стенограм пленарних засідань Київради, оформлених належним чином, а у випадках технічної неможливості - протягом 5 робочих днів;

27) у порядку, визначеному законодавством, отримувати документи, довідково-інформаційні й інші матеріали, необхідні для ефективного здійснення депутатських повноважень;

28) на безперешкодний прохід, проїзд і зупинку на території підприємств, установ та організацій комунальної власності або товариств (підприємств), у статутних капіталах яких територіальна громада міста Києва володіє акціями (частками), якщо інше не встановлено законодавством;

29) у строки, визначені відповідними нормативними актами, отримувати інформацію щодо колегій та/або інших заходів, які проводяться Київським міським головою, виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), його структурними підрозділами, районними в місті Києві радами (у разі їх утворення) та їх органами, та районними в місті Києві державними адміністраціями;

30) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

31) на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків на час пленарних засідань Київради та засідань її органів, у яких бере участь депутат/депутатка Київради, а також здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках;

32) ухвального та дорадчого голосу в порядку, передбаченому частинами другою і третьою цієї статті;

33) утворювати громадську приймальню депутата/депутатки Київради відповідно до Положення про громадську приймальню депутата/депутатки Київської міської ради, яке затверджується окремим рішенням Київради;

34) отримувати копії матеріалів адміністративних, господарських і цивільних справ, у яких Київрада є учасником, а також на підставі, у порядку й обсягах, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, копії матеріалів кримінальних проваджень, у яких стороною є Київрада, виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), комунальні підприємства, установи та організації, а також їх посадові особи за умови надання дозволу на їх розголошення, наданого в порядку статті 222 Кримінального процесуального кодексу України;

35) здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.

5. Порядок реалізації прав депутатів/депутаток Київради визначається Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

Стаття 14. Порядок формування та припинення діяльності депутатських фракцій Київради, міжфракційних депутатських об'єднань Київради

1. Депутати/депутатки Київради можуть добровільно об'єднуватися в депутатські фракції Київради.

2. Депутатські фракції Київради формуються депутатами/депутатками Київради на партійній основі.

3. Зареєстровані депутатські фракції Київради мають рівні права.

4. Членство депутата/депутатки Київради в депутатській фракції Київради не звільняє його/її від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

5. Депутатські фракції Київради не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

6. Депутат/депутатка Київради не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції Київради.

7. Формування, зміна та припинення діяльності депутатських фракцій Київради може проводитися протягом усього строку повноважень Київради.

8. Для реєстрації депутатської фракції Київради голова або уповноважений представник депутатської фракції Київради направляє секретаріату Київради подання, до якого додається повідомлення, підписане всіма депутатами/депутатками Київради, які входять до такої фракції, про формування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та депутатів/депутаток Київради, які уповноважені представляти депутатську фракцію Київради.

9. Депутатські фракції Київради набувають передбачених законодавством прав та обов'язків з моменту оголошення головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради інформації про формування депутатської фракції Київради.

10. Про зміни в складі депутатської фракції Київради голова або уповноважений представник депутатської фракції Київради повідомляє секретаріат Київради.

Про входження, вихід зі складу зареєстрованої депутатської фракції Київради депутат/депутатка Київради письмово повідомляє секретаріат Київради.

Письмове повідомлення депутата/депутатки Київради про входження до складу депутатської фракції Київради погоджується з головою або уповноваженим представником цієї депутатської фракції Київради.

Повідомлення про виключення депутата/депутатки Київради зі складу депутатської фракції Київради разом із відповідним рішенням депутатської фракції Київради направляється секретаріату Київради головою або уповноваженим представником депутатської фракції Київради.

11. Інформація про зміни у складі, а також припинення діяльності депутатської фракції Київради оголошується головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради та реєструється в секретаріаті Київради.

12. Діяльність депутатської фракції Київради припиняється:

1) у разі прийняття депутатами/депутатками Київради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції Київради;

2) після закінчення строку повноважень Київради.

13. Депутат/депутатка Київради, який/яка не входить до складу депутатської фракції Київради, є позафракційним/позафракційною.

14. Депутати/депутатки Київради можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання Київради, які утворюються для вирішення чітко визначених завдань і проблем міста.

Міжфракційні депутатські об'єднання Київради не мають прав депутатських фракцій Київради, визначених цим Регламентом, самостійно здійснюють кадрове, матеріально-технічне, інформаційне й організаційне забезпечення своєї діяльності.

Про створення міжфракційного депутатського об'єднання Київради головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради оголошує на підставі письмового подання голови такого міжфракційного депутатського об'єднання Київради.

Міжфракційні депутатські об'єднання Київради не можуть формуватися для захисту приватних чи комерційних інтересів.

15. Мінімальна кількість депутатів/депутаток Київради для створення міжфракційного депутатського об'єднання Київради має становити не менше ніж 10 депутатів/депутаток Київради, які представляють дві та більше депутатські фракції Київради.

16. Для реєстрації міжфракційного депутатського об'єднання Київради голова або уповноважений представник міжфракційного депутатського об'єднання Київради направляє до секретаріату Київради подання, до якого додається повідомлення, підписане особисто кожним депутатом/депутаткою Київради, які входять до відповідного міжфракційного депутатського об'єднання Київради, із зазначенням його назви, персонального складу та депутатів/депутаток Київради, які уповноважені представляти міжфракційне депутатське об'єднання Київради.

Міжфракційне депутатське об'єднання Київради вважається утвореним з моменту оголошення головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради інформації про формування міжфракційного депутатського об'єднання Київради.

17. Порядок роботи міжфракційного депутатського об'єднання Київради, умови входження депутата/депутатки Київради до складу міжфракційного депутатського об'єднання Київради, його/її виходу чи виключення з нього визначаються самим міжфракційним депутатським об'єднанням Київради на підставі власного положення, що не повинно суперечити цьому Регламенту.

18. Депутат/депутатка Київради в будь-який момент може вийти зі складу міжфракційного депутатського об'єднання Київради.

Про зміни в складі міжфракційного депутатського об'єднання Київради голова або уповноважений представник міжфракційного депутатського об'єднання Київради повідомляє секретаріат Київради.

Повідомлення про виключення депутата/депутатки Київради із складу міжфракційного депутатського об'єднання Київради разом із відповідним рішенням міжфракційного депутатського об'єднання Київради направляється секретаріату Київради головою або уповноваженим представником міжфракційного депутатського об'єднання Київради.

Інформація про зміни у складі, а також припинення діяльності міжфракційного депутатського об'єднання Київради оголошується головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради та реєструється в секретаріаті Київради.

19. Діяльність міжфракційного депутатського об'єднання Київради припиняється в разі вибуття з нього окремих депутатів/депутаток Київради та якщо в його складі залишиться менше ніж 10 депутатів/депутаток Київради.

Міжфракційне депутатське об'єднання Київради також припиняє свою діяльність у разі припинення повноважень Київради відповідного скликання, в якому утворено таке міжфракційне депутатське об'єднання Київради.

Стаття 15. Права депутатських фракцій Київради

1. Повноваження депутатських фракцій Київради є похідними від повноважень депутата/депутатки Київради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

2. Депутатську фракцію Київради представляє голова фракції, заступник/заступниця голови або уповноважені представники депутатської фракції (відповідно до письмового повідомлення, поданого згідно з частиною десятою статті 14 цього Регламенту).

3. Депутатські фракції Київради мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних і тимчасових контрольних комісіях Київради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає (звільняє) чи затверджує Київрада, а також обговорювати кандидатури посадових осіб, яких призначає (звільняє), погоджує чи затверджує Київський міський голова в порядку, визначеному законодавством України;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Київради з кожного питання порядку денного пленарного засідання Київради, у тому числі у випадку дострокового припинення розгляду питання порядку денного;

4) у строки, визначені відповідними нормативними актами, отримувати інформацію щодо колегій та/або інших заходів, які проводяться Київським міським головою, виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), його структурними підрозділами, районними в місті Києві радами (у разі їх утворення) та їх органами, та районними в місті Києві державними адміністраціями, а також на участь членів/членкинь депутатських фракцій Київради в цих заходах;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

4. Жодна депутатська фракція Київради або міжфракційне депутатське об'єднання Київради не має права виступати від імені Київради або територіальної громади міста Києва.

Стаття 16. Забезпечення діяльності депутатських фракцій Київради

1. Київський міський голова, заступник/заступниця міського голови - секретар Київради сприяють у забезпеченні зареєстрованих депутатських фракцій Київради приміщеннями, необхідним обладнанням тощо.

2. У залі пленарних засідань Київради за депутатами/депутатками Київради закріплюються робочі місця по депутатських фракціях Київради на підставі розпорядження заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради.

3. Діяльність депутатських фракцій Київради забезпечує структурний підрозділ секретаріату Київради, до повноважень якого належить організаційне та консультативно-методичне забезпечення діяльності депутатських фракцій Київради та позафракційних депутатів/депутаток Київради.

IV. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ДОТРИМАННЯ НОРМ ЕТИКИ В РОБОТІ КИЇВРАДИ
Стаття 17. Запобігання корупції в Київраді

1. Депутат/депутатка Київради відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

2. Депутат/депутатка Київради зобов'язаний/зобов'язана не використовувати свої повноваження і становище та пов'язані з цим будь-які можливості для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах чи в інтересах близьких осіб.

3. Депутату/депутатці Київради забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому/їй осіб у зв'язку зі здійсненням ним/нею діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування.

4. Депутат/депутатка Київради, якщо вважатиме за прийнятне, може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 01 січня того року, у якому прийнято подарунки.

(частина четверта статті 17 у редакції рішення
 Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

5. Передбачене частиною четвертою цієї статті обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, що даруються близькими особами і в той же час не стосуються виконання депутатом/депутаткою функцій місцевого самоврядування або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

6. Подарунок, одержаний депутатом/депутаткою Київради як подарунок територіальній громаді міста Києва, є комунальною власністю і передається Комунальному підприємству "Госпкомобслуговування" для подальшого зберігання.

7. Подарунок, одержаний депутатом/депутаткою Київради як подарунок державі, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передається відповідному органу, підприємству, установі чи організації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8. У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка депутат/депутатка Київради зобов'язаний/зобов'язана, незважаючи на приватні інтереси, відмовитися від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо - залучити свідків, а також письмово повідомити про це Київському міському голові та постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

9. Якщо депутат/депутатка Київради виявив/виявила у своєму службовому приміщенні чи отримав/отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він/вона зобов'язаний/зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт Київському міському голові та постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Службовими приміщеннями депутата/депутатки Київради вважаються приміщення адміністративного комплексу в місті Києві на вулиці Хрещатик, 36, закріплені за постійною комісією Київради та депутатською фракцією Київради, до складу яких він/вона входить, його/її службовий кабінет, а також місце для голосування депутата/депутатки Київради в залі пленарних засідань.

10. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується депутатом/депутаткою Київради та Київським міським головою або заступником/заступницею міського голови - секретарем Київради не пізніше наступного дня після отримання відповідної письмової заяви від депутата/депутатки Київради.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в структурному підрозділі секретаріату Київради, на який покладено завдання здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

11. У випадку наявності в депутата/депутатки Київради сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка він/вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Національного агентства з питань запобігання корупції чи до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Стаття 18. Недопущення конфлікту інтересів

1. Депутат/депутатка Київради зобов'язаний/зобов'язана вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дії та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2. У разі виникнення в депутата/депутатки Київради реального чи потенційного конфлікту інтересів, який виник під час участі в пленарному засіданні Київради та/або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради, він/вона не має права брати участі в розгляді, підготовці та прийнятті відповідних рішень, щодо яких у нього/неї виник конфлікт інтересів.

Врегулювання реального та/або потенційного конфлікту інтересів депутатом/депутаткою Київради здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на пленарному засіданні Київради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу пленарного засідання Київради або засідання постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради.

3. Депутат/депутатка Київради зобов'язаний/зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він/вона дізнався/дізналась чи повинен був / повинна була дізнатися про наявність у нього/неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це голові постійної чи тимчасової контрольної комісії, до складу якої він/вона входить, Київському міському голові та голові постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради або голова постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради, до складу якої входить депутат/депутатка Київради, перед розглядом відповідного проєкту рішення Київради інформує Київраду або відповідну комісію Київради про наявність у депутата/депутатки Київради конфлікту інтересів.

4. Після прийняття рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання Київради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради в цілому головуючий/головуюча на засіданні звертається до депутатів/депутаток Київради із запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата/депутатки Київради.

Повідомлення депутата/депутатки Київради про наявність конфлікту інтересів заноситься в протокол відповідного пленарного засідання Київради або засідання постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради.

5. Будь-який депутат /депутатка Київради або інша заінтересована особа може заявити на пленарному засіданні Київради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради про конфлікт інтересів іншого депутата/депутатки Київради або подати відповідну письмову заяву на розгляд постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

6. Депутату/депутатці Київради, який припинив/припинила свої повноваження, пов'язані з виконанням функцій місцевого самоврядування, забороняється:

1) протягом року з дня припинення повноважень депутата/депутатки Київради укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо, будучи депутатом/депутаткою Київради, особа протягом року до дня припинення повноважень депутата/депутатки Київради здійснювала повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала йому/їй відома у зв'язку з виконанням повноважень депутата/депутатки Київради;

3) протягом року з дня припинення повноважень депутата/депутатки Київради представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є Київрада.

Порушення встановленого пунктом 1 частини шостої цієї статті Регламенту обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини шостої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.

У разі виявлення порушень, передбачених частиною шостою цієї статті, Національне агентство з питань запобігання корупції звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

7. Здійснення контролю за дотриманням вимог статей 17 і 18 цього Регламенту, надання депутатам/депутаткам Київради консультацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "приватний інтерес", "неправомірна вигода", "подарунок", "близькі особи" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

Стаття 19. Дотримання норм етики в діяльності депутатів/депутаток Київради

1. Правила депутатської етики та заходи впливу щодо депутатів/депутаток Київради, які порушують ці правила, визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", Законом України "Про запобігання корупції", цим Регламентом і Кодексом етики депутата Київської міської ради, що затверджується окремим рішенням Київради.

2. Депутат/депутатка Київради як представник/представниця інтересів територіальної громади міста Києва та повноважний член / повноважена членкиня Київради під час здійснення своїх депутатських повноважень зобов'язаний/зобов'язана дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами й інтересами територіальної громади міста Києва;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі й гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, про що депутата/депутатку було офіційно повідомлено, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях тимчасових контрольних комісій, і відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата/депутатки Київради або іншого громадянина України, іноземця, особи без громадянства, що охороняється законом, а також будь-яких персональних даних, які стали йому/їй відомі у зв'язку з його/її депутатською діяльністю;

5) не допускати образливих висловлювань, прояву будь-якої з форм дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками по відношенню до інших депутатів/депутаток і громадян України, іноземців, осіб без громадянства;

6) з повагою ставитися до прав, свобод і законних інтересів мешканців територіальної громади міста Києва, громадських об'єднань;

7) не використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів/депутаток Київради.

3. Депутат/депутатка Київради не несе відповідальності за виступи на пленарних засіданнях Київради та засіданнях її органів у разі, коли депутатом/депутаткою Київради публічно здійснено посилання на джерело оприлюдненої ним інформації, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

4. У разі систематичного порушення депутатом/депутаткою Київради положень цього Регламенту, що підтверджується трьома та більше рішеннями постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої віднесені питання дотримання цього Регламенту, Київрада може прийняти рішення про повідомлення місцевій організації політичної партії, від якої його/її обрано депутатом/депутаткою Київради, та територіальній громаді міста Києва через засоби масової інформації про неналежне ставлення депутата/депутатки Київради до виконання своїх обов'язків.

5. У разі пропуску депутатом/депутаткою Київради без поважних причин протягом року більше ніж половини пленарних засідань Київради або засідань постійної комісії, членом/членкинею якої він/вона є, невиконання ним/нею рішень і доручень Київради та її органів, Київрада може звернутися до територіальної громади міста Києва з пропозицією про відкликання такого/такої депутата/депутатки Київради у встановленому законом порядку.

V. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТАМИ/ДЕПУТАТКАМИ КИЇВРАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Стаття 20. Депутатське звернення та депутатське запитання

1. Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі вимога депутата/депутатки Київради з питань, пов'язаних з його/її депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Києва, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Києва, до яких звернувся/звернулася депутат/депутатка Київради, зобов'язані протягом 10 календарних днів розглянути порушене ним/нею питання та надати йому/їй відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому/їй відповідь не пізніше 30 календарних днів.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто протягом 10 календарних днів, депутату/депутатці Київради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

3. Депутат/депутатка Київради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Києва, повинні йому/їй повідомити завчасно, але не пізніше як за 5 календарних днів.

4. Якщо депутат/депутатка Київради не задоволений / не задоволена результатами розгляду свого звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста Києва, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, чи депутату/депутатці не надійшла відповідь на його/її депутатське звернення, він/вона має право внести депутатський запит з урахуванням вимог, установлених статтею 21 цього Регламенту.

5. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом/депутаткою Київради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Київради або дана депутату/депутатці Київради індивідуально.

Запитання не включається до порядку денного пленарного засідання Київради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

6. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами/депутатками Київради на пленарних засіданнях Київради або передані в письмовій формі головуючому/головуючій на її пленарних засіданнях, розглядаються Київрадою, або за протокольним дорученням головуючого/головуючої постійними комісіями Київради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам і посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Київрадою, та повідомити про результати розгляду безпосередньо депутатам/депутаткам Київради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також Київраді.

7. Київрада та її виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація) забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів/депутаток Київради, схвалених Київрадою, інформують депутатів/депутаток про реалізацію пропозицій і зауважень, унесених ними на пленарних засіданнях Київради.

Стаття 21. Депутатський запит

1. Депутатський запит - це підтримана Київрадою вимога депутата/депутатки Київради до посадових осіб Київради та її органів, Київського міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста Києва, а також до першого заступника / першої заступниці, заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації, керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), голів районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступників/заступниць із питань, які віднесені до відання Київради.

2. Депутатський запит може бути внесений за умови, якщо попередньо депутатом/депутаткою Київради направлялось депутатське звернення з цього ж питання до одного з передбачених частиною першою цієї статті Регламенту адресатів, і у встановлений строк адресат запиту ухилився від вирішення порушеного у зверненні питання, або ж депутат/депутатка Київради не задоволений / не задоволена результатами розгляду його/її звернення чи йому/їй не надійшла відповідь на його/її депутатське звернення.

3. Депутатські запити подаються депутатами/депутатками Київради до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради.

До депутатського запиту має бути долучена копія попередньо направленого депутатського звернення, а також копія відповіді на нього (у разі наявності).

Текст депутатського запиту повинен містити перелік поданих депутатом/депутаткою Київради депутатських звернень із цього питання.

4. На пленарному засіданні Київради розглядаються депутатські запити, що відповідають вимогам частин першої - третьої цієї статті та були подані до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради не пізніше 13 години дня, що передує відповідному пленарному засіданню Київради.

5. Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради складає інформаційну довідку, яка має містити список усіх депутатських запитів, що підлягають розгляду на відповідному пленарному засіданні згідно з частиною четвертою цієї статті, із зазначенням:

1) прізвища суб'єкта подання;

2) теми депутатського запиту;

3) адресата депутатського запиту.

Інформаційна довідка роздається депутатам/депутатками Київради у паперовому вигляді, а також розміщується на офіційному вебсайті Київради до початку відповідного пленарного засідання Київради.

6. Депутатські запити, що не відповідають вимогам частин першої - четвертої цієї статті, не включаються до інформаційної довідки та розгляду на відповідному пленарному засіданні Київради не підлягають.

У разі виникнення спору щодо відповідності депутатського запиту вимогам Регламенту депутат/депутатка Київради направляє копію свого депутатського запиту з відповідною письмовою заявою на розгляд постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання дотримання цього Регламенту.

Зазначена постійна комісія протягом 10 календарних днів з моменту отримання письмової заяви депутата/депутатки Київради з копією депутатського запиту розглядає її та приймає рішення щодо відповідності депутатського запиту вимогам Регламенту.

Відповідне рішення викладається у протоколі засідання зазначеної постійної комісії Київради, витяг з якого направляється суб'єкту подання та управлінню організаційного та документального забезпечення діяльності Київради.

У випадку прийняття зазначеною постійною комісією Київради рішення про відповідність депутатського запиту вимогам Регламенту управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради включає інформацію щодо відповідного депутатського запиту до інформаційної довідки для розгляду на найближчому пленарному засіданні Київради.

7. Київський міський голова або заступник/заступниця міського голови - секретар Київради направляє адресату підтриманий Київрадою депутатський запит із відповідним дорученням або супровідним листом.

8. Орган або посадова особа, яким адресовано депутатський запит, зобов'язані протягом 10 календарних днів дати офіційну письмову відповідь на нього Київраді та депутату/депутатці Київради, який/яка вніс/внесла відповідний депутатський запит.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто органом або посадовою особою протягом 10 календарних днів, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це Київраду та депутата/депутатку Київради, який/яка вніс/внесла відповідний запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня одержання запиту.

9. Копії всіх депутатських запитів, оголошених на пленарному засіданні Київради, реєструються та зберігаються в секретаріаті Київради з позначкою про дату їх оголошення та результати голосування по них.

10. Контроль за проходженням депутатського запиту та ходом виконання прийнятого по ньому рішення здійснює заступник/заступниця міського голови - секретар Київради, а також депутат/депутатка Київради, який/яка подала депутатський запит.

Депутат/депутатка, який/яка подав/подала депутатський запит, має право проінформувати Київраду на пленарному засіданні Київради про виконання прийнятого за депутатським запитом рішення.

Стаття 22. Доручення виборців

1. Виборці можуть давати своєму депутатові/депутатці Київради доручення на зборах під час його/її звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб членів/членкинь територіальної громади міста Києва.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання Київради та її органів. Порядок розгляду доручень виборців депутатом/депутаткою Київради визначається статтею 17 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Стаття 23. Звіти депутатів/депутаток Київради і депутатських фракцій Київради перед територіальною громадою міста Києва та зустрічі з її членами/членкинями

1. Депутат/депутатка Київради періодично, але не рідше ніж один раз на рік, зобов'язаний/зобов'язана звітувати про реалізацію своїх повноважень перед територіальною громадою міста Києва.

Строк проведення звітування депутатами/депутатками Київради про реалізацію своїх повноважень перед членами/членкинями територіальної громади міста Києва - до 31 березня щорічно.

Депутатські фракції зобов'язані не рідше ніж один раз на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою міста Києва.

Порядок, форма та строки проведення звітів депутатських фракцій Київради перед територіальною громадою міста Києва визначаються депутатськими фракціями Київради.

2. Звіти депутатів/депутаток Київради, депутатських фракцій Київради повинні містити відомості про їх діяльність у Київраді та в її органах, про прийняті Київрадою та її органами рішення, про хід їх виконання, про їх особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень Київради, її органів, а також про виконання передвиборної програми місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата/депутатку Київради, та доручень виборців.

3. Звіт депутата/депутатки Київради може бути наданий у будь-який час на вимогу зборів членів/членкинь територіальної громади міста Києва, якщо протокол зборів містить не менше ніж 100 підписів, а також на вимогу органів самоорганізації населення.

4. Депутати/депутатки Київради та депутатські фракції Київради не пізніше як за 7 календарних днів через офіційний вебсайт Київради або в інший спосіб повідомляють територіальній громаді міста Києва про час і місце проведення звіту.

5. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій державної та комунальної форми власності, розташовані на території міста Києва, зобов'язані сприяти депутатам/депутаткам Київради, депутатським фракціям Київради в організації їх звітів перед територіальною громадою міста Києва та зустрічей з її членами/членкинями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних для організації відповідного заходу, на прохання депутата/депутатки Київради здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його/її звіту чи зустрічі, у тому числі сприяти оповіщенню територіальної громади міста Києва про час і місце проведення звіту чи зустрічі.

Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата/депутатки Київради з виборцями приймається на пленарному засіданні Київради.

Установити, що витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів/депутаток Київради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок коштів, передбачених Програмою вирішення депутатами/депутатками Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на відповідні роки.

6. Депутати/депутатки Київради щорічно до 01 травня надають до секретаріату Київради щорічний звіт про реалізацію своїх повноважень і письмово інформують Київраду та виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію) про результати обговорення звітів, зауваження і пропозиції, висловленні членами/членкинями територіальної громади міста Києва на адресу Київради та її органів, а також про доручення, дані депутатові/депутатці Київради у зв'язку з його/її депутатською діяльністю.

7. Секретаріат Київради щорічно до 15 травня оприлюднює звіти депутатів/депутаток Київради, а також результати обговорення звітів, зауваження і пропозиції, висловлені членами/членкинями територіальної громади міста Києва на адресу Київради та її органів, а також про доручення, дані депутатові/депутатці Київради у зв'язку з його/її депутатською діяльністю, на офіційному вебсайті Київради.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КИЇВРАДИ
Стаття 24. Планування роботи Київради

1. Діяльність Київради проводиться відповідно до планів, які затверджуються Київрадою.

План роботи Київради визначає напрями діяльності Київради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань і містить перелік назв проєктів рішень Київради, звітів, інформації та інших заходів, період їх підготовки та осіб, відповідальних за підготовку.

Проєкт плану роботи Київради розробляється за участю постійних комісій Київради та секретаріату Київради, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також з урахуванням пропозицій депутатів/депутаток Київради і депутатських фракцій Київради, та подається на затвердження Київрадою заступником/заступницею міського голови - секретарем Київради.

2. Організація виконання плану роботи Київради покладається на заступника/заступницю міського голови - секретаря Київради.

Хід виконання плану роботи Київради може обговорюватися на засіданнях постійних комісій Київради, засіданнях Президії Київради.

Пропозиції щодо уточнення або зміни плану роботи Київради розглядаються Київрадою на пленарних засіданнях на вимогу постійних комісій Київради та депутатів/депутаток Київради.

Контроль за формуванням і виконанням планів роботи Київради та її постійних комісій покладається на заступника/заступницю міського голови - секретаря Київради.

Стаття 25. Скликання сесії Київради та призначення пленарних засідань Київради

1. Київрада проводить свою роботу сесійно. Сесія Київради складається з пленарних засідань Київради та засідань постійних комісій Київради.

2. Перша сесія новообраної Київради скликається Київською міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через 14 календарних днів після реєстрації новообраних депутатів/депутаток Київради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Київради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії Київради відкриває голова Київської міської територіальної виборчої комісії, який інформує Київраду про підсумки виборів депутатів/депутаток Київради, а також про підсумки виборів Київського міського голови.

4. У разі якщо на час проведення першої сесії Київради Київський міський голова не зареєстрований відповідно до Виборчого кодексу України, про що на сесії Київради інформує голова Київської міської територіальної виборчої комісії, Київрада обирає тимчасову президію з числа депутатів/депутаток Київради, до складу якої входять по одній особі від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на розподіл мандатів за результатами місцевих виборів.

5. Члени/членкині тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Київради до обрання заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради. З часу обрання заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради він/вона головує на пленарних засіданнях Київради.

6. Скликання наступних сесій Київради та призначення пленарних засідань Київради здійснюється Київським міським головою.

7. Пленарні засідання Київради проводяться не рідше ніж один раз на місяць, як правило, у четвер.

Розпорядження про проведення пленарного засідання Київради доводиться до відома депутатів/депутаток Київради і територіальної громади міста Києва шляхом публікації на офіційному вебсайті Київради не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня пленарного засідання Київради, а інформація про час і місце його проведення, проєкт порядку денного пленарного засідання Київради і скан-копії оригіналів проєктів рішень Київради та інших документів, що мають розглядатись на відповідному пленарному засіданні Київради, - шляхом публікації на офіційному вебсайті Київради не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня пленарного засідання Київради.

У виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради, розпорядження про проведення пленарного засідання Київради, інформація про час і місце його проведення, проєкт порядку денного пленарного засідання Київради та скан-копії оригіналів проєктів рішень Київради та інших документів, що мають розглядатись на цьому пленарному засіданні Київради, доводяться до відома депутатів/депутаток Київради і територіальної громади міста Києва шляхом публікації на офіційному вебсайті Київради не пізніше ніж за 1 календарний день до пленарного засідання Київради.

Кожне пленарне засідання Київради починається і завершується виконанням у залі пленарних засідань Державного Гімну України.

У разі якщо між попереднім пленарним засіданням Київради і тим, яке розпочалося, загинув киянин-військовослужбовець, працівник правоохоронних органів або інша особа, задіяна в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в зоні проведення операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, - головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради після виконання у залі пленарних засідань Київради Державного Гімну України зачитує прізвище, ім'я та по батькові, військове (спеціальне) звання такого загиблого (загиблих) та з метою вшанування його (їх) пам'яті оголошує хвилину мовчання в залі пленарних засідань Київради. Хвилина мовчання супроводжується демонстрацією фотографії загиблих і виконанням музичного твору "Гей, пливе кача по Тисині" у виконанні гурту "Піккардійська терція".

8. У випадках, коли на пленарному засіданні Київради розглянуті не всі питання порядку денного, за пропозицією головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради, депутатських фракцій і депутатів/депутаток Київради, для продовження розгляду питань затвердженого порядку денного пленарне засідання Київради за рішенням Київради або головуючого/головуючої на ньому може бути перенесене, як правило, на наступний або інший робочий день.

У випадку, якщо дата та час продовження пленарного засідання Київради визначена головуючим/головуючою на ньому під час оголошення перерви, відповідна інформація про перенесення пленарного засідання Київради невідкладно публікується на офіційному вебсайті Київради.

Якщо дата та час продовження пленарного засідання Київради не визначені головуючим/головуючою на ньому під час оголошення перерви, відповідна інформація про перенесення пленарного засідання Київради публікується на офіційному вебсайті Київради протягом 3 календарних днів з дня оголошення перерви, але не пізніше ніж за 3 календарні дні до дня продовження пленарного засідання Київради.

9. Скликання сесії Київради або призначення пленарного засідання Київради повинно бути здійснене протягом 14 календарних днів за пропозицією не менш як однієї третини депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради або виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

10. У разі якщо внаслідок немотивованої відмови Київського міського голови або внаслідок його неможливості скликати сесію Київради або призначити пленарне засідання Київради у строки, передбачені Регламентом, заступник/заступниця міського голови - секретар Київради скликає сесію або призначає пленарне засідання Київради.

11. У разі якщо Київський міський голова або заступник/заступниця міського голови - секретар Київради протягом 14 календарних днів не скликають сесію або не призначають пленарне засідання Київради на вимогу не менше ніж однієї третини депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради, або якщо такі посади є вакантними, за рішенням будь-якої постійної комісії Київради або на вимогу не менше ніж однієї третини депутатів/депутаток від загального складу Київради може бути скликана сесія Київради або призначене пленарне засідання Київради.

У цьому випадку постійна комісія Київради подає своє рішення, а депутати/депутатки Київради - звернення, підписане не менше ніж однією третиною депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради до секретаріату Київради.

VII. ПОДАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ КИЇВРАДИ
Стаття 26. Подання проєктів рішень Київради на розгляд Київради та вимоги щодо їх оформлення

1. Суб'єктами подання проєктів рішень Київради відповідно до законів України виступають:

1) Київський міський голова;

2) заступник/заступниця міського голови - секретар Київради;

3) постійні комісії Київради;

4) депутати/депутатки Київради;

5) виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація);

6) керівник самостійного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесене порушене у проекті рішення питання;

(частину першу статті 26 доповнено новим пунктом 6 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 14.05.2022 р. N 4591/4632,
у зв'язку з цим пункти 6 - 7 вважати пунктами 7 - 8)

7) загальні збори громадян у порядку, визначеному законодавством і цим Регламентом;

8) члени/членкині територіальної громади міста Києва в порядку місцевої ініціативи відповідно до вимог, передбачених законодавством і цим Регламентом.

У разі якщо суб'єктом подання проєкту рішення Київради виступає постійна комісія Київради, відповідний проєкт рішення Київради вважається підтриманим цією постійною комісією Київради без зауважень для цілей статті 30 цього Регламенту.

2. Проєкти рішень Київради, суб'єктом подання яких є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), підписуються посадовими особами, визначеними Регламентом виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

У випадку наявності зауважень або будь-яких інших посилань на наявність недоліків проєкту рішення Київради, наданих посадовими особами та/або структурними підрозділами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), до проєкту рішення Київради суб'єктом подання додається письмова інформація щодо врахування зауважень, недоліків або недоцільність їх урахування із зазначенням мотивів.

3. Проекти рішень Київради подаються до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради в паперовому та в електронному вигляді (формати.doc,.docx,.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14), або в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису депутата/депутатки Київради та кваліфікованої електронної позначки часу.

Разом із проєктом рішення Київради до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради подається пояснювальна записка, а також додатки (у разі наявності).

Проєкт рішення Київради з питань земельних відносин у своєму найменуванні має містити адресу (місцезнаходження) відповідної земельної ділянки із вказівкою адміністративного(-их) району(-ів) міста Києва, а також у своїх положеннях містити інформацію про точне місце розташування відповідної земельної ділянки.

До проєкту рішення Київради з питань земельних відносин додається витяг з Державного земельного кадастру, матеріали аерофотозйомки та фотофіксація фактичного стану використання відповідної земельної ділянки.

(частина третя статті 26 у редакції рішення
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

4. Проєкт рішення Київради нормативно-правового характеру повинен містити положення про оприлюднення та набрання ним чинності.

5. Суб'єкт подання проєкту рішення Київради на зворотному боці останньої сторінки проєкту рішення Київради зазначає профільну постійну комісію Київради та інші постійні комісії Київради, до функціональної спрямованості яких належить попередній розгляд зазначеного проєкту рішення Київради.

6. Суб'єкт подання проєкту рішення Київради (розробник проєкту рішення Київради), поданого в паперовому вигляді, підписує кожну сторінку проєкту рішення Київради і додатки (у разі наявності).

7. Пояснювальна записка повинна містити:

1) опис проблем, для вирішення яких підготовлено проєкт рішення Київради, обґрунтування відповідності та достатності передбачених у проєкті рішення Київради механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також актуальності цих проблем для територіальної громади міста Києва;

2) правове обґрунтування необхідності прийняття рішення Київради (із посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів, на підставі й на виконання яких підготовлено проєкт рішення Київради);

3) опис цілей і завдань, основних положень проєкту рішення Київради, а також очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади міста Києва від прийняття запропонованого проєкту рішення Київради;

4) інформацію про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю та який вплив він матиме на життєдіяльність цієї категорії, а також за наявності зазначається позиція щодо проєкту рішення Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю та громадських об'єднань осіб з інвалідністю;

(частину сьому статті 26 доповнено новим пунктом 4 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 20.04.2023 р. N 6304/6345,
у зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати пунктами 5 і 6)

5) прізвище або назву суб'єкта подання, прізвище, посаду, контактні дані доповідача проєкту рішення Київради на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення Київради;

6) інформацію про те, чи містить проєкт рішення службову інформацію у розумінні статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

(частину сьому статті 26 доповнено пунктом 6 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 р. N 6262/6303
,
пункт 6 частини сьомої статті 26 у редакції рішення
 Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

7) інформацію про те, чи містить проєкт рішення інформацію про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України "Про інформацію" та статті 2 Закону України "Про захист персональних даних".

(частину сьому статті 26 доповнено пунктом 7 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

8. У випадку внесення на розгляд Київради проєкту рішення Київради, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету міста Києва (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт подання зобов'язаний додати до пояснювальної записки фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

Якщо реалізація проєкту рішення Київради не впливає на показники бюджету міста Києва, про це зазначається в пояснювальній записці.

9. До проєкту рішення Київради про внесення змін та/або доповнень до рішення Київради додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного рішення Київради та його нову редакцію з урахуванням запропонованих змін.

10. До проєкту рішення, суб'єктом подання якого виступає постійна комісія Київради, додається витяг із протоколу засідання постійної комісії, в якому міститься рішення (висновок, рекомендація) про підтримку та про внесення на розгляд Київради цього проєкту рішення.

11. Підготовка та подання проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності, оприлюднення відповідних проєктів з метою одержання зауважень і пропозицій та їх урахування здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цього Регламенту.

12. Суб'єкт подання може до подання проєкту рішення Київради нормативно-правового характеру на реєстрацію до секретаріату Київради організувати проведення громадського обговорення.

У разі проведення громадського обговорення проект рішення Київради оприлюднюється на офіційному вебсайті Київради та/або в комунальних аудіовізуальних (електронних) медіа, та/або в офіційному друкованому виданні в установленому порядку із зазначенням строків громадського обговорення та адреси, за якою направляються пропозиції.

(абзац другий частини дванадцятої статті 26 у редакції
 рішення Київської міської ради від 21.03.2024 р. N 23/7989)

Порядок проведення громадських обговорень проєктів рішень Київради нормативно-правового характеру визначається окремим рішенням Київради.

13. На письмове звернення депутата/депутатки Київради секретаріат Київради не пізніше наступного робочого дня інформує його/її про те, в якому органі чи структурному підрозділі секретаріату Київради або в якої посадової особи перебуває на розгляді проєкт рішення Київради.

Стаття 27. Подання проєктів рішень Київради членами/членкинями територіальної громади міста Києва

1. Члени/членкині територіальної громади міста Києва реалізують право на внесення проєктів рішень Київради на її розгляд у формах, передбачених законодавством України та рішеннями Київради.

2. Проєкт рішення Київради, який вноситься на її розгляд членами/членкинями територіальної громади міста Києва, має відповідати вимогам цього Регламенту, подається на реєстрацію до секретаріату Київради в порядку, визначеному цим Регламентом, та підлягає включенню до попереднього проєкту порядку денного пленарного засідання Київради після проходження визначеної Регламентом процедури розгляду.

Стаття 28. Місцеві ініціативи та електронні петиції

1. Члени/членкині територіальної громади міста Києва мають право в порядку, визначеному Статутом територіальної громади та окремим рішенням Київради, ініціювати розгляд у Київраді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України або Статутом територіальної громади міста Києва до відання органів місцевого самоврядування.

2. Проєкт рішення Київради, який вноситься на її розгляд у порядку місцевої ініціативи, має відповідати вимогам цього Регламенту.

Проєкт рішення Київради подається на реєстрацію до секретаріату Київради в порядку, визначеному цим Регламентом, та підлягає включенню до попереднього проєкту порядку денного пленарного засідання Київради після проходження визначеної цим Регламентом процедури розгляду.

3. Громадяни мають право звернутися до Київради з електронною петицією з питань, що належать до її компетенції, через офіційний вебсайт Київради або вебсайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

4. Порядок подання та розгляду електронних петицій визначається окремим рішенням Київради.

Стаття 29. Реєстрація, повернення та відкликання проєктів рішень Київради

1. Проєкти рішень Київради подаються до секретаріату Київради та реєструються в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради.

На вимогу суб'єкта подання проєкту рішення Київради на першому аркуші наданої копії проєкту рішення Київради працівник секретаріату Київради проставляє під текстом свій підпис і штамп (або реєстраційну позначку - штрих-код) із зазначенням дати отримання проєкту рішення Київради, своєї посади та прізвища, після чого повертає копію цій особі.

Якщо проєкт рішення Київради було подано суб'єктом подання в робочий день до 13 години, проєкт рішення Київради підлягає реєстрації в день надходження, а якщо після 13 години - не пізніше наступного робочого дня після його надходження.

2. У випадку невідповідності проєкту рішення Київради вимогам цього Регламенту управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради протягом 2 робочих днів з дня реєстрації направляє суб'єкту подання письмове повідомлення із зазначенням конкретних вимог цього Регламенту, які не були дотримані суб'єктом подання, та пропонує суб'єкту подання усунути відповідні недоліки протягом 10 календарних днів з моменту отримання ним повідомлення.

У разі якщо визначені недоліки неможливо усунути без внесення змін до проєкту рішення Київради чи до пояснювальної записки, суб'єкт подання подає на реєстрацію до секретаріату Київради новий проєкт рішення Київради.

У випадку, якщо протягом 10 календарних днів вимоги про усунення відповідних недоліків не були виконані, управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради повертає оригінал проєкту рішення Київради суб'єкту подання.

За заявою суб'єкта подання оригінал проєкту рішення Київради може бути повернений суб'єкту подання до спливу 10 календарних днів.

3. До усунення недоліків стосовно виконання вимог цього Регламенту проєкт рішення Київради залишається без руху.

У разі виникнення спору щодо відповідності проєкту рішення Київради вимогам цього Регламенту суб'єкт подання направляє проєкт рішення Київради з відповідною письмовою заявою на розгляд постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання дотримання цього Регламенту.

Зазначена постійна комісія протягом 15 календарних днів з моменту отримання проєкту рішення Київради розглядає його та приймає рішення щодо відповідності проєкту рішення Київради вимогам цього Регламенту.

Відповідне рішення викладається у протоколі засідання зазначеної комісії, витяг з якого направляється суб'єкту подання та управлінню організаційного та документального забезпечення діяльності Київради.

4. У разі якщо поданий проєкт рішення Київради відповідає вимогам, визначеним цим Регламентом, управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради реєструє проєкт рішення Київради та протягом 2 робочих днів з дня реєстрації передає оригінал проєкту рішення Київради Київському міському голові або за наявності письмового доручення Київського міського голови - заступнику/заступниці міського голови - секретарю Київради.

5. Протягом 3 робочих днів із дня реєстрації проєкту рішення Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради Київський міський голова або за його письмовим дорученням заступник/заступниця міського голови - секретар Київради надає доручення щодо розгляду проєкту рішення постійній комісії Київради, яка, виходячи з її функціональної спрямованості, визначається ним як профільна для попереднього розгляду проєкту рішення Київради, а також іншим постійним комісіям Київради, виходячи з їх функціональної спрямованості.

Проєкт рішення Київради, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету міста Києва (надходжень бюджету та/або витрат бюджету міста Києва), також направляється до постійної комісії Київради, до фунціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, для розгляду в порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту.

Проєкт рішення Київради нормативно-правового характеру направляється до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання запобігання корупції, для розгляду на відповідність антикорупційному законодавству в порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, та за процедурою, визначеною відповідною постійною комісією.

Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради в день надання передбаченого абзацом першим частини п'ятої цієї статті Регламенту доручення робить скан-копію проєкту рішення Київради, направляє оригінал проєкту рішення Київради та його скан-копію для розгляду до профільної постійної комісії Київради, а скан-копії оригіналу проєкту рішення Київради - для розгляду до інших постійних комісій Київради.

Після цього управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради оприлюднює відповідний проєкт рішення Київради шляхом розміщення на офіційному вебсайті Київради, у тому числі в машиночитаному форматі.

Проєкт рішення Київради з питань земельних відносин оприлюднюється із додаванням витягу з Державного земельного кадастру та матеріалу аерофотозйомки відповідної земельної ділянки.

(частина п'ята статті 29 із змінами внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 20.04.2023 р. N 6304/6345
,
у редакції рішення Київської
 міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

6. Проєкт рішення Київради може бути відкликаний за письмовою заявою суб'єкта подання в будь-який момент до затвердження Київрадою порядку денного пленарного засідання Київради, до якого включено розгляд відповідного проєкту рішення Київради.

Проєкт рішення Київради, поданий кількома депутатами/депутатками Київради, вважається відкликаним лише в разі, якщо відповідна письмова заява була підписана всіма депутатами/депутатками Київради, які виступали суб'єктами подання такого проєкту рішення Київради.

Стаття 30. Розгляд проєктів рішень Київради постійними комісіями Київради

1. Постійні комісії Київради (окрім профільної) протягом 20 календарних днів (для проєктів рішень Київради, предметом правового регулювання яких є надання або відмова в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою громадянам та юридичним особам протягом 10 календарних днів) з моменту реєстрації проєкту рішення Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради опрацьовують його та за результатами розгляду проєкту рішення Київради приймають рішення, яким:

1) підтримують проєкт рішення Київради без зауважень і підписують його;

2) підтримують проєкт рішення Київради із зауваженнями чи рекомендаціями: у цьому випадку на оригіналі проєкту рішення Київради навпроти назви відповідної постійної комісії Київради поряд із підписом голови цієї постійної комісії Київради ставиться відмітка "Із зауваженнями" або "З рекомендаціями" із зазначенням дати та номера відповідного протоколу засідання постійної комісії Київради;

3) відхиляють проєкт рішення Київради з відповідним обґрунтуванням: у цьому випадку на оригіналі проєкту рішення Київради навпроти назви відповідної постійної комісії Київради поряд із підписом голови цієї постійної комісії Київради ставиться відмітка "Відхилено" із зазначенням дати та номера відповідного протоколу засідання постійної комісії Київради.

2. Будь-яка постійна комісія Київради може до прийняття рішення (висновку, рекомендації) щодо відповідного проєкту рішення Київради профільною постійною комісією Київради за власною ініціативою розглянути проєкт рішення Київради в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, та направити своє рішення (висновок, рекомендацію) профільній постійній комісії.

3. У разі необхідності за рішенням постійної комісії Київради може бути створено підготовчу групу для забезпечення детального вивчення питання в межах строків, передбачених для розгляду проєкту рішення Київради постійною комісією Київради.

Підготовча група повинна в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті, подати доповідь на розгляд постійної комісії Київради.

Постійна комісія Київради в межах строків і в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, приймає рішення (висновок, рекомендацію) щодо проєкту рішення Київради.

4. Рішення постійної комісії Київради (висновок, рекомендація) про підтримку чи відхилення проєкту рішення Київради, а також висновок про підтримку проєкту рішення Київради із зауваженнями чи рекомендаціями викладається у протоколі засідання комісії Київради.

Постійна комісія Київради повідомляє профільну постійну комісію Київради про результати розгляду проєкту рішення Київради та в разі прийняття рішення (висновку, рекомендації) про підтримку проєкту рішення Київради із зауваженнями чи рекомендаціями або про відхилення проєкту рішення Київради направляє відповідний витяг з протоколу до профільної постійної комісії Київради.

Рішення постійної комісії Київради (висновок, рекомендація) про підтримку проєкту рішення Київради із зауваженнями чи рекомендаціями або про його відхилення є обов'язковим для розгляду профільною постійною комісією Київради. Таке рішення постійної комісії Київради (висновок, рекомендація) може бути враховано чи не враховано профільною постійною комісією під час розгляду проєкту рішення Київської міської ради в порядку частини шостої цієї статті Регламенту.

(абзац третій частини четвертої статті 30 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

5. У разі якщо постійна комісія Київради, що не є профільною з розгляду відповідного проєкту рішення Київради, протягом установленого частиною першою цієї статті строку не розглянула проєкт рішення Київради або не прийняла жодного з передбачених частиною першою цієї статті рішень (висновків, рекомендацій), або у випадку ненадходження до профільної постійної комісії Київради повідомлення про результати розгляду постійною комісією Київради проєкту рішення Київради, проєкт рішення Київради вважається підтриманим такою постійною комісією Київради.

У такому випадку суб'єкт подання або голова профільної постійної комісії Київради після розгляду проєкту рішення профільною постійною комісією Київради самостійно за власним підписом ставить на оригіналі проєкту рішення Київради навпроти назви відповідної постійної комісії, що не є профільною, відмітку "Підтримано в порядку ч. 5 ст. 30 Регламенту", про що невідкладно письмово інформує секретаріат Київради.

6. Профільна постійна комісія Київради протягом 35 календарних днів, якщо інший строк не визначений законодавством, з моменту реєстрації проєкту рішення Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради опрацьовує його та за результатами розгляду проєкту рішення Київради приймає рішення (висновок, рекомендацію), яким:

1) підтримує проєкт рішення Київради без зауважень і підписує його;

2) підтримує проєкт рішення Київради із зауваженнями чи рекомендаціями: у цьому випадку на оригіналі проєкту рішення Київради навпроти назви профільної постійної комісії поряд із підписом голови профільної постійної комісії Київради ставиться відмітка "Із зауваженнями" або "З рекомендаціями" із зазначенням дати та номера відповідного протоколу засідання постійної комісії Київради;

3) створює робочу групу постійної комісії Київради для доопрацювання проєкту рішення Київради;

4) відхиляє проєкт рішення Київради з відповідним обґрунтуванням і повертає його суб'єкту подання: у цьому випадку на оригіналі проєкту рішення Київради навпроти назви профільної постійної комісії Київради поряд із підписом голови профільної постійної комісії Київради ставиться відмітка "Відхилено" із зазначенням дати та номера відповідного протоколу засідання постійної комісії Київради.

Рішення (висновок, рекомендація) профільної постійної комісії Київради викладається у протоколі засідання комісії Київради.

За заявою суб'єкта подання, поданою в порядку частини шостої статті 29 Регламенту, профільна постійна комісія Київради направляє проєкт рішення Київради йому на доопрацювання.

Доопрацьований проєкт рішення Київради може бути поданий суб'єктом подання на реєстрацію до секретаріату Київради в порядку, передбаченому статтею 29 цього Регламенту.

7. У разі підтримання проєкту рішення Київради профільна постійна комісія Київради протягом 9 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення (висновку, рекомендації) направляє проєкт рішення Київради разом із відповідними зауваженнями та рекомендаціями (у разі наявності) для опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київради.

8. У разі створення подання робочої групи для доопрацювання проєкту рішення Київради робоча група повинна не пізніше 15 календарних днів з моменту її створення подати письмові пропозиції, оформлені протоколом, на розгляд профільної постійної комісії Київради.

Профільна постійна комісія Київради на своєму засіданні протягом 15 календарних днів з дня подання відповідного протоколу засідання робочої групи або протягом 15 календарних днів з дня закінчення строку для його подання приймає рішення (висновок, рекомендацію) щодо проєкту рішення Київради в порядку, передбаченому цим Регламентом.

9. У разі відхилення проєкту рішення Київради профільна постійна комісія Київради протягом 9 календарних днів з моменту прийняття нею рішення (висновку, рекомендації) щодо відхилення проєкту рішення Київради направляє суб'єкту подання оригінал проєкту рішення Київради з відповідним висновком.

У цьому випадку суб'єкт подання може протягом 30 календарних днів з моменту отримання оригіналу проєкту рішення Київради подати проєкт рішення Київради разом з відповідним висновком для опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київради.

10. У разі якщо профільна постійна комісія Київради протягом строку, встановленого частиною шостою цієї статті, не розглянула проєкт рішення Київради або не прийняла жодного з передбачених частиною шостою цієї статті рішень (висновків, рекомендацій), проєкт рішення вважається підтриманим профільною постійною комісією Київради.

У такому випадку профільна постійна комісія Київради зобов'язана на вимогу суб'єкта подання протягом 3 робочих днів направити йому оригінал проєкту рішення Київради.

Суб'єкт подання може протягом 30 календарних днів з моменту отримання оригіналу проєкту рішення Київради подати його для опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київради.

У такому разі суб'єкт подання самостійно за власним підписом ставить на оригіналі проєкту рішення Київради навпроти назви профільної постійної комісії Київради відмітку "Підтримано в порядку ч. 10 ст. 30 Регламенту", а навпроти назв інших постійних комісій Київради у випадку, якщо відповідні підписи та відмітки ще не проставлені, ставить за власним підписом відмітку "Підтримано в порядку ч. 5 ст. 30 Регламенту".

Стаття 301. Розгляд проєктів рішень Уповноваженим Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю.

1. Уповноважений Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю протягом 14 календарних днів з моменту реєстрації проєкту рішення Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради опрацьовує його та за результатами опрацювання:

1) погоджує проєкт рішення Київради;

2) надає письмові рекомендації до проєкту рішення Київради.

2. Рішення Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю про погодження проєкту рішення Київради чи надання письмових рекомендацій до проєкту рішення Київради викладається у листі.

Уповноважений Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю повідомляє про результати опрацювання ним проєкту рішення Київради профільну постійну комісію Київради, а також заступника міського голови - секретаря Київради для їх подальшого оприлюднення.

3. Письмові рекомендації Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю до проєкту рішення Київради, у разі якщо вони були надані в порядку частини першої цієї статті Регламенту, є обов'язковими для розгляду профільною постійною комісією Київради та управлінням правового забезпечення діяльності Київської міської ради.

4. Письмові рекомендації Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю до проєкту рішення Київради оприлюднюються на офіційному вебсайті Київради, у тому числі в машиночитаному форматі.

(Регламент доповнено статтею 301 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 20.04.2023 р. N 6304/6345)

Стаття 31. Правова експертиза проєктів рішень Київради

1. Правова експертиза проєкту рішення проводиться управлінням правового забезпечення діяльності Київради протягом 14 календарних днів із дня отримання оригіналу проєкту рішення Київради від профільної постійної комісії чи суб'єкта подання.

2. Правова експертиза проєкту рішення на предмет відповідності Конституції України та законам України, іншим нормативно-правовим актам, а також на предмет забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків полягає у:

1) перевірці на предмет відповідності в цілому чи окремих його положень вимогам законодавства, проблемних і спірних питань, які можуть бути розв'язані неоднозначно через, зокрема, наявність правових колізій;

2) перевірці дотримання внутрішньої логіки проєкту рішення, виявленні та визначенні оптимальних шляхів усунення суперечностей між його положеннями;

3) наданні у разі потреби пропозицій щодо доопрацювання проєкту рішення, внесення змін та доповнень до інших, пов'язаних з ним, рішень Київради.

3. Управління правового забезпечення діяльності Київради за результатами опрацювання проєкту рішення:

1) погоджує проєкт рішення Київради та підписує його із зазначенням дати;

2) погоджує проєкт рішення Київради з наданням письмових рекомендацій щодо наявності недоліків, що можуть вплинути на ефективність його реалізації, щодо ризиків і обмежень, які можуть створити перешкоди його реалізації, щодо того, що обраний шлях правового регулювання не дасть належних результатів, щодо інших недоліків, які можуть бути усунені шляхом доопрацювання в порядку, визначеному ними, та підписує його із відміткою "З рекомендаціями" із зазначенням дати;

3) погоджує проєкт рішення Київради з наданням письмових зауважень у разі невідповідності окремих його положень вимогам законодавства, проблемних і спірних питань, які можуть бути розв'язані неоднозначно через, зокрема, наявність правових колізій, і підписує його із відміткою "Із зауваженнями" із зазначенням дати;

4) надає правовий висновок щодо невідповідності проєкту рішення Київради в цілому вимогам законодавства та підписує його із відміткою "Правовий висновок" із зазначенням дати.

Управління правового забезпечення діяльності Київради в межах визначеного частиною першою цієї статті строку має право запитувати й отримувати від суб'єкта подання проєкту рішення Київради додаткові документи, необхідні для опрацювання проєкту рішення Київради.

4. Якщо проєкт рішення Київради було подано до управління правового забезпечення діяльності Київради профільною постійною комісією Київради та було погоджено управлінням правового забезпечення діяльності Київради, погоджений проєкт рішення Київради разом із відповідними письмовими рекомендаціями та/або зауваженнями управління (у разі наявності) не пізніше наступного робочого дня після погодження направляється профільній постійній комісії Київради.

Якщо за результатами опрацювання проєкту рішення Київради, поданого профільною постійною комісією Київради, управління правового забезпечення діяльності Київради надало правовий висновок щодо невідповідності проєкту рішення Київради в цілому вимогам законодавства, проєкт рішення Київради разом із відповідним правовим висновком не пізніше наступного робочого дня після надання такого правового висновку направляється профільній постійній комісії Київради.

Профільна постійна комісія Київради не пізніше наступного робочого дня після отримання проєкту рішення Київради передає його до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради для формування попереднього проєкту порядку денного пленарного засідання Київради.

5. Якщо проєкт рішення Київради було подано до управління правового забезпечення діяльності Київради суб'єктом подання в порядку, передбаченому частиною десятою статті 30 Регламенту, та його було погоджено управлінням правового забезпечення діяльності Київради, то погоджений проєкт рішення разом із відповідними письмовими рекомендаціями та/або зауваженнями управління (у разі наявності) не пізніше наступного робочого дня після погодження направляється суб'єкту подання.

Якщо за результатами опрацювання проєкту рішення Київради, поданого суб'єктом подання в передбачених частиною десятою статті 30 цього Регламенту випадках, управління правового забезпечення діяльності Київради надало правовий висновок щодо невідповідності проєкту рішення Київради вимогам законодавства, проєкт рішення Київради разом із відповідним правовим висновком не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого правового висновку направляється суб'єкту подання.

Суб'єкт подання може протягом 30 календарних днів із моменту отримання проєкту рішення Київради подати його до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради для формування попереднього проєкту порядку денного пленарного засідання Київради.

6. Рекомендації, зауваження, правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київради оприлюднюються на офіційному вебсайті Київради, у тому числі в машиночитаному форматі.

(стаття 31 у редакції рішення Київської
 міської ради від 13.07.2023 р. N 6902/6943)

Стаття 311. Експертиза проєктів рішень Київради

1. За дорученням Київського міського голови або заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради, або за рішенням профільної постійної комісії Київради проєкт рішення Київради може направлятися на попередню, первинну, додаткову чи контрольну наукову експертизу, для проведення інформаційного чи наукового дослідження; при цьому предмет і мета експертизи, дослідження мають бути чітко визначені.

2. У разі потреби проведення щодо проєкту рішення Київради експертизи, проведення якої потребує акредитації / ліцензування / сертифікації, така експертиза може бути проведена виключно фізичними або юридичними особами, акредитованими / ліцензованими / сертифікованими в установленому законодавством України порядку.

3. Редакційне опрацювання та опрацювання на предмет відповідності техніко-юридичним вимогам здійснюються після прийняття рішення Київради в цілому.

4. Окремі проєкти рішень Київради також можуть направлятися для одержання висновків до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, інших органів державної влади та/або місцевого самоврядування, установ і організацій або окремих фахівців.

(абзац перший частини четвертої статті 311 у редакції
 рішення Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

Такі висновки мають бути подані до Київради не пізніше 14 днів із дня надходження звернення щодо їх надання від посадових осіб та органів Київради. Якщо в установлені строки висновки не одержано, вважається, що зауважень немає.

5. Висновки, підготовлені за результатами експертизи, направляються профільній постійній комісії Київради для врахування при розгляді проєкту рішення Київради та прийняття рішення стосовно подальшої роботи над ним, а також секретаріату Київради для її розміщення на офіційному вебсайті Київради, у тому числі в машиночитаному форматі.

(частина п'ята статті 311 у редакції рішення
 Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

(Регламент доповнено статтею 311 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560
,
стаття 311 у редакції рішення Київської
 міської ради від 13.07.2023 р. N 6902/6943)

VIII. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ КИЇВРАДИ
Стаття 32. Формування проєкту порядку денного пленарного засідання Київради

1. Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради не пізніше ніж за 3 календарні дні до дня засідання Президії Київради систематизує всі направлені проєкти рішень Київради, що були розглянуті з дотриманням вимог цього Регламенту, формує та подає заступнику/заступниці міського голови - секретарю Київради попередній проєкт порядку денного пленарного засідання Київради.

2. Засідання Президії Київради, на якому розглядається попередній проєкт порядку денного пленарного засідання Київради, проводиться не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня пленарного засідання Київради.

3. Секретаріат Київради не пізніше ніж за 2 календарні дні до дня проведення засідання Президії Київради інформує членів/членкинь Президії про час і місце проведення засідання та питання попереднього проєкту порядку денного пленарного засідання Київради, а також надсилає скан-копії оригіналів проєктів рішень Київради на електронну пошту кожного з членів/членкинь Президії або за письмовим зверненням члена/членкині Президії надає їх у той же строк такому членові/членкині Президії у роздрукованому вигляді на паперовому носії.

4. На засіданні Президії Київради члени/членкині Президії заслуховують пропозиції до проєкту порядку денного пленарного засідання Київради та надають рекомендації щодо формування проєкту порядку денного пленарного засідання Київради.

Президія Київради не може рекомендувати Київському міському голові включити до проєкту порядку денного пленарного засідання Київради проєкти рішень Київради, що на день проведення засідання Президії не були попередньо розглянуті відповідно до вимог цього Регламенту.

5. Узгоджений Президією Київради попередній проєкт порядку денного пленарного засідання Київради підписує заступник/заступниця міського голови - секретар Київради, якщо він/вона був/була головуючим/головуючою на засіданні Президії Київради, та передає Київському міському голові для формування проєкту порядку денного пленарного засідання Київради.

6. Розпорядження про проведення пленарного засідання Київради, інформація про час, форму (у випадку проведення в режимі онлайн) та місце його проведення, проєкт порядку денного пленарного засідання Київради, а також скан-копії проєктів рішень Київради та інших документів, що мають розглядатись на відповідному пленарному засіданні Київради, надсилаються управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київради не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення пленарного засідання Київради на електронну пошту депутатів/депутаток Київради, а за письмовою заявою депутата/депутатки Київради надаються йому/їй у той же строк у роздрукованому вигляді на паперовому носії.

Стаття 33. Пленарне засідання Київради

1. Київрада проводить свою роботу сесійно. Сесія Київради складається із пленарних засідань Київради.

Сесія Київради скликається в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал, а з питань регулювання земельних відносин і надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Виключно на пленарних засіданнях Київради вирішуються питання, передбачені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормами законодавства України.

2. Перед початком пленарного засідання Київради проводиться реєстрація депутатів/депутаток Київради шляхом активації персональних карток для голосування, яка здійснюється за умови їх пред'явлення працівникам секретаріату Київради кожним депутатом/депутаткою Київради особисто.

У разі якщо застосування електронної системи є неможливим із технічних причин, здійснюється письмова реєстрація депутатів/депутаток Київради.

3. Пленарне засідання Київради є повноважним, якщо у ньому бере участь більше ніж половина депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради. Присутність депутата/депутатки Київради та його/її участь у пленарному засіданні Київради підтверджується знаходженням його/її персональної картки в електронній системі для голосування.

4. Пленарні засідання Київради відкриває, веде та закриває Київський міський голова, а у випадках, передбачених законами України та цим Регламентом, - заступник/заступниця міського голови - секретар Київради.

У випадках, передбачених цим Регламентом, пленарне засідання Київради відкриває за дорученням ініціативної групи депутатів/депутаток Київради один/одна з депутатів/депутаток Київради зі складу цієї групи.

У такому разі один/одна з депутатів/депутаток Київради за рішенням Київради головує на пленарному засіданні Київради, підписує прийняті на ньому рішення Київради, а також підписує протокол пленарного засідання Київради.

5. Про повноважність пленарного засідання Київради в протоколі робиться відповідна відмітка та повідомляється присутнім на пленарному засіданні депутатам/депутаткам Київради.

6. У разі якщо пленарне засідання Київради не розпочалося впродовж 30 хвилин із часу, визначеного в розпорядженні про проведення пленарного засідання Київради, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради публічно інформує про причини затримки із його початком.

Стаття 34. Затвердження порядку денного. Порядок роботи пленарного засідання Київради

1. Київрада проводить свої пленарні засідання, як правило, у четвер з 10 до 18 години. За необхідності під час пленарного засідання Київради головуючим/головуючою на ньому оголошується обідня перерва. Після кожних двох години роботи пленарного засідання Київради головуючим/головуючою на ньому або процедурним рішенням Київради за ініціативою депутатів /депутаток Київради може оголошуватися перерва до 30 хвилин.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради оголошує перерву до 30 хвилин на вимогу не менш як двох депутатських фракцій Київради за умови використання цього права депутатською фракцією Київради не більше одного разу протягом пленарного засідання Київради.

У разі якщо кількість депутатів/депутаток Київради, присутніх на пленарному засіданні Київради, не відповідає вимогам щодо повноважності пленарного засідання Київради, головуючий/головуюча на ньому має право оголосити перерву або перенести пленарне засідання на інший день.

Пленарне засідання Київради може бути продовжено головуючим/головуючою на ньому після 18.00 години не більше ніж на 30 хвилин. Рішення про продовження пленарного засідання Київради після 18.00 години більше ніж на 30 хвилин приймається більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

2. Пленарне засідання Київради починається з повідомлення головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради про кількість депутатів/депутаток Київради згідно з даними реєстрації.

Після підтвердження головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради повноважності пленарного засідання Київради розглядається проєкт порядку денного пленарного засідання Київради.

3. Питання, включені до проєкту порядку денного пленарного засідання Київради, можуть за пропозиціями головуючого/головуючої на ньому, голів постійних комісій Київради, депутатських фракцій і депутатів/депутаток Київради виключатися більшістю голосів від загального складу Київради, крім питань, що відповідно до закону та/або цього Регламенту включаються до порядку денного без голосування.

4. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією суб'єктів подання проєктів рішень Київради проєкт порядку денного пленарного засідання Київради за рішенням більшості голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради може бути доповнений проєктами рішень Київради.

Зазначені проєкти рішень Київради мають бути оформлені та попередньо розглянуті відповідно до вимог цього Регламенту. Винятковість випадку та необхідність невідкладного розгляду проєкту рішення Київради повинні бути письмово обґрунтовані суб'єктом подання.

Відповідне письмове обґрунтування підписується суб'єктом подання в порядку, передбаченому цією статтею Регламенту, та реєструється у секретаріаті Київради.

(абзац третій частини четвертої статті 34 у редакції
 рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. N 7534/7575)

Письмове обґрунтування винятковості та невідкладності розміщується на офіційному вебсайті Київради разом із відповідним проєктом рішення Київради не пізніше ніж за 24 години до пленарного засідання Київради.

Перелік проєктів рішень Київради, щодо яких суб'єктами подання подані письмові обґрунтування винятковості та невідкладності, розміщується на офіційному вебсайті Київради не пізніше 18-ї години дня, що передує дню пленарного засідання Київради.

(частину четверту статті 34 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

5. У разі якщо суб'єктом подання є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), письмове обґрунтування винятковості та невідкладності має бути підписане Київським міським головою.

Проєкти рішень Київради про надання земельним ділянкам статусу скверу або статусу парку, а також питання містобудування та земельних відносин можуть бути подані в порядку невідкладності лише в разі, якщо відповідне письмове обґрунтування невідкладності також було підписане Київським міським головою.

(частина п'ята статті 34 у редакції рішення
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

6. Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради не ставить на голосування пропозицію про включення до проєкту порядку денного пленарного засідання Київради проєкту рішення Київради, який не було розглянуто відповідно до вимог цього Регламенту, та до якого не було додане підписане та оприлюднене відповідно до частин четвертої та п'ятої цієї статті письмове обґрунтування винятковості випадку та необхідності невідкладного розгляду.

7. Усі проєкти рішень Київради, що були подані в порядку, передбаченому цим Регламентом, ставляться на голосування про включення до порядку денного та після прийняття рішення Київради про затвердження порядку денного в цілому розглядаються перед усіма іншими питаннями порядку денного в черговості, в якій їх було включено до порядку денного, якщо інше не визначено процедурним рішенням Київради.

8. Проєкт порядку денного пленарного засідання Київради, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, затверджується в цілому більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

9. Після прийняття рішення Київради про затвердження порядку денного пленарного засідання Київради в цілому головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради звертається до депутатів/депутаток Київради із запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата/депутатки Київради.

Заява депутата/депутатки Київради про наявність конфлікту інтересів заноситься в протокол відповідного пленарного засідання Київради.

10. Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради може запропонувати порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням Київради.

Порядок роботи пленарного засідання Київради регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи пленарного засідання Київради.

11. Черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання Київради може бути змінена відповідно до процедурного рішення Київради.

12. Після затвердження порядку денного пленарного засідання Київради відводиться час у межах 30 хвилин для оголошення та розгляду депутатських запитів.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради повідомляє про зміст інформаційної довідки, оформленої відповідно до вимог цього Регламенту.

Після цього кожній депутатській фракції Київради за її вимогою надається не більше 3 хвилин для виголошення та розкриття змісту депутатських запитів, поданих депутатами/депутатками Київради, що входять до її складу.

Депутатський запит виголошується повністю і обговорюється депутатами/депутатками Київради лише в разі прийняття щодо окремого запиту відповідного рішення Київради, підтриманого не менше як однією третиною депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

Київрада підтримує депутатські запити не менше як однією третиною депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

У межах строків, визначених абзацами першим і третім цієї частини статті, депутатські фракції Київради мають право на виголошення заяв.

Стаття 35. Порядок розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні Київради

1. Кожне питання порядку денного обговорюється на пленарному засіданні Київради. Рішення Київради з питання порядку денного може бути прийняте без обговорення, якщо жоден з депутатів/депутаток Київради не заперечує проти цього.

2. При розгляді проєкту рішення Київради на пленарному засіданні Київради доповідачем виступає особа, зазначена як доповідач у пояснювальній записці до відповідного проєкту рішення Київради, або інша уповноважена на це суб'єктом подання особа.

У разі відсутності відповідної особи на пленарному засіданні Київради доповідачем проєкту рішення Київради виступає голова, а в разі його відсутності - перший заступник / перша заступниця, заступник/заступниця голови постійної комісії Київради, яка є профільною з розгляду відповідного проєкту рішення Київради.

3. Доповідачем по проєкту рішення Київради, внесеного виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), може бути Київський міський голова, заступник/заступниця голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків, керівник структурного підрозділу виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), що розробляв відповідний проєкт рішення Київради, чи його заступник/заступниця. Особа, яка доповідає проєкт рішення Київради, повинна володіти інформацією та знаннями з питання, яке доповідається.

У разі якщо під час розгляду проєкту рішення Київради, внесеного виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), у залі пленарних засідань присутній Київський міський голова, посадові особи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), запитання по відповідному питанню порядку денного головуючий/головуюча на пленарному засіданні може адресувати цим посадовим особам.

4. Гарантоване право на виступ при обговоренні питань порядку денного мають депутатські фракції Київради.

5. Процедура розгляду питання порядку денного на пленарному засіданні Київради включає такі етапи, для яких установлюються, як правило, такі обмеження часу:

1) доповідь і співдоповіді з питання порядку денного - до 10 хвилин;

2) запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях (у разі необхідності) - до 20 хвилин за рішенням головуючого/головуючої або за рішенням не менше як однієї третини депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради;

3) обговорення - до 20 хвилин. Обговорення включає в себе виступи депутатів/депутаток до 1 хвилини, виступи від депутатських фракцій Київради до 3 хвилин, а також репліки (надаються депутату/депутатці Київради на його вимогу в разі згадки його/її прізвища промовцем) до 30 секунд.

Депутат/депутатка Київради може відмовитися від свого виступу, передавши його іншому депутату/депутатці Київради. Частина виступу не передається. Обговорення може бути продовжено за процедурним рішенням Київради;

4) гарантований виступ від депутатської фракції Київради після припинення обговорення питання порядку денного - до 1 хвилини (у разі якщо відповідна депутатська фракція Київради не скористалася своїм правом на виступ під час обговорення - до 3 хвилин);

5) заключне слово доповідача та співдоповідача (за їх вимогою) - до 1 хвилини;

6) уточнення та оголошення головуючим/головуючою на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли до обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

7) голосування.

6. За пропозицією головуючого/головуючої на пленарному засіданні процедурним рішенням Київради може бути визначена інша процедура розгляду окремого питання порядку денного пленарного засідання Київради.

При цьому депутатські фракції Київради не можуть бути позбавлені права на гарантований виступ, а доповідач і співдоповідачі - права на заключне слово.

7. Запрошені та присутні на пленарному засіданні представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають право на виступ у порядку, визначеному рішенням, прийнятим однією третиною депутатів/депутаток від загального складу Київради.

8. Під час обговорення питань порядку денного головуючий/головуюча надає слово депутатам/депутаткам Київради, які бажають виступити з місця.

Черговість виступів з місця з будь-якого питання порядку денного пленарного засіданні Київради формується за допомогою електронної системи для голосування "Рада" без урахування належності депутатів/депутаток Київради до депутатських фракцій Київради.

Депутат/депутатка Київради, який/яка бажає виступити, реалізує вказане право через запис у чергу на виступ, який здійснюється натисканням сенсорної кнопки "Мікрофон" на пульті електронної системи для голосування, при цьому депутат/депутатка Київради може використати своє право на запис у чергу на виступ тільки один раз у рамках процедури обговорення питання порядку денного пленарного засідання Київради, крім виступу з мотивів голосування.

До моменту висвітлення інформації про надання слова на табло оголошень депутат/депутатка може відмовитись від виступу, повторно натиснувши сенсорну кнопку "Мікрофон".

Список депутатів/депутаток Київради, які бажають виступити з місця, обов'язково висвічується на моніторі головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради, на моніторах пультів депутатів/депутаток Київради та на табло оголошень електронної системи для голосування.

Запитання доповідачам та/або співдоповідачам ставляться як правило, усно та формулюються коротко і чітко.

Депутат/депутатка Київради, який/яка поставив/поставила запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь доповідача та/або співдоповідача формулюється лаконічно та точно.

Депутатам/депутаткам Київради, які виступають під час обговорення питань порядку денного пленарного засідання Київради, питання не ставляться, за винятком уточнювальних питань головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради.

9. Під час пленарного засідання депутат/депутатка Київради може звернутися із пропозицією щодо:

1) перерви у пленарному засіданні Київради;

2) дострокового припинення обговорення питання порядку денного;

3) послідовності розгляду питань порядку денного.

10. Обговорення питання порядку денного може бути достроково припинене за пропозицією головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради або депутата/депутатки Київради на підставі процедурного рішення Київради.

Після прийняття рішення про припинення обговорення питання порядку денного головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради обов'язково надає слово для гарантованого виступу від депутатських фракцій Київради тим депутатським фракціям Київради, які наполягають на цьому. Перед голосуванням щодо питання порядку денного відповідний доповідач і співдоповідачі мають право на заключне слово.

11. Голосуванням на пленарному засіданні Київради приймається рішення про:

1) прийняття проєкту рішення Київради в цілому в разі відсутності зауважень, пропозицій і поправок, крім редакційних правок;

2) прийняття проєкту рішення Київради за основу для голосування зауважень, пропозицій і поправок, унесених депутатами/депутатками на пленарному засіданні Київради під час обговорення проєкту рішення Київради;

3) голосування щодо прийняття або відхилення зауважень, пропозицій і поправок, унесених депутатами/депутатками Київради на пленарному засіданні Київради під час обговорення проєкту рішення Київради;

4) прийняття проєкту рішення Київради в цілому з урахуванням прийнятих зауважень, пропозицій і поправок;

5) схвалення основних положень проєкту рішення Київради та прийняття його за основу (перше читання) з направленням на доопрацювання до профільної постійної комісії Київради для підготовки проєкту рішення Київради до другого читання;

6) доопрацювання проєкту рішення Київради профільною постійною комісією Київради з урахуванням наслідків обговорення і подання на повторне перше читання;

7) відхилення проєкту рішення Київради.

(частина одинадцята статті 35 у редакції рішення
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

12. Після закінчення обговорення, якщо депутатами/депутатками Київради не внесені зауваження, пропозиції та поправки, крім редакційних правок, проєкт рішення Київради ставиться на голосування для прийняття в цілому.

В іншому випадку проєкт рішення Київради приймається за основу для голосування щодо прийняття або відхилення пропозицій, зауважень, поправок.

13. Якщо під час своєї доповіді суб'єкт подання (доповідач) проєкту рішення Київради зазначає, що він не погоджується (у цілому чи в частині) із зауваженнями чи рекомендаціями профільної постійної комісії Київради, рекомендаціями управління правового забезпечення діяльності Київради та Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, що були надані до цього проєкту рішення Київради відповідно до положень цього Регламенту, відповідні зауваження чи рекомендації за ініціативою суб'єкта подання (доповідача) чи голови профільної комісії Київради ставляться головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради на голосування як поправки до тексту проєкту рішення Київради.

(абзац перший частини тринадцятої статті 35 із змінами внесеними
 згідно з рішенням Київської міської ради від 20.04.2023 р. N 6304/6345)

У разі якщо суб'єктом подання (доповідачем) проєкту рішення Київради не висловлено заперечень або зазначено, що він погоджується із зауваженнями чи рекомендаціями профільної постійної комісії Київради, рекомендаціями управління правового забезпечення діяльності Київради та Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, що були надані до цього проєкту рішення Київради відповідно до положень цього Регламенту, відповідні зауваження чи рекомендації вважаються погодженими і вносяться як поправки до тексту проєкту рішення Київради без голосування.

(абзац другий частини тринадцятої статті 35 із змінами внесеними
 згідно з рішенням Київської міської ради від 20.04.2023 р. N 6304/6345)

У разі якщо депутатами/депутатками Київради не висловлено заперечень щодо таких поправок і якщо за результатами обговорення не внесено інших зауважень, пропозицій і поправок (крім редакційних правок), проєкт рішення Київради з урахуванням унесених за погодженням суб'єкта подання (доповідача) поправок ставиться на голосування для прийняття в цілому.

Редакційною вважається правка, яка стосується внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, суперечностей у тексті проєкту рішення Київради, що мають характер редакційного коригування тексту та не впливають на його зміст.

14. Усі пропозиції, зауваження, поправки, що надійшли від депутатів/депутаток Київради під час обговорення, ставляться на голосування в порядку надходження.

Проєкт рішення Київради може бути прийнятий у цілому лише після голосування всіх зауважень, пропозицій і поправок, унесених депутатами/депутатками Київради на пленарному засіданні Київради під час обговорення проєкту рішення Київради.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради може об'єднувати для голосування подібні за змістом пропозиції, зауваження, поправки.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради не ставить на голосування пропозиції, зауваження, поправки, які є альтернативними (такими, що взаємовиключають одна одну) до вже підтриманих пропозицій, зауважень, поправок.

15. У разі якщо для врахування зауважень, пропозицій і поправок, унесених депутатами/депутатками Київради на пленарному засіданні Київради під час обговорення, проєкт рішення Київради потребує доопрацювання, відповідний проєкт рішення Київради може бути прийнятий за основу (перше читання) і направлений до постійної комісії Київради, що була профільною при попередньому розгляді відповідного проєкту рішення Київради, для підготовки до другого читання.

16. У разі якщо після прийняття проєкту рішення Київради за основу та голосування всіх зауважень, пропозицій і поправок, унесених депутатами/депутатками на пленарному засіданні Київради під час обговорення, проєкт рішення Київради не був прийнятий у цілому, відповідний проєкт рішення Київради вважається прийнятим у першому читанні з урахуванням проголосованих на пленарному засіданні зауважень, пропозицій і поправок та направляється до постійної комісії Київради, що була профільною при попередньому розгляді відповідного проєкту рішення Київради, для підготовки до другого читання.

Проєкт рішення Київради, прийнятий за основу в порядку частини шістнадцятої статті 35 цього Регламенту, може бути повторно розглянутий на цьому ж пленарному засіданні Київради в порядку частини другої статті 37 цього Регламенту.

17. Проєкт рішення Київради на повторне перше читання подається у визначений Київрадою строк, але не пізніше 14 календарних днів після дня його попереднього розгляду, у новій редакції, підготовленій профільною постійною комісією Київради та/або суб'єктом подання, з висновками профільної постійної комісії Київради і розглядається в порядку, передбаченому цим Регламентом (статті 30, 31).

(статтю 35 доповнено частиною сімнадцятою згідно з
 рішенням Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

Стаття 36. Розгляд проєктів рішень Київради у другому читанні

1. Відповідна профільна постійна комісія Київради збирає та узагальнює всі зауваження, пропозиції і поправки депутатів/депутаток Київради до проєкту рішення Київради, що подаються протягом 10 календарних днів після прийняття за основу (у першому читанні) відповідного рішення Київради на пленарному засіданні Київради.

Пропозиції, зауваження, поправки до проєкту рішення Київради подаються через структурний підрозділ секретаріату Київради, який здійснює документообіг та аналіз кореспонденції Київради, профільній постійній комісії Київради, до якої проєкт рішення Київради було направлено на доопрацювання.

Пропозиції, зауваження та поправки подаються в письмовій формі у вигляді порівняльної таблиці з обов'язковим обґрунтуванням необхідності їх урахування.

2. Профільна постійна комісія Київради не розглядає пропозиції, зауваження, поправки, що були подані з порушенням вимог частини першої цієї статті.

Профільна постійна комісія Київради зобов'язана підготувати проєкт рішення Київради до другого читання протягом 20 календарних днів після закінчення строку, встановленого для подання депутатами/депутатками Київради пропозицій, зауважень і поправок до проєкту рішення Київради.

Профільна постійна комісія Київради на своєму засіданні розглядає пропозиції, зауваження, поправки та ухвалює рішення (висновок, рекомендацію) про їх урахування чи відхилення.

3. При підготовці проєкту рішення Київради до другого читання профільна постійна комісія Київради оформлює текст проєкту рішення Київради, прийнятого за основу, з урахуванням проголосованих на пленарному засіданні Київради зауважень, пропозицій і поправок.

Під час підготовки проєкту рішення Київради до другого читання профільна постійна комісія Київради також готує порівняльну таблицю, що має містити:

1) текст статей (пунктів) прийнятого за основу проєкту рішення Київради, до яких подано пропозиції, зауваження чи поправки в порядку частини першої цієї статті;

2) усі редакції положень проєкту рішення Київради відповідно до внесених депутатами/депутатками зауважень, пропозицій і поправок, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з відповідними статтями (пунктами) проєкту рішення Київради із зазначенням ініціаторів їх внесення; профільна постійна комісія Київради може об'єднувати подібні за змістом пропозиції в одній редакції;

3) рішення профільної постійної комісії Київради (висновок, рекомендація) до кожного запропонованого зауваження, пропозиції чи поправки про їх урахування чи відхилення;

4) остаточну редакцію статей (пунктів) проєкту рішення Київради, до яких подано пропозиції, зауваження чи поправки, яка пропонується профільною постійною комісією Київради для прийняття у другому читанні.

Якщо до проєкту рішення Київради, підготовленого до другого читання, не надійшло жодних зауважень, пропозицій чи поправок, профільна постійна комісія Київради протягом 3 робочих днів з дня закінчення вищезазначеного 10-денного строку направляє підписаний відповідно до частини четвертої цієї статті текст прийнятого за основу проєкту рішення Київради з урахуванням проголосованих на пленарному засіданні Київради зауважень, пропозицій і поправок для опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київради без оформлення порівняльної таблиці.

4. Після закінчення підготовки проєкту рішення Київради до другого читання відповідна профільна постійна комісія Київради протягом 3 робочих днів направляє підписані головою, а в разі його відсутності - першим заступником / першою заступницею (заступником/заступницею) голови профільної постійної комісії Київради текст прийнятого за основу проєкту рішення Київради з урахуванням проголосованих на пленарному засіданні Київради зауважень, пропозицій і поправок, порівняльну таблицю до управління правового забезпечення діяльності Київради для опрацювання.

5. Якщо протягом строку, встановленого частинами третьою і четвертою цієї статті, текст прийнятого за основу проєкту рішення Київради з урахуванням проголосованих на пленарному засіданні Київради зауважень, пропозицій і поправок, порівняльну таблицю не було направлено на опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київради, профільна постійна комісія Київради зобов'язана на вимогу суб'єкта подання протягом 7 календарних днів направити відповідні документи на опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київради.

6. Управління правового забезпечення діяльності Київради протягом 7 календарних днів з дня отримання тексту прийнятого за основу проєкту рішення Київради з урахуванням проголосованих на пленарному засіданні Київради зауважень, пропозицій і поправок, порівняльної таблиці опрацьовує їх у порядку, передбаченому частиною першою статті 31 цього Регламенту, та не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення направляє ці документи разом із письмовими рекомендаціями (у разі наявності) або правовим висновком щодо невідповідності певних положень вимогам законодавства до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради для формування попереднього проєкту порядку денного пленарного засідання Київради.

Якщо управління правового забезпечення діяльності Київради протягом 7 календарних днів не прийняло жодного з рішень, передбачених частиною першою статті 31 цього Регламенту, відповідна порівняльна таблиця та текст прийнятого за основу проєкту рішення Київради вважаються погодженими управлінням правового забезпечення діяльності Київради.

У такому випадку управління правового забезпечення діяльності Київради на вимогу суб'єкта подання проєкту рішення або профільної постійної комісії Київради не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідної вимоги зобов'язане направити порівняльну таблицю і текст прийнятого за основу проєкту рішення Київради до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради для формування попереднього проєкту порядку денного пленарного засідання Київради.

7. Розгляд проєкту рішення Київради у другому читанні на пленарному засіданні Київради включає в себе::

1) у разі потреби обговорення і голосування окремого кожного положення статті (пункту) проєкту рішення Київради; у разі потреби можуть обговорюватись і ставитись на голосування окремі частини, підпункти або речення;

2) прийняття проєкту рішення Київради в другому читанні, за винятком окремих його структурних частин та направлення їх до профільної постійної комісії Київради на доопрацювання з наступним поданням проєкту рішення Київради на повторне друге читання;

3) прийняття проєкту рішення Київради в цілому.

(частина сьома статті 36 у редакції рішення
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

8. Під час розгляду проєкту рішення Київради в другому читанні (за необхідності) може проводитися обговорення кожного положення в порядку його нумерації в остаточній редакції, що пропонується профільною постійною комісією Київради для прийняття у другому читанні.

9. Обговорення зауважень, пропозицій і поправок до проєкту рішення Київради, що не були включені до остаточної редакції статті (пункту) проєкту рішення Київради, проводиться лише в разі наполягання депутата/депутатки Київради, що подав/подала відповідні зауваження, пропозиції або поправки.

10. За результатами обговорення Київрада проводить голосування остаточної редакції проєкту рішення Київради, що пропонується профільною постійною комісією Київради для прийняття у другому читанні, з урахуванням положень цього Регламенту.

На вимогу суб'єкта подання (доповідача) або депутатів/депутаток Київради головуючий/головуюча на пленарному засіданні ставить на голосування окремо кожне положення вказаних статей (пунктів) і рекомендацій управління правового забезпечення діяльності Київради (за наявності).

Головуючий/головуюча не ставить на голосування пропозиції, зауваження та поправки, які повторюють уже відхилені пропозиції, зауваження та поправки або які є альтернативними (такими, що взаємовиключають одна одну) до вже підтриманих пропозицій, зауважень і поправок.

11. Зауваження, пропозиції та поправки до проєкту рішення Київради, що не були включені до остаточної редакції статті (пункту) проєкту рішення Київради, ставляться на голосування лише в разі наполягання депутата/депутатки Київради, що подав/подала відповідні зауваження, пропозиції або поправки.

12. У разі якщо запропонована профільною постійною комісією Київради остаточна редакція та будь-яка інша редакція положення статті (пункту) проєкту рішення не була підтримана більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради, відповідне положення статті (пункту) проєкту рішення Київради вважається прийнятим у редакції, що була проголосована Київрадою за основу в першому читанні.

13. Під час обговорення проєкту рішення Київради у другому читанні депутати/депутатки Київради на пленарному засіданні не мають права вносити, а головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради - ставити на голосування зауваження, пропозиції і поправки, що не були подані до профільної постійної комісії Київради в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

14. Після завершення обговорення і голосування окремо кожного положення всіх статей (пунктів) проєкту рішення Київради Київрада проводить голосування щодо прийняття проєкту рішення Київради в цілому.

У разі якщо при голосуванні щодо прийняття проєкту рішення Київради в цілому проєкт рішення не було прийнято, подальший розгляд такого проєкту рішення Київради відбувається в порядку, передбаченому частинами другою - шостою статті 37 цього Регламенту, з урахуванням усіх проголосованих у другому читанні положень.

15. На повторне друге читання проєкт рішення Київради подається профільною постійною комісією Київради в порядку, передбаченому частинами другою - п'ятою цієї статті.

Повторне друге читання проєкту рішення Київради здійснюється за процедурою другого читання, передбаченого цією статтею.

(статтю 36 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно з
 рішенням Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

16. На повторне друге читання профільна постійна комісія Київради подає лише пропозиції, внесені після другого читання, до структурних частин проєкту рішення Київради, що не були прийняті у другому читанні. При цьому включаються всі пропозиції, поправки, у тому числі й ті, що були внесені до цих структурних частин на попереднє друге читання.

Якщо на повторне друге читання повернено лише окремі структурні частини проєкту рішення Київради, порівняльна таблиця готується лише до цих структурних частин.

(статтю 36 доповнено частиною шістнадцятою згідно з
 рішенням Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

Стаття 37. Прийняття рішення Київради на пленарному засіданні Київради

1. Рішення Київради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради, окрім випадків, передбачених цим Регламентом.

У випадках, передбачених законодавством України, рішення Київради приймаються не менше ніж двома третинами депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

При встановленні результатів голосування до загального складу Київради включається Київський міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Київради, і враховується його голос.

2. Якщо при проведенні голосування з питання порядку денного рішення Київради не було прийнято, це питання може бути повторно розглянуто на цьому пленарному засіданні Київради за ініціативою суб'єкта подання чи доповідача на пленарному засіданні Київради не більше ніж один раз відповідно до рішення, прийнятого більшістю голосів депутатів/депутаток від загального складу Київради.

Суб'єкт подання або доповідач під час пленарного засідання Київради можуть виступати з ініціативою щодо повторного розгляду відповідного питання порядку денного лише один раз кожен.

За ініціативою суб'єкта подання проєкт рішення Київради, що не було прийнято на пленарному засіданні Київради, може бути також включено до порядку денного іншого пленарного засідання Київради.

3. Якщо при проведенні голосування щодо проєкту рішення Київради відповідне рішення Київради не було прийнято, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради за власною ініціативою або за пропозицією депутатів/депутаток Київради може поставити на голосування питання про відхилення проєкту рішення Київради.

4. У випадку повторного розгляду питання порядку денного на іншому пленарному засіданні Київради у проєкті порядку денного відповідного пленарного засідання поряд із назвою цього питання ставиться відмітка "повторно".

5. У разі повторного розгляду проєкту рішення Київради на іншому пленарному засіданні Київради відповідний проєкт рішення Київради може бути розглянуто і поставлено на голосування лише один раз.

6. Якщо при проведенні голосування проєкт рішення Київради було відхилено більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради відповідно до частини третьої цієї статті або якщо проєкт рішення Київради не було прийнято у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, такий проєкт рішення Київради вважається відхиленим і повертається суб'єкту подання.

Подальший розгляд відхиленого проєкту рішення Київради або проєкту рішення Київради, який дослівно чи по суті повторює відхилений проєкт рішення, можливий на наступній після його відхилення сесії Київради в порядку, передбаченому статтями 29 - 31 цього Регламенту.

7. За рішенням більшості голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради проєкт рішення може в разі необхідності бути направлений на розгляд визначеної Київрадою постійної комісії Київради.

У такому разі визначена постійна комісія Київради протягом 15 календарних днів з дня винесення Київрадою відповідного рішення розглядає проєкт рішення Київради та за результатами розгляду приймає рішення (висновку, рекомендації) яким підтримує проєкт рішення Київради без зауважень, підтримує проєкт рішення Київради із зауваженнями чи рекомендаціями або відхиляє проєкт рішення Київради.

8. Після розгляду та прийняття рішення (висновку, рекомендації) постійна комісія Київради протягом 10 календарних днів з моменту його прийняття направляє проєкт рішення Київради разом із відповідним витягом із протоколу засідання такої комісії до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради для формування попереднього проєкту порядку денного засідання Київради.

9. У разі якщо постійна комісія Київради протягом строку, встановленого частиною сьомою цієї статті, не розглянула проєкт рішення або не прийняла жодного з передбачених частиною сьомою цієї статті Регламенту рішення (висновків, рекомендацій), або у випадку ненадходження до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради повідомлення про результати розгляду постійною комісією Київради проєкту рішення Київради проєкт рішення Київради вважається підтриманим цією постійною комісією Київради.

У такому випадку постійна комісія зобов'язана на вимогу суб'єкта подання протягом 3 робочих днів направити йому оригінал проєкту рішення Київради.

Суб'єкт подання може протягом 30 календарних днів з моменту отримання оригіналу проєкту рішення Київради подати його до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради для формування попереднього проєкту порядку денного засідання Київради.

У такому разі суб'єкт подання самостійно за власним підписом ставить на оригіналі проєкту рішення Київради навпроти назви відповідної постійної комісії відмітку "Підтримано в порядку ч. 9 ст. 37 Регламенту".

10. У разі виявлення порушення цього Регламенту та/або законів щодо процедури розгляду та/або голосування питання порядку денного депутат/депутатка Київради може заявити про це головуючому/головуючій на пленарному засіданні Київради.

Депутат/депутатка Київради, який/яка заявив/заявила про виявлене порушення, повинен/повинна звернутися до головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради з письмовою заявою (обґрунтуванням) щодо скасування результатів голосування та повторного розгляду питання до завершення такого пленарного засідання Київради або не пізніше як на наступний робочий день після такого пленарного засідання подати вказану письмову заяву (обґрунтування) до секретаріату Київради.

Така письмова заява (обґрунтування) невідкладно направляється до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту.

Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту:

1) може до завершення пленарного засідання Київради розглянути письмову заяву (обґрунтування) депутата/депутатки Київради та надати мотивований висновок щодо наявності або відсутності порушень;

2) зобов'язана до наступного пленарного засідання Київради розглянути письмову заяву (обґрунтування) депутата/депутатки Київради та надати мотивований висновок щодо наявності або відсутності порушень.

Рішення про скасування результатів голосування та проведення повторного розгляду питання може бути прийняте на пленарному засіданні Київради більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради на підставі оголошеного головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради висновку постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту щодо розгляду письмової заяви (обґрунтування) депутата/депутатки Київради.

У разі якщо постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, дійшла мотивованого висновку про наявність порушень цього Регламенту та/або закону щодо процедури розгляду та/або голосування питання порядку денного, Київський міський голова зобов'язаний утриматись від підписання такого рішення Київради та/або додатків до нього до моменту розгляду Київрадою рішення про скасування результатів голосування та проведення повторного розгляду питання.

У випадку виявлення помилок електронної системи для голосування депутат/депутатка Київради може оголосити про це та безпосередньо після виявлення порушення звернутися до головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради з вимогою щодо проведення повторного голосування.

У разі підтвердження помилки електронної системи для голосування технічною службою секретаріату Київради головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради може до закінчення відповідного пленарного засідання Київради поставити це питання на повторне голосування, якщо зазначена помилка могла вплинути на результати голосування.

11. Проєкти рішень Київради щодо питань земельних відносин для закладів культури, освіти та охорони здоров'я державної і комунальної форми власності, щодо розміщення об'єктів передачі електричної та теплової енергії, щодо обслуговування та експлуатації зелених насаджень, про передачу земельних ділянок у власність громадянам, приватизацію земельних ділянок громадянами, про надання або відмову в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою громадянам і юридичним особам можуть подаватись, голосуватись як одне загальне рішення, у якому кожен пункт може обговорюватись окремо.

(частина одинадцята статті 37 у редакції рішення
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

12. Розгляд проєктів рішень Київради з питань земельних відносин супроводжується демонстрацією на екрані місця розташування відповідної земельної ділянки, матеріали аерофотозйомки та фотофіксації її фактичного стану.

(частина дванадцята статті 37 у редакції рішення
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

Стаття 38. Порядок голосування на пленарному засіданні Київради

1. Рішення Київради на її пленарному засіданні приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

Відкрите голосування здійснюється кожним депутатом/депутаткою Київради особисто:

1) за допомогою електронної системи для голосування "Рада" у спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата/депутатки Київради іншою особою із фіксуванням результатів голосування поіменно;

2) шляхом підняття (не підняття) руки в разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи для голосування "Рада";

3) шляхом опитування в разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи для голосування "Рада" та прийняття Київрадою відповідного процедурного рішення.

Таємне голосування здійснюється кожним/кожною депутатом/депутаткою Київради особисто шляхом заповнення та подачі бюлетеня в порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Голосування за допомогою електронної системи для голосування проводиться лише в період появи на табло та на моніторах пультів депутатів/депутаток Київради спеціальної заставки з лічильником часу та звукового супроводу протягом десяти секунд.

Для здійснення голосування депутат/депутатка Київради повинен/повинна під час звукового супроводу одночасно натиснути й утримувати сенсорну кнопку в лівому нижньому куті пульта, яка висвітилась червоним кольором, та одну з кнопок голосування ("за", "проти", "утримався") на правій стороні пульта.

У разі якщо депутат/депутатка Київради має фізичні вади, які не дозволяють йому/їй здійснювати особисте голосування за допомогою електронної системи для голосування, за висновком постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання дотримання цього Регламенту, Київський міський голова або заступник/заступниця міського голови - секретар Київради своїм розпорядженням визначають спосіб, у який зазначений/зазначена депутат/депутатка Київради здійснюватиме голосування.

3. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи для голосування "Рада" результати голосування висвічуються на табло та оголошуються головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради.

4. На прохання депутатів/депутаток Київради головуючий/головуюча інформує про результати голосування по депутатських фракціях Київради.

5. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

На офіційному вебсайті Київради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу пленарного засідання Київради.

6. У разі проведення таємного голосування, а також у випадках, передбачених цим Регламентом, для підрахування кількості голосів "за", "проти", "утримався" та встановлення результатів голосування створюється лічильна комісія, що діє протягом усього скликання Київради.

До складу лічильної комісії входять по два представники від кожної депутатської фракції Київради. Уповноважені представники кожної депутатської фракції Київради озвучують свої кандидатури для включення до складу лічильної комісії, після чого головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради оголошує повний склад лічильної комісії для внесення в протокол засідання.

Лічильна комісія на своєму засіданні обирає зі свого складу голову та секретаря комісії та напрацьовує пропозиції щодо процедури таємного голосування.

Пропозиція лічильної комісії щодо процедури таємного голосування за допомогою бюлетенів оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні Київради для прийняття Київрадою відповідного процедурного рішення.

Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів/депутаток Київради, виготовляється секретаріатом Київради за формою, встановленою лічильною комісією.

Бюлетені для таємного голосування мають бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром і змістом, не повинні мати будь-яких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування.

Кожен бюлетень для таємного голосування засвідчується підписами голови та секретаря лічильної комісії, також скріплюється печаткою секретаріату Київради.

Час, місце і порядок таємного голосування визначається лічильною комісією на своєму засіданні, про що голова лічильної комісії інформує депутатів/депутаток Київради на пленарному засіданні перед початком таємного голосування.

Лічильна комісія перед початком таємного голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує інші умови для додержання таємності голосування, вільного та особистого волевиявлення депутатів/депутаток Київради.

Проєкт рішення Київради з питань обрання та/або дострокового припинення повноважень лічильної комісії не готується, не подається та попередньо не розглядається у порядку, визначеному цим Регламентом.

Оформлення рішення Київради з питань обрання та/або дострокового припинення повноважень лічильної комісії здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом.

7. У випадках проведення відкритого поіменного голосування, без застосування електронної системи для голосування "Рада", лічильна комісія підраховує кількість голосів "за", "проти", "утримався".

Після закінчення підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол голосування і голова лічильної комісії оголошує про результати голосування депутатам/депутаткам Київради.

Для кожного питання, по якому проводиться голосування на пленарному засіданні Київради, складається окремий протокол голосування, що підписується головою лічильної комісії та всіма присутніми членами/членкинями лічильної комісії.

8. Таємне голосування проводиться лише у випадках обрання або дострокового припинення повноважень заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради або прийняття Київрадою рішення про дострокове припинення повноважень Київського міського голови у передбачених законом випадках.

9. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів/депутаток Київради, що взяли участь у голосуванні, становить більше ніж половина від загального складу Київради.

Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол голосування.

Протокол підписує голова лічильної комісії та всі присутні члени/членкині лічильної комісії.

У разі незгоди будь-кого з членів/членкинь лічильної комісії з протоколом, він/вона у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу й оголошується на пленарному засіданні Київради.

Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування на пленарному засіданні Київради.

У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за рішенням більшості членів/членкинь від загального складу лічильної комісії результати цього голосування оголошуються недійсними.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови лічильної комісії.

Про порушення лічильна комісія доповідає Київраді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення.

У такому випадку Київрада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення про призначення повторного голосування та проводить таке повторне голосування згідно з вимогами цієї статті.

10. Питання порядку денного, що не були розглянуті на відповідному пленарному засіданні Київради, включаються до порядку денного наступного пленарного засідання Київради, якщо Київрадою не прийнято щодо них іншого рішення.

11. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів/депутаток Київради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Присутність депутата/депутатки Київради на пленарному засіданні підтверджується знаходженням його/її персональної картки в електронній системі для голосування.

Процедурним вважається питання регулювання роботи пленарного засідання Київради. Процедурне рішення не виготовляється як документ. Процедурне рішення заноситься до протоколу пленарного засідання Київради.

Стаття 39. Дисципліна та запобігання порушенню порядку на пленарному засіданні Київради

1. Депутат/депутатка Київради під час пленарного засідання Київради повинен/повинна дотримуватись передбачених цим Регламентом норм дисципліни та правил депутатської етики, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого/головуючої, депутатів/депутаток та інших осіб, присутніх або запрошених на пленарне засідання Київради.

2. Під час пленарного засідання депутатам/депутаткам Київради, а також присутнім і запрошеним на пленарне засідання Київради забороняється:

1) вживати образливі висловлювання, зокрема будь-якої з форм дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради має право усно попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, а якщо промовець продовжує вживати образливі висловлювання чи закликати до незаконних і насильницьких дій, - припинити його виступ;

2) перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуки, оплески, розмови по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради продовжує час для виступу промовця на строк, на який його виступ було перервано;

3) вносити до зали пленарних засідань Київради та використовувати під час проведення пленарного засідання Київради плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні пристрої, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, а також створювати перешкоди роботі необхідного для проведення пленарного засідання Київради технічного обладнання;

4) перешкоджати розгляду питань порядку денного, зокрема шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого/головуючої на пленарному засіданні, а також голосуванню інших депутатів/депутаток Київради.

Доповідач, співдоповідач, депутат/депутатка Київради або запрошена на пленарне засідання Київради особа зобов'язані припинити виступ у разі звернення головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради.

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради усно попереджає його про це, а в разі продовження порушення припиняє його виступ.

4. Якщо депутат/депутатка Київради своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Київради, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради виносить йому/їй усне попередження і закликає до порядку.

У разі якщо після відповідного попередження депутат/депутатка Київради продовжує заважати проведенню пленарного засідання Київради, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради може поставити на розгляд Київради питання щодо позбавлення депутата/депутатки Київради права на виступ протягом усього пленарного засідання Київради шляхом прийняття відповідного рішення Київради більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

5. Якщо депутат/депутатка Київради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата/депутатки Київради або депутатської фракції Київради, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради попереджає цього депутата/депутатку Київради про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його/її виступ.

Депутат/депутатка Київради або представник депутатської фракції Київради, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради надає слово для репліки депутату/депутатці Київради або представнику депутатської фракції Київради відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

Якщо депутат/депутатка Київради, депутатська фракція Київради, на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами/депутатками Київради не досягнуто, вони мають право подати заяву до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої віднесені питання дотримання цього Регламенту, яка розглядає це питання на своєму засіданні.

У таких випадках за висновком постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, Київрада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата/депутатки Київради права виступу на пленарних засіданнях Київради (до трьох пленарних засідань Київради).

6. Якщо будь-яка присутня чи запрошена на пленарне засідання Київради особа своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання Київради, головуючий/головуюча виносить цій особі усне попередження і закликає до порядку.

Якщо після відповідного попередження особа продовжує заважати проведенню пленарного засідання Київради, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради може поставити на розгляд Київради питання щодо видалення присутньої чи запрошеної особи із зали пленарних засідань Київради шляхом прийняття відповідного рішення більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради.

7. Якщо на пленарному засіданні Київради порушується порядок і головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради не в змозі припинити це порушення, він/вона може оголосити перерву до 30 хвилин для проведення консультацій із відповідними депутатськими фракціями Київради.

Якщо після відновлення пленарного засідання Київради порушення порядку продовжується та відновити нормальну роботу пленарного засідання Київради неможливо, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради має право перенести пленарне засідання Київради на інший день.

8. Якщо під час пленарного засідання депутат/депутатка Київради вчинив/вчинила дії, що містять ознаки кримінального правопорушення, обговорення питань зупиняється головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради.

Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради повідомляє Київраду про факт, що відбувся, і оголошує перерву в пленарному засіданні Київради або закриває його і звертається до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання законності, правопорядку та взаємодії із правоохоронними органами, з пропозицією розглянути це питання і внести пропозиції щодо вжиття відповідних заходів.

Якщо зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання Київради, під час його перерви чи після закриття, головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради повідомляє Київраду про них після перерви або після відкриття найближчого пленарного засідання Київради.

Стаття 40. Права та обов'язки головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради

1. Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради має право:

1) звертатися за інформацією до депутатів/депутаток Київради, постійних комісій Київради та посадових осіб;

2) робити офіційні повідомлення;

3) у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо організації пленарного засідання; якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради ставляться на голосування першими;

4) надавати протокольні доручення в порядку, передбаченому статтею 41 цього Регламенту;

5) оголошувати перерви у пленарному засіданні Київради у випадках, передбачених цим Регламентом;

6) переносити пленарне засідання Київради на інший день у випадках, передбачених цим Регламентом;

7) продовжувати пленарне засідання Київради після 18.00 години не більше ніж на 30 хвилин;

8) ставити уточнювальні запитання промовцю на пленарному засіданні Київради щодо фактичних помилок, допущених у його виступі;

9) продовжувати час для виступу промовця на строк, на який його виступ було перервано;

10) під час пленарного засідання Київради виносити усні попередження депутатам/депутаткам Київради, а також присутнім і запрошеним на пленарне засідання Київради;

11) після відповідного усного попередження припиняти виступ промовця, якщо він виступає не з обговорюваного питання, не з тих підстав, з яких йому надано слово, перевищує встановлений для виступу час або продовжує вживати образливі висловлювання чи закликати до незаконних і насильницьких дій;

12) поставити на розгляд Київради питання щодо позбавлення промовця права на виступ протягом усього пленарного засідання Київради;

13) поставити на розгляд Київради питання щодо видалення присутньої чи запрошеної особи з зали пленарних засідань Київради;

14) зачитувати або доручати голові відповідної постійної комісії Київради зачитувати пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

15) реалізовувати інші права, надані йому цим Регламентом.

2. Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради зобов'язаний/зобов'язана:

1) дотримуватись положень цього Регламенту і вживати заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні Київради, дотримуватися порядку денного;

2) відкривати, вести та закривати пленарне засідання Київради, оголошувати перерви в пленарних засіданнях Київради;

3) на початку пленарного засідання Київради повідомляти про кількість депутатів/депутаток Київради згідно з даними реєстрації;

4) організовувати розгляд питань порядку денного відповідно до вимог цього Регламенту;

5) забезпечувати дотримання прав депутатів/депутаток Київради на пленарному засіданні Київради, створювати рівні можливості депутатам/депутаткам Київради, депутатським фракціям Київради для участі в обговоренні питань порядку денного відповідно до вимог цього Регламенту;

6) забезпечувати порядок у залі пленарних засідань Київради;

7) надавати слово для доповіді, співдоповіді, запитань і відповідей, виступів і реплік у порядку, передбаченому цим Регламентом;

8) контролювати час, установлений цим Регламентом для виступу, своєчасно нагадувати промовцю про закінчення встановленого часу;

9) утримуватись від оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення ними правил депутатської етики чи вимог цього Регламенту;

10) оголошувати результати голосування та результат розгляду питань;

11) оголошувати перерву до 30 хвилин на вимогу не менше як двох депутатських фракцій Київради за умови використання цього права депутатською фракцією одноразово впродовж одного пленарного засідання Київради;

12) оголошувати перерву в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога" та рекомендувати депутатам/депутаткам і присутнім на пленарному засіданні Київради прослідувати в найближче укриття цивільного захисту;

(частину другу статті 40 доповнено новим пунктом 12 згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.08.2022 р. N 5020/5061,
 у зв'язку із цим пункт 12 вважати пунктом 13)

13) здійснювати інші обов'язки, передбачені цим Регламентом.

3. У разі порушення головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради вимог цього Регламенту постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, або депутат/депутатка Київради можуть звернутись до головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради з усним зауваженням щодо допущених ним/нею порушень для негайного їх усунення. Відповідні зауваження фіксуються у протоколі пленарного засідання Київради.

4. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради за пропозицією, внесеною у паперовій формі не менше як однією третиною депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради, після попередження постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, Київрада на тому ж пленарному засіданні Київради за результатами обговорення може більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради прийняти рішення Київради про відсторонення головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради від ведення пленарного засідання Київради.

У випадку прийняття рішення Київради про відсторонення головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради від ведення пленарного засідання Київради функції головуючого/головуючої виконує заступник/заступниця міського голови - секретар Київради (у разі якщо від головування на пленарному засіданні Київради було відсторонено Київського міського голову) або Київський міський голова (у разі якщо від головування на пленарному засіданні Київради було відсторонено заступника/заступницю міського голови - секретаря Київради), або депутат/депутатка Київради, визначений/визначена більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради (у разі якщо від головування на пленарному засіданні Київради було відсторонено заступника/заступницю міського голови - секретаря Київради та Київського міського голову).

Внесення на розгляд Київради пропозиції про відсторонення головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради від ведення пленарного засідання Київради передбачає усунення його/її від головування на пленарному засіданні Київради на весь час її розгляду.

Обговорення та голосування пропозиції про відсторонення головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради від ведення пленарного засідання Київради проводиться невідкладно після її внесення.

Стаття 41. Протокольне доручення головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради

1. Протокольне доручення - це надане головуючим/головуючою на пленарному засіданні Київради доручення органам Київради, посадовим особам секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з вимогою надати інформацію чи вжити заходів з питань, які належать до загальної чи виключної компетенції Київради.

2. Під час обговорення питання порядку денного на пленарному засіданні Київради депутат/депутатка Київради може звернутись до головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради з проханням надати протокольне доручення.

3. Відповідь на протокольне доручення має бути надана головуючому/головуючій на пленарному засіданні Київради та депутату/депутатці Київради, який/яка звернувся/звернулася з відповідним проханням, у встановлений головуючим/головуючою термін, але не пізніше ніж через 15 календарних днів з моменту реєстрації протокольного доручення в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" на базі системи електронного документообігу АСКОД.

4. Протокольні доручення включаються як додатки до протоколу відповідного пленарного засідання Київради, а також розміщуються в окремому розділі на офіційному вебсайті Київради, у тому числі у формі відкритих даних.

IX. ДОКУМЕНТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ КИЇВРАДИ
Стаття 42. Оформлення рішень Київради

1. На пленарному засіданні Київради працівники секретаріату Київради фіксують усі пропозиції, зауваження і поправки до проєктів рішень Київради, що озвучені та проголосовані на пленарному засіданні Київради.

2. Текст рішення Київради, прийнятий Київрадою, оформляється управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київради для підпису Київським міським головою.

Тексти рішень Київради оформлюються з урахуванням пропозицій, зауважень і поправок, які були прийняті на пленарному засіданні Київради та зафіксовані у стенограмі.

3. Рішення Київради для підпису Київським міським головою готується на номерному бланку рішення Київради.

4. На зворотному боці останньої сторінки рішення Київради друкуються посади, прізвища та ініціали осіб, які завізували рішення Київради.

5. Рішення Київради перед їх підписанням Київським міським головою візуються:

1) заступником/заступницею міського голови - секретарем Київради, яким засвідчує відповідність змісту акта прийнятим рішенням;

2) начальником управління правового забезпечення діяльності Київради на предмет відповідності тексту прийнятого рішення техніко-юридичним вимогам;

3) начальником управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради на предмет відповідності тексту прийнятим рішенням та сучасній українській літературній мові офіційно-ділового стилю.

В разі виявлення недоліків у тексті рішення, які не можуть бути усунені під час його підготовки до підписання Київським міським головою, управлінням правового забезпечення діяльності Київради та управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київради надаються відповідні довідки на ім'я заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради з рекомендаціями щодо їх усунення.

Додатки (якщо вони є) до рішення Київради на зворотному боці кожного аркуша додатка візують відповідальні працівники секретаріату Київради.

Додатки (якщо вони є) до рішень Київради про бюджет міста Києва, про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва та про міські цільові програми, стратегії, концепції, а також до інших рішень Київради за поданням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), що містять таблиці, рисунки чи графічні матеріали, на зворотному боці кожного аркуша додатка також візують відповідальні працівники виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

(частина п'ята статті 42 у редакції рішення
 Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6902/6943)

6. Після підписання рішення Київради Київським міським головою управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради присвоює йому номер.

Стаття 43. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради

1. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Київрадою.

Депутат/депутатка Київради має право ознайомлюватись із текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань Київради та її органів до моменту їх опублікування шляхом подання письмового звернення до секретаріату Київради.

Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради зобов'язане не пізніше наступного робочого дня після отримання звернення надати депутату /депутатці Київради запитувану ним інформацію.

2. Засідання Київради протоколюються управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київради. У протоколі пленарного засідання Київради фіксуються:

1) дата, час проведення пленарного засідання Київради, тривалість перерви;

2) прізвище та ініціали головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради, його/її посада;

3) прізвища та ініціали відсутніх депутатів/депутаток Київради (як додаток до протоколу);

4) прізвища та ініціали запрошених і присутніх на пленарному засіданні Київради осіб (як додаток до протоколу);

5) окремо кожне питання, що розглядалось на пленарному засіданні Київради, із зазначенням прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, осіб, які брали участь в обговоренні, а також результатів голосування по ньому;

6) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу пленарного засідання Київради (як додатки до протоколу);

7) заходи впливу та прізвища осіб, до яких вони були вжиті;

8) запити та запитання депутатів/депутаток Київради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

9) повідомлення (як додатки до протоколу);

10) результати поіменного голосування з кожного питання, що розглядалось на пленарному засіданні (як додатки до протоколу);

11) протокольні доручення (як додатки до протоколу).

3. Пленарні засідання Київради стенографуються. Ведення стенограми та її розшифровку здійснює управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради.

Стенограма пленарного засідання Київради має повністю і точно відображати хід обговорень кожного питання на пленарному засіданні, містити інформацію про день, місце і час проведення пленарного засідання Київради, порядок денний і прізвище головуючого/головуючої на пленарному засіданні Київради.

4. Після пленарного засідання Київради управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради протягом 10 календарних днів готує протокол і стенограму пленарного засідання Київради, які підписує головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради.

5. Аудіозапис пленарного засідання Київради зберігається в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради на строк повноважень Київради та протягом одного року після закінчення повноважень Київради відповідного скликання, а також надається на письмове звернення депутата/депутатки Київради протягом 3 робочих днів.

6. Кожен аркуш стенограми пленарного засідання Київради підписує із зазначенням прізвища та дати особа, яка відповідає за її оформлення.

7. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради розміщуються управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київради на офіційному вебсайті Київради у тому числі у формі відкритих даних протягом 10 календарних днів з дня пленарного засідання Київради, а також надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

8. Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради веде справу кожного пленарного засідання, яка включає:

1) протокол пленарного засідання Київради;

2) стенограму пленарного засідання Київради;

3) результати поіменних голосувань;

4) копії проєктів документів із додатками, які розглядалися на пленарному засіданні Київради;

5) інші матеріали, які поширено управлінням організаційного та документального забезпечення діяльності Київради серед депутатів/депутаток у зв'язку з розглядом питань на цьому засіданні;

6) заяви, запити, звернення;

7) протокольні доручення.

9. Оригінали рішень Київради, протоколи пленарних засідань і стенограми пленарних засідань Київради, дані про результати поіменного голосування та поіменну реєстрацію депутатів/депутаток Київради, протоколи засідань Президії Київради та інші архівні документи, що накопичилися за час діяльності Київради, зберігаються в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради.

Стаття 44. Зупинення та набрання чинності рішеннями Київради

1. Рішення Київради протягом 5 календарних днів з моменту його прийняття може бути зупинене Київським міським головою і внесене на повторний розгляд Київради з обґрунтуванням зауважень.

Відповідне повідомлення про зупинення рішення Київським міським головою розміщується на офіційному вебсайті Київради не пізніше наступного робочого дня після зупинення рішення Київради.

Київрада зобов'язана на наступному пленарному засіданні Київради, але не пізніше ніж через 14 робочих днів після повідомлення про зупинення рішення Київради Київським міським головою, повторно розглянути рішення Київради із зауваженнями Київського міського голови.

Зауваження Київського міського голови доповідаються Київським міським головою або уповноваженою ним особою та ставляться на голосування окремо від рішення Київради.

Якщо Київрада відхилила зауваження Київського міського голови та підтвердила попереднє рішення Київради двома третинами голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради, воно набирає чинності.

Якщо Київрада підтримала більшістю голосів депутатів/депутаток Київради від загального складу Київради зауваження Київського міського голови, результати голосування за прийняття рішення Київради в цілому вважаються скасованими і проєкт рішення Київради разом із зауваженнями Київського міського голови направляється до постійної комісії Київради, що була профільною при попередньому розгляді відповідного проєкту рішення Київради, для його повторного розгляду в порядку, передбаченому статтею 36 цього Регламенту.

Якщо Київрада не прийняла жодного із зазначених рішень, рішення Київради, зупинене Київським міським головою, не набирає чинності.

2. Якщо рішення Київради протягом 5 календарних днів з моменту його прийняття не зупинене Київським міським головою, рішення протягом 20 календарних днів з моменту його прийняття Київрадою підписується Київським міським головою та оприлюднюється не пізніше 30 календарних днів з моменту його прийняття на офіційному вебсайті Київради.

Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, може звернутися до Київського міського голови із пропозицією утриматись від підписання рішення Київради у випадку, передбаченому частиною десятою статті 37 цього Регламенту, до моменту розгляду постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, письмової заяви (обґрунтування) депутата/депутатки Київради та надання мотивованого висновку щодо наявності або відсутності порушень, а у разі надання мотивованого висновку щодо наявності порушень - до моменту прийняття або неприйняття Київрадою рішення про скасування результатів голосування та повторного розгляду питання.

3. Рішення Київради ненормативного характеру (крім адміністративних актів) набирають чинності з моменту їх прийняття.

Рішення Київради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню на офіційному вебсайті Київради та/або в комунальних аудіовізуальних (електронних) медіа, з якими Київрада має відповідний договір, та/або в офіційному друкованому виданні не пізніше 30 календарних днів із моменту їх прийняття та набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Київрадою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Адміністративні акти Київради приймаються, набирають чинності, припиняють дію та виконуються з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про адміністративну процедуру".

(частина третя статті 44 у редакції рішень
 Київської міської ради від 14.12.2023 р. N 7534/7575,
від 21.03.2024 р. N 23/7989)

4. Контроль за офіційним оприлюдненням рішень Київради покладається на заступника/заступницю міського голови - секретаря Київради.

5. За письмовим зверненням до Київського міського голови або заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради депутат/депутатка Київради протягом 5 робочих днів має право отримати завірену печаткою секретаріату Київради копію оформленого та підписаного згідно з цим Регламентом оригіналу рішення Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради.

Копія рішення Київради надається на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

X. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ КИЇВРАДИ
Стаття 45. Розгляд і прийняття Київрадою регуляторних актів

1. Порядок розгляду та прийняття Київрадою регуляторних актів регламентується Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом. Розгляд і прийняття Київрадою регуляторних актів, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між Київрадою, виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) та суб'єктами господарювання, відбувається з особливостями, передбаченими цією статтею Регламенту.

2. Київрада затверджує план діяльності Київради з підготовки проєктів регуляторних актів з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Підготовку плану діяльності Київради з підготовки проєктів регуляторних актів і зміни до нього на наступний календарний рік здійснює постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

3. Затверджений план діяльності Київради з підготовки проєктів регуляторних актів, а також зміни до нього оприлюднюються на офіційному вебсайті Київради та/або на офіційному вебсайті виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

4. Стосовно кожного проєкту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

5. Суб'єкт подання проєкту регуляторного акта у формі проєкту рішення Київради перед поданням його на розгляд Київради у визначені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" строки (не менше ніж один місяць і не більше ніж три місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта, а також відповідного аналізу регуляторного впливу) оприлюднює на офіційному вебсайті виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або на офіційному вебсайті Київради відповідний проєкт рішення Київради, аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій.

6. Кожен проєкт регуляторного акта, внесений на розгляд Київради, направляється постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності, для надання висновку про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема принципам державної регуляторної політики і вимогам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

За результатами розгляду розробник / суб'єкт подання проєкту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження та пропозиції або мотивовано відхиляє їх.

7. Усі зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об'єднань щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду суб'єктом подання цього проєкту регуляторного акта.

За результатами розгляду суб'єкт подання проєкту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано відхиляє їх.

8. Проєкт регуляторного акта подається на реєстрацію суб'єктом подання до управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради в паперовому та в електронному вигляді (формати.doc,.docx,.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14) разом із пояснювальною запискою, підписаним розробником аналізом регуляторного впливу, повідомленням про оприлюднення та додатками у разі наявності.

9. Проєкт регуляторного акта реєструється в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради в порядку, передбаченому статтею 29 цього Регламенту, та з урахуванням особливостей, визначених цією статтею Регламенту.

10. Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, протягом 14 календарних днів з дня отримання проєкту регулярного акта забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта, який разом із проєктом регуляторного акта та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проєкту регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики.

11. У разі надходження до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності проєкту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, приймає рішення про направлення проєкту регуляторного акта на доопрацювання суб'єктові подання.

За мотивованим поданням депутата/депутатки Київради, постійної комісії Київради постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, у порядку, передбаченому частиною десятою цієї статті, може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, внесеного цим депутатом/депутаткою Київради, постійною комісією Київради.

У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

12. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту та пропозицій уповноваженого органу постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Висновки постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у тому разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий постійній комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, протягом строку, встановленого для його підготовки.

Це правило не застосовується у випадках, передбачених абзацом другим частини одинадцятої цієї статті.

13. Висновки постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до відповідної постійної комісії Київради, яка визначається профільною в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 29 цього Регламенту, за винятком випадків, коли постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, є профільною.

14. На розгляд пленарного засідання Київради не вносяться проєкти регуляторних актів, які не пройшли регуляторної процедури, визначеної Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", не були розглянуті постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

15. Надання постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, негативного висновку про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" не позбавляє суб'єкта подання проєкту регуляторного акта можливості винесення проєкту на розгляд пленарного засідання Київради разом із доданим до нього відповідним негативним висновком.

16. При представленні на пленарному засіданні Київради проєкту регуляторного акта голова постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, доповідає висновок цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також пропозиції уповноваженого органу разом із рішенням постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, щодо їх врахування.

17. Регуляторний акт не може бути прийнятий Київрадою, якщо він не був включений до плану діяльності Київради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік, відсутній аналіз регуляторного впливу та якщо проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні Київський міський голова вживає заходів щодо усунення цих порушень відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Київрада може готувати або розглядати проєкт регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Київрадою плану діяльності Київради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік, у разі внесення відповідних змін до плану діяльності Київради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проєкту регуляторного акта, але не пізніше дня оприлюднення проєкту регуляторного акта.

18. Регуляторний акт, прийнятий Київрадою, офіційно оприлюднюється в комунальних аудіовізуальних (електронних) медіа, з якими Київрада має відповідний договір, на офіційному вебсайті Київради та/або на офіційному вебсайті виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), та/або в офіційному друкованому виданні протягом 10 календарних днів після його підписання Київським міським головою.

(частина вісімнадцята статті 45 у редакції рішення
 Київської міської ради від 21.03.2024 р. N 23/7989)

19. Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Київрадою, забезпечується виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією).

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється на офіційному вебсайті Київради та/або на офіційному вебсайті виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) протягом 10 календарних днів з дня підписання звіту.

20. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

21. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, або суб'єкт подання проєкту регуляторного акта.

22. Київрада заслуховує щорічний звіт Київського міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією).

Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності, готує і попередньо розглядає питання щодо звіту Київського міського голови про здійснення державної регуляторної політики у частині, що належить до компетенції постійних комісій Київради.

Відповідний звіт оприлюднюється шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Київради та/або на офіційному вебсайті виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Стаття 46. Погодження призначення та звільнення заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень

1. Київський міський голова вносить до Київради проєкт рішення Київради про погодження призначення на посаду заступника/заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень і подання щодо погодження призначення на посаду заступника/заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, в якому про претендента на посаду зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) найменування займаної ним/нею посади;

5) найменування посади, на яку він/вона рекомендується, її функціональний напрям;

6) рівень фахової і професійної підготовки;

7) відомості про трудовий стаж;

8) відомості про перебування в кадровому резерві;

9) відповідність посаді, на яку він рекомендується;

10) ділові та моральні якості;

11) відсутність судимості або факту перебування під слідством.

Київський міський голова вносить до Київради проєкт рішення Київради про погодження звільнення з посади заступника/заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у випадках, передбачених законом, крім підстав, передбачених пунктами 1, 7, 71, 72, 73 статей 36, 38 Кодексу законів про працю України.

2. Постійні комісії Київради розглядають проєкти рішень Київради, вказані у цій статті, у передбаченому цим Регламентом порядку із заслуховуванням кандидата на посаду заступника/заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

3. Київрада розглядає проєкти рішень Київради, вказані у цій статті, на своєму пленарному засіданні за участі претендента на посаду заступника/заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

4. Постійні комісії Київради можуть внести пропозицію на розгляд Київради про розгляд питання про звільнення з посади відповідного/відповідної заступника/заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у зв'язку з порушенням ним/нею Конституції України та законів України, порушенням прав, свобод і законних інтересів громадян, несумлінним виконанням ним своїх посадових обов'язків.

Стаття 47. Година запитань до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

1. На пленарному засіданні Київради кожного календарного кварталу відводиться час для запитань до голови, першого заступника / першої заступниці і заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації.

2. Під час проведення години запитань голова, перший заступник / перша заступниця і заступники/заступниці голови Київської міської державної адміністрації відповідають на запитання депутатів/депутаток Київради стосовно роботи виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Депутати/депутатки Київради можуть письмово направляти Київському міському голові свої запитання не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення відповідної години запитань.

3. На годину запитань відводиться не менше 1 години відповідного пленарного засідання Київради.

Година запитань проводиться після затвердження порядку денного пленарного засідання Київради до оголошення та розгляду депутатських запитів.

На початку години запитань Київський міський голова може виділити до 20 хвилин для відповіді на отримані письмові запитання депутатів/депутаток Київради.

Незалежно від установлених часових обмежень кожна депутатська фракція Київради має гарантоване право на два усні запитання до голови, першого заступника / першої заступниці та заступників/заступниць голови Київської міської державної адміністрації.

Після завершення запитань від депутатських фракцій Київради голова, перший заступник / перша заступниця та заступники/заступниці голови Київської міської державної адміністрації в межах залишку часу, відведеного на годину запитань, відповідають на запитання депутатів/депутаток Київради в порядку черговості їх запису для виступу.

4. У разі неможливості бути присутнім на годині запитань голова Київської міської державної адміністрації письмово повідомляє про це Київраду із зазначенням причин відсутності.

У такому випадку відповідна година запитань переноситься на наступне найближче пленарне засідання Київради.

Зазначене письмове повідомлення в день його отримання секретаріату Київради розміщується на офіційному вебсайті Київради.

Стаття 48. Дострокове припинення повноважень депутата/депутатки Київради

1. Питання дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради розглядається на найближчому пленарному засіданні Київради після настання випадку, передбаченого законодавством України для дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради.

2. Питання дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради включається до порядку денного пленарного засідання Київради без голосування.

Проєкт рішення Київради з питань дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради за його/її особистою заявою, яка зареєстрована в секретаріаті Київради, не готується, не подається та попередньо не розглядається в порядку, визначеному цим Регламентом.

Проєкт рішення Київради з питань дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради в інших передбачених законодавством випадках готується постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання дотримання цього Регламенту, подається та попередньо розглядається в порядку, визначеному цим Регламентом.

3. Оформлення рішення Київради щодо дострокового припинення повноважень депутата/депутатки Київради здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Стаття 49. Зняття з розгляду проєктів рішень Київради

1. Проєкти рішень Київради, не прийняті Київрадою попереднього скликання за основу (у першому читанні), вважаються знятими з розгляду та не розглядаються Київрадою нового скликання, крім проєктів рішень Київради, суб'єктом подання яких є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація).

Проєкти рішень Київради, не прийняті Київрадою попереднього скликання за основу (у першому читанні), суб'єктом подання яких є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), підлягають повторному розгляду постійними комісіями Київради та управлінням правового забезпечення діяльності Київради в порядку, передбаченому цим Регламентом.

2. Знятими з розгляду вважаються також:

1) відкликані та відхилені проєкти рішень Київради;

2) проєкти рішень Київради, суб'єктами подання яких є депутати/депутатки Київради, чиї повноваження припинені в установленому законодавством порядку;

3) другий (основний або альтернативний) проєкт рішення Київради, якщо за результатами голосування депутатами/депутатками Київради в цілому прийнято перший (основний або альтернативний) проєкт рішення Київради.

3. Київрада за поданням профільної постійної комісії Київради, погодженим із постійною комісією Київради, до фунціональної спрямованості якої належать питання дотримання цього Регламенту, може своїм рішенням визнати проєкти рішень Київради знятими з розгляду у зв'язку з утратою ними актуальності.

4. Проєкт рішення Київради знімається з розгляду із відповідним зазначенням про це на офіційному вебсайті Київради.

(стаття 49 у редакції рішення Київської
 міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

Стаття 50. Порядок усунення суперечностей і неточностей у прийнятому рішенні Київради

1. У разі виявлення у поданому на підпис тексті рішення Київради редакційних неточностей або явних суперечностей між його положеннями заступник/заступниця міського голови - секретар Київради може внести на розгляд Київради проєкт рішення щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей шляхом внесення змін до прийнятого рішення.

До проєкту рішення Київради, предметом якого є усунення суперечностей чи редакційних неточностей у прийнятому рішенні Київради, додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного рішення Київради та його нову редакцію з урахуванням запропонованих змін.

(частину першу статті 50 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

2. Проєкт рішення Київради, предметом якого є усунення суперечностей чи редакційних неточностей у прийнятому рішенні Київради, попередньо не розглядається в порядку, визначеному цим Регламентом, включається до порядку денного пленарного засідання Київради без голосування за умови попереднього отримання депутатами/депутатками Київради документів, необхідних для розгляду питання та прийняття рішення.

(частина друга статті 50 у редакції рішення
 Київської міської ради від 13.06.2024 р. N 927/8893)

3. До розгляду питання, зазначеного у частині другій цієї статті, депутатам/депутаткам Київради надається проєкт рішення, згідно з яким мають бути внесені зміни до тексту рішення Київради для усунення суперечностей чи неузгодженостей.

4. Під час розгляду проєкту рішення щодо усунення неузгодженостей чи неточностей головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради доповідає суть питання. Загальне обговорення питання не проводиться.

(Регламент доповнено статтею 50 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560
,
стаття 50 у редакції рішення Київської
 міської ради від 13.07.2023 р. N 6902/6943)

Стаття 51. Особливості рейтингового голосування Київради

1. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди на призначення на посаду, відзначенні почесним званням лише однієї особи жоден/жодна із кількох кандидатів/кандидаток на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів депутатів/депутаток Київради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів/депутаток Київради під час першого голосування.

2. Якщо внаслідок вибуття кандидатів/кандидаток на посаду з балотування залишається один/одна кандидат/кандидатка на посаду, повторне голосування проводиться щодо нього/неї.

3. Якщо за результатами голосування кандидата/кандидатку не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його/її призначення на посаду, відзначення почесним званням, проводиться повторний розгляд цього самого питання порядку денного з новим висуненням кандидатів/кандидаток, якщо інше не встановлено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

(Регламент доповнено статтею 51 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 20.06.2023 р. N 6519/6560)

Стаття 52. Розгляд Київрадою та її органами питань, що містять інформацію з обмеженим доступом

1. Робота з документами, які надходять до Київради і містять інформацію з обмеженим доступом, та з інформацією з обмеженим доступом, що створюється у секретаріаті Київради, проводиться відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації""Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 N 939Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Київській міській раді, її органах і секретаріаті Київської міської ради, яка визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, та цього Регламенту.

2. Підготовка матеріалів з питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, для їх розгляду на засіданнях постійних комісій Київради, тимчасових контрольних комісій, пленарних засіданнях Київради, допуск на такі засідання, здійснення стенографування таких засідань, оформлення протоколів і прийнятих актів здійснюються, зокрема, з дотриманням установлених правил роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом.

3. Питання, що містять інформацію з обмеженим доступом, розглядаються на засіданнях постійних комісій у закритому режимі з дотриманням правил роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, рішення про проведення якого приймається у встановленому порядку.

4. Питання, що містять інформацію з обмеженим доступом, включаються до Порядку денного пленарного засідання Київради окремим розділом у встановленому порядку.

В разі виникнення необхідності розгляду питання, що містить інформацію з обмеженим доступом, протягом пленарного засідання, що триває, пропозиція щодо включення такого питання до порядку денного ставиться на голосування головуючим / головуючою з одночасним внесенням пропозиції про проведення частини пленарного засідання у закритому режимі. Рішення Київради з цих питань приймається без його обговорення відповідно до вимог цього Регламенту.

В разі необхідності проведення закритого пленарного засідання для розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом, проєкт рішення Київради про проведення закритого пленарного засідання готується постійною комісією Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції на підставі листа Київського міського голови / заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради про необхідність розгляду визначених питань на закритому пленарному зсіданні.

5. На закритому пленарному засіданні (частині пленарного засідання) Київради, крім Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київради, депутатів Київради, мають право бути присутніми: доповідач, представник виконавчого органу Київської міської ради (у разі потреби), начальник управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київради, начальник управління правового забезпечення діяльності Київради, особа, яка веде протокол пленарного засідання, особи, що ведуть стенограму пленарного засідання та здійснюють її розшифровку.

Остаточний перелік осіб, що можуть бути присутні на закритому пленарному засіданні (частині пленарного засідання), визначається головуючим/головуючою на пленарному засіданні.

6. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні (частині засідання) Київради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

7. Рішення Київради або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом (з грифом "Таємно", "Цілком таємно", "Особливої важливості" або "Для службового користування"), публікуються із урахуванням вимог частини восьмої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації"частини десятої статті 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"статті 31 Закону України "Про державну таємницю" і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо такими рішеннями не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.

(Регламент доповнено статтею 52 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 13.07.2023 р. N 6902/6943)

XI. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВРАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧИ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
Стаття 53. Порядок вирішення невідкладних питань в умовах воєнного чи надзвичайного стану

1. Протягом дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні Київрада для вирішення невідкладних питань збирається на пленарне засідання, яке триває протягом відповідної сесії Київради (далі - пленарне засідання за особливою процедурою).

2. Рішення про проведення пленарного засідання за особливою процедурою приймається Київським міським головою та доводиться до відома депутатів / депутаток негайно із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3. До пленарних засідань за особливою процедурою не застосовуються положення абзацу третього частини восьмої статті 25, статті 32, абзацу четвертого частини першої, абзацу четвертого частини четвертої статті 34 цього Регламенту.

4. До підготовки та розгляду проєктів рішень Київради, які пропонується розглянути на пленарному засіданні за особливою процедурою, не застосовуються положення пунктів 1 і 2 частини третьої, пункту 3 частини шостої, частини восьмої статті 30 цього Регламенту.

Стаття 54. Реєстрація та попередній розгляд проєктів рішень за особливою процедурою

1. Проєкти рішень Київради, які пропонується розглянути на пленарних засіданнях за особливою процедурою, реєструються відповідно до вимог статті 29 цього Регламенту з урахуванням таких особливостей:

1) підготовка та передача Київському міському голові або, за наявності письмового доручення Київського міського голови, заступнику / заступниці міського голови - секретарю Київської міської ради проєкту рішення Київради в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 29 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не більше ніж протягом 1 години з моменту реєстрації;

2) надання доручення, передбаченого частиною п'ятою статті 29 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не більше ніж протягом 2 годин з моменту реєстрації;

3) Київський міський голова або, за наявності письмового доручення Київського міського голови, заступник / заступниця міського голови - секретар Київської міської ради, надаючи доручення, передбачене частиною п'ятою статті 29 цього Регламенту, проставляє помітку "ОСОБЛИВА ПРОЦЕДУРА".

2. Проєкти рішень Київради, як пропонується розглянути на пленарних засіданнях за особливою процедурою, розглядаються відповідно до вимог статей 30 і 31 цього Регламенту з урахуванням таких особливостей:

1) розгляд указаних проєктів рішень Київради в порядку, передбаченому частиною першою статті 30 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту реєстрації проєкту рішення Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради;

2) розгляд указаних проєктів рішень Київради в порядку, передбаченому частиною шостою статті 30 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 36 годин з моменту реєстрації проєкту рішення Київради в управлінні організаційного та документального забезпечення діяльності Київради;

3) направлення вказаних проєктів рішень Київради для опрацювання до управління правового забезпечення діяльності Київради в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 30 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 1 години з моменту прийняття відповідного рішення (висновку, рекомендації);

4) направлення вказаних проєктів рішень Київради суб'єкту подання в порядку, передбаченому частиною дев'ятою статті 30 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 1 години з моменту прийняття відповідного рішення (висновку);

5) розгляд указаних проєктів рішень Київради в порядку, передбаченому частиною першою статті 31 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 12 годин з моменту отримання оригіналу проєкту рішення Київради від профільної постійної комісії чи суб'єкта подання за результатами опрацювання проєкту рішення;

6) направлення вказаних проєктів рішень Київради профільній постійній комісії Київради або суб'єкту подання, передбачене частинами третьою та четвертою статті 31 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 1 години після опрацювання проєкту рішення в порядку, передбаченому частиною першою статті 31 цього Регламенту;

7) розгляд указаних проєктів рішень Київради в порядку, передбаченому абзацом першим частини п'ятої статті 31 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 12 годин з моменту надходження проєкту рішення Київради з відповідним правовим висновком;

8) направлення вказаних проєктів рішень Київради профільній постійній комісії Київради в порядку, передбаченому пунктами 1 і 2 частини п'ятої статті 31 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 1 години з моменту прийняття відповідного рішення (висновку, рекомендації);

9) направлення вказаних проєктів рішень Київради суб'єкту подання в порядку, передбаченому абзацом другим частини шостої, частиною сьомою статті 31 цього Регламенту, здійснюється невідкладно, але не пізніше ніж протягом 1 години після спливу строку або після надання правового висновку.

3. Проєкти рішень Київради про затвердження міських цільових програм та внесення змін до міських цільових програм, які пропонується розглянути на пленарному засіданні за особливою процедурою, розробляються відповідно до вимог Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2022 року N 5469/5510), з урахуванням таких особливостей:

1) не застосовуються підпункт 4.1 пункту 4підпункти 9.1 і 9.2 пункту 9 розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2022 року N 5469/5510);

2) експертиза, передбачена пунктом 5 розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від (у редакції рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2022 року N 5469/5510), здійснюється Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 24 годин з моменту надходження проєкту програми на розгляд.

4. Проєкти рішень Київради можуть розглядатися постійними комісіями Київради за особливою процедурою, у тому числі в дистанційному режимі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (у т. ч. месенджерів), які дозволяють об'єднати в одну групу членів / членкинь відповідної постійної комісії Київради із можливістю ідентифікації їх особи за допомогою допустимих в умовах воєнного часу можливостей.

Стаття 55. Порядок розгляду питань на пленарних засіданнях за особливою процедурою

1. Проєкти рішень Київради розглядаються на пленарному засіданні Київради за процедурою, у тому числі в дистанційному режимі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (у т. ч. месенджерів), які дозволяють об'єднати в одну групу більшість від загального складу депутатів / депутаток Київради із можливістю ідентифікації їх особи за допомогою допустимих в умовах воєнного часу можливостей.

2. Відсутність результатів попереднього розгляду проєкту рішення Київради постійними комісіями Київради, управлінням правового забезпечення діяльності Київради не є перешкодою для розгляду вказаного проєкту рішення на пленарному засіданні Київради за особливою процедурою, у тому числі в дистанційному режимі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (у т. ч. месенджерів), які дозволяють об'єднати в одну групу більшість від загального складу депутатів / депутаток Київради із можливістю ідентифікації їх особи за допомогою допустимих в умовах воєнного часу можливостей.

3. Голосування на пленарному засіданні Київради щодо проєктів рішень Київради може проводитись без застосування системи для голосувань "Рада".

Порядок голосування щодо проєктів рішень Київради, у тому числі в дистанційному режимі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (у т. ч. месенджерів), які дозволяють об'єднати в одну групу більшість від загального складу депутатів / депутаток Київради із можливістю ідентифікації їх особи за допомогою допустимих в умовах воєнного часу можливостей визначається Київським міським головою або заступником / заступницею міського голови - секретарем Київської міської ради.

Голосування щодо проєкту рішення Київської міської ради триває не менше ніж 20 хвилин.

У разі якщо 61 депутат / депутатка Київради підтримали проєкт рішення Київради до моменту завершення голосування, головуючий / головуюча на пленарному засіданні Київради достроково завершує процедуру голосування та інформує про результати голосування.

Депутати / депутатки Київради, які не взяли участь у голосуванні, після оголошення головуючим / головуючою на пленарному засіданні Київради результатів голосування можуть долучити свій голос "за", "проти" чи "утримався" у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті. Зміна вибору "за", "проти" чи "утримався" після оголошення результатів голосування головуючим / головуючою на пленарному засіданні Київради забороняється.

Стаття 56. Оформлення документів за результатами пленарних засідань за особливою процедурою

1. Оформлення рішень Київради відбувається без урахування частин третьої - п'ятої статті 42 цього Регламенту.

2. Роздруківка ходу засідання постійної комісії Київради та пленарного засідання за особливою процедурою, проведених у тому числі в дистанційному режимі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (у т. ч. месенджерів), які дозволяють об'єднати в одну групу більшість від загального складу депутатів / депутаток Київради із можливістю ідентифікації їх особи за допомогою допустимих в умовах воєнного часу можливостей, є невід'ємною частиною протоколу відповідного засідання постійної комісії Київради та/або пленарного засідання сесії Київради.

До пленарного засідання за особливою процедурою, проведеного у тому числі в дистанційному режимі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (у т. ч. месенджерів), які дозволяють об'єднати в одну групу більшість від загального складу депутатів / депутаток Київради із можливістю ідентифікації їх особи за допомогою допустимих в умовах воєнного часу можливостей, не застосовуються положення частин четвертої - сьомої статті 43 цього Регламенту.

(Регламент доповнено розділом XI згідно з рішенням
 Київської міської ради від 14.12.2023 р. N 7534/7575)

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Розширений пошук

  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці» на 2024–2025 роки
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Громадське здоров'я» на 2022 - 2025 роки
  • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.05.2024 № 471/8437 «Про питання надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві в умовах воєнного стану»
  • Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНО-ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на просп. Валерія Лобановського, 119 у Голосіївському районі міста
  • Про безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва окремого індивідуально визначеного майна
  • Про передачу громадянину Саржицькому Володимиру Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 2-а (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (496273709)
  • Про передачу громадянину Кирилову Павлу Валентиновичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Підбірній, 2 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (392721044)
  • Про передачу громадянину Савінову Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 3 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (506127465)
  • Про поновлення акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 18 червня 1999 року № 69-5-00024 для експлуатації та обслуговування будинку відділення № 5394 банку на вул. Вадима Гетьмана, 26-а у Солом'янському районі м. Києва (340576892)