Положення про постійні комісії Київської міської ради

Посилання ЛІГА:ЗАКОН: Про затвердження Положення про постійні комісії Київської міської ради  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія IX скликання

РІШЕННЯ

від 29 лютого 2024 року N 7796/7837

Про затвердження Положення про постійні комісії Київської міської ради

Відповідно до частини тринадцятої статті 46, частини п'ятнадцятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 N 14/5, статті 6 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 N 3135/3176, враховуючи пропозиції депутатів Київської міської ради, постійних комісій та депутатських фракцій Київської міської ради, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Київської міської ради, що додається.

2. Рішення Київської міської ради від 19.06.2014 N 9/9 "Про затвердження Положення про постійні комісії Київської міської ради" вважати таким, що втратило чинність.

3. Оприлюднити це рішення Київської міської ради у спосіб, визначений чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
29 лютого 2024 року N 7796/7837

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Київської міської ради

Це Положення визначає повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій Київської міської ради.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус постійних комісій Київської міської ради

1. Постійні комісії Київської міської ради (далі - постійні комісії Київради) є колегіальними органами Київської міської ради, що обираються з числа депутатів/депутаток Київської міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх функціональної спрямованості, здійснення контролю за виконанням рішень Київської міської ради та актів її виконавчого органу.

2. Постійні комісії Київради здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, Статутом територіальної громади міста КиєваРегламентом Київської міської ради та цим Положенням.

3. Постійні комісії Київради є підзвітними Київській міській раді та відповідальними перед нею.

4. Діяльність постійних комісій Київради координує Київський міський голова або за його дорученням заступник/заступниця міського голови - секретар Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

Стаття 2. Склад постійних комісій Київради

1. Постійні комісії Київради обираються Київською міською радою на строк її повноважень у складі голови, заступника/заступниці (першого(-их) заступника(-ів) / першої(-их) заступниці(-иць), заступника(-ів) / заступниці(-ць)), секретаря та членів/членкинь постійної комісії Київради.

Всі інші питання структури постійної комісії Київради вирішуються відповідною постійною комісією Київради.

2. Перелік та персональний склад постійних комісій Київради затверджується рішенням Київської міської ради.

3. До складу постійних комісій Київради не можуть бути обрані Київський міський голова, заступник/заступниця міського голови - секретар Київської міської ради.

4. Загальний склад постійної комісії Київради не може бути меншим трьох депутатів/депутаток Київської міської ради.

5. Депутат/депутатка Київської міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії Київради.

Депутат/депутатка Київської міської ради може брати участь у засіданнях постійних комісій Київради, членом/членкинею яких він/вона не є, з правом дорадчого голосу.

Стаття 3. Принципи діяльності постійних комісій Київради

1. Постійні комісії Київради будують свою роботу на принципах:

1) верховенства права;

2) законності;

3) гласності;

4) рівноправності;

5) функціональності;

6) плановості;

7) обґрунтованості;

8) колегіальності;

9) вільного обговорення при вирішенні питань.

2. Засідання постійних комісій Київради проводяться відкрито і гласно, крім випадків, передбачених законодавством України.

3. Відкритість засідань постійних комісій Київради забезпечується шляхом вільного доступу на них у порядку, встановленому окремим рішенням Київської міської ради.

4. Гласність засідань постійних комісій Київради забезпечується вебтрансляцією засідань (окрім виїзних) постійних комісій Київради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради та розміщенням протоколів засідань, результатів поіменного голосування депутатів/депутаток Київської міської ради у встановленому (у т. ч. машиночитаному) форматі на офіційному вебсайті Київської міської ради протягом 9 календарних днів з дня засідання постійної комісії.

На офіційному вебсайті Київської міської ради створюється та на постійній основі оновлюється відеоархів трансляцій засідань постійних комісій Київради.

5. У випадках, установлених законом, засідання постійних комісій Київради можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

II. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВРАДИ
Стаття 4. Функції постійних комісій Київради

1. Постійні комісії Київради за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спрямованості здійснюють такі функції:

1) правотворчу та правозастосовну;

2) організаційну;

3) контрольну.

Стаття 5. Правотворча та правозастосовна функція постійних комісій Київради

1. Правотворча та правозастосовна функція постійних комісій Київради полягає у здійсненні ними відповідно до функціональної спрямованості:

1) розроблення та внесення на розгляд Київської міської ради проєктів рішень Київської міської ради;

2) попереднього розгляду та підготовки рішень (висновків, рекомендації) до проєктів рішень Київської міської ради, що внесені на розгляд Київської міської ради;

3) узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли до проєктів рішень Київської міської ради;

4) попереднього розгляду проєктів програм соціального та економічного розвитку, міських цільових програм, а також звітів про їх виконання;

5) попереднього розгляду прогнозу бюджету міста Києва, проєктів бюджету міста Києва та проєктів про внесення змін та доповнень до бюджету міста Києва, а також звітів про його виконання;

6) попереднього розгляду проєктів рішень Київської міської ради щодо землекористування та землевідведення, а також розпорядження об'єктами права комунальної власності територіальної громади міста Києва;

7) попереднього розгляду проєктів положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради;

8) попереднього розгляду проєктів положень та статутів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва;

9) внесенні пропозицій щодо перспективного планування роботи Київської міської ради.

2. Постійні комісії Київради при здійсненні правотворчої та правозастосовної функції відповідно до функціональної спрямованості мають право:

1) розробляти з власної ініціативи проєкти рішень Київської міської ради з наступним внесенням за їх рішеннями на розгляд Київської міської ради;

2) визначати завдання щодо розробки проєктів рішень Київської міської ради чи їх структурних частин;

3) виносити на громадське обговорення за своїм рішенням, опубліковувати за своїми рішеннями у комунальних аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації проєкти рішень Київської міської ради, розроблені з власної ініціативи, до внесення їх на розгляд Київської міської ради;

4) створювати підготовчі та/або робочі групи для підготовки проєктів рішень Київської міської ради, висновків, рекомендацій постійних комісій Київради;

5) включати до складу підготовчої та/або робочої групи членів/членкинь постійної комісії Київради. Долучати до роботи підготовчої та/або робочої групи інших депутатів/депутаток Київської міської ради, посадових та службових осіб секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, співробітників/співробітниць науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проєктів рішень Київської міської ради та інших фахівців на громадських засадах за їх згодою;

6) залучати у разі необхідності поза складом відповідної робочої та/або підготовчої групи до роботи в робочих та/або підготовчих групах посадових та службових осіб секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва за згодою відповідного керівника;

7) звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об'єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проєктів рішень Київської міської ради.

3. Постійні комісії Київради при здійсненні правотворчої та правозастосовної функції зобов'язані:

1) організовувати розробку проєктів рішень Київської міської ради та інших актів за дорученням Київської міської ради або за власною ініціативою та подавати їх на розгляд Київської міської ради;

2) розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом Київської міської ради, проєкти рішень Київської міської ради та подавати їх на розгляд Київської міської ради;

3) готувати висновки, рекомендації до проєктів рішень Київської міської ради, внесених суб'єктами подання;

4) розглядати та узагальнювати висновки, рекомендації інших постійних комісій Київради та готувати їх на розгляд Київської міської ради в разі, якщо постійна комісія Київради визначена профільною з опрацювання відповідного проєкту рішення Київської міської ради;

5) доопрацьовувати проєкти рішень Київської міської ради за дорученням Київської міської ради за результатами розгляду їх у першому читанні;

6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, яка надійшла від депутатів/депутаток Київської міської ради при доопрацюванні постійною комісією Київради проєктів рішень Київської міської ради, прийнятих у першому читанні;

7) здійснювати аналіз практики застосування рішень Київської міської ради, готувати пропозиції щодо їх систематизації, кодифікації;

8) попередньо розглядати та готувати висновки щодо прогнозу бюджету міста Києва, проєктів бюджету міста Києва та проєктів про внесення змін та доповнень до бюджету міста Києва, а також звітів про виконання бюджету, проєктів програми соціального та економічного розвитку, міських цільових програм з інших питань місцевого самоврядування та внесення змін та доповнень до них, а також звітів про виконання відповідних програм;

9) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в ході громадського обговорення проєктів рішень Київської міської ради;

10) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових рішень Київської міської ради або у внесенні змін до рішень Київської міської ради, і в разі необхідності готувати відповідні проєкти рішень Київської міської ради та вносити їх на розгляд Київської міської ради.

Стаття 6. Організаційна функція постійних комісій Київради

1. Організаційна функція постійних комісій Київради полягає у здійсненні ними відповідно до функціональної спрямованості:

1) планування своєї роботи;

2) проведення збору та аналізу інформації, організації слухань щодо питань, які відносяться до компетенції Київської міської ради;

3) попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Київською міською радою, підготовці рішень, висновків з цих питань;

4) підготовки питань на розгляд Київської міської ради;

5) участі у формуванні проєкту порядку денного пленарних засідань Київської міської ради;

6) прийняття рішень (висновків, рекомендацій), надання роз'яснень;

7) розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій;

8) вивчення громадської думки;

9) забезпечення висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації;

10) співпраці з міжнародними та регіональними органами управління, районними у місті Києві радами (у разі їх утворення) та їх виконавчими органами, районними в місті Києві державними адміністраціями, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян;

11) отримання від органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідних матеріалів і документів;

12) розгляду спільно з іншими постійними комісіями Київради питань, які належать до відання кількох постійних комісій Київради;

13) створення підготовчих та/або робочих груп з залученням експертів, фахівців та інших осіб.

2. Постійні комісії Київради при здійсненні організаційної функції відповідно до функціональної спрямованості мають право:

1) на отримання, вивчення, дослідження інформації;

2) в установленому законом порядку отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб необхідні матеріали і документи для забезпечення своєї діяльності;

3) звертатися до Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, його структурних підрозділів, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Звернення від постійних комісій Київради розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус депутатів місцевих ради" для депутатських звернень;

4) на отримання інформації, що надається Київській міській раді при розгляді питань;

5) вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Київської міської ради, визначати доповідачів/доповідачок (співдоповідачів/співдоповідачок), які виступають на пленарних засіданнях Київської міської ради з доповідями (співдоповідями), у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради;

6) готувати за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради висновки щодо пропозицій, поданих до постійної комісії Київради в установленому Регламентом Київської міської ради порядку.

Стаття 7. Контрольна функція постійних комісій Київради

1. Контрольна функція постійних комісій Київради полягає у здійсненні ними відповідно до функціональної спрямованості:

1) контролю за станом реалізації нормативних актів Київської міської ради у діяльності виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва з питань, віднесених до функціональної спрямованості постійних комісій Київради, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Київської міської ради;

2) контролю за виконанням бюджету міста Києва, Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині, що віднесена до функціональної спрямованості постійних комісій Київради, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання коштів місцевого бюджету та/або залучених коштів у порядку, встановленому законом;

3) організації та підготовки за дорученням Київської міської ради громадських слухань;

4) організації та підготовки слухань у постійних комісіях Київради;

5) направлення матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради, районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва, їх посадовим особам;

6) розгляду на своїх засіданнях або під час слухань у постійних комісіях Київради звітів, доповідей та інформації виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, їх посадових осіб, здійсненні попередньої підготовки питань щодо розгляду на пленарному засіданні Київської міської ради таких звітів, доповідей та інформації;

7) вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання Київської міської ради - підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подання за результатами перевірки рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд Київської міської ради або виконавчого органу Київської міської ради;

8) заслуховування на своїх засіданнях інформації керівників розташованих або зареєстрованих на території міста Києва підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань, віднесених до відання Київської міської ради та її органів, відповідей на депутатські запити депутатів/депутаток Київської міської ради;

9) інших контрольних заходів, передбачених актами, що регулюють питання виконавської дисципліни.

2. Посадові особи виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва несуть персональну відповідальність за здійснення наданих їм законом повноважень.

3. Постійні комісії Київради під час здійснення контрольної функції відповідно до функціональної спрямованості мають право:

1) вносити виконавчому органу Київської міської ради, районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність до рішень Київської міської ради своїх актів.

Рекомендації постійних комісій Київради підлягають обов'язковому розгляду посадовими та службовими особами секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями інших форм власності, про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено постійні комісії Київради у встановлений законом строк, якщо відповідними рекомендаціями не встановлено більш пізній строк;

2) ініціювати перед Київською міською радою питання про розгляд на пленарному засіданні Київської міської ради звітів, доповідей та іншої інформації;

3) під час розгляду звітів, доповідей та іншої інформації запрошувати на свої засідання осіб, участь яких є необхідною для розгляду цього питання;

4) проводити у постійних комісіях Київради відкриті для громадськості слухання щодо звітів, доповідей та іншої інформації, поданих до Київської міської ради (крім інформації з обмеженим доступом);

5) ініціювати проведення слухань у Київській міській раді з метою вивчення питань, що становлять суспільний інтерес та потребують врегулювання, стану виконання рішень Київської міської ради, що реалізують через підготовку та подання відповідного проєкту рішення Київської міської ради;

6) на виконання рішення Київської міської ради про проведення слухань постійні комісії Київради, відповідальні за їх проведення, - готувати пропозиції щодо списку запрошених осіб, регламенту та черговості виступів учасників/учасниць слухань і вносити їх для погодження з Київським міським головою або заступником/заступницею міського голови - секретарем Київської міської ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення слухань;

7) готувати висновки на аналітичні та довідкові матеріали, подані до Київської міської ради для розповсюдження серед депутатів/депутаток Київської міської ради зазначених матеріалів не пізніше ніж за 5 днів до проведення слухань;

8) готувати проєкти рішень Київської міської ради щодо схвалення відповідних рекомендацій за результатами слухань;

9) ініціювати пропозиції про проведення слухань у постійних комісіях Київради, проводити їх за дорученням Київської міської ради або згідно з планами роботи постійних комісій Київради;

10) проводити слухання з метою обговорення найбільш важливих проєктів рішень Київської міської ради, з'ясування ефективності реалізації прийнятих рішень Київської міської ради, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються постійною комісією Київради, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості;

11) використовувати інформацію, отриману під час слухань, при прийнятті рішень, наданні висновків, пропозицій, рекомендацій постійною комісією Київради та розповсюджувати її серед депутатів/депутаток Київської міської ради;

12) приймати рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення та повідомляти учасників/учасниць слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніше як за 14 календарних днів до початку їх проведення;

13) у разі встановлення постійною комісією Київради порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, територіальної громади, що охороняються законом, - направляти такі матеріали для відповідного реагування в межах, установлених законом, Київському міському голові, заступнику/заступниці міського голови - секретарю Київської міської ради, посадовим та службовим особам секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, іншим органам державної влади та/або місцевого самоврядування;

14) здійснювати погодження і консультації щодо призначення на посади та звільнення з посад осіб, призначення (звільнення) або погодження призначення (звільнення) яких здійснюється Київською міською радою, та здійснювати інші погодження і консультації у випадках, передбачених законами України та Регламентом Київської міської ради;

15) ініціювати перед Київським міським головою або заступником/заступницею міського голови - секретарем Київської міської ради притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва за несвоєчасний або неякісний розгляд звернень, висновків і рекомендацій постійних комісій Київради;

16) ініціювати перед Київським міським головою або заступником/заступницею міського голови - секретарем Київської міської ради про заслуховування на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради питання своєчасності та якості розгляду звернень, висновків і рекомендацій постійних комісій Київради посадовими та службовими особами секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва.

III. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВРАДИ
Стаття 8. Перелік постійних комісій Київради та їх функціональна спрямованість

1. Постійні комісії Київради, перелік та персональний склад яких затверджений рішенням Київської міської ради, здійснюють повноваження, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, Регламентом Київської міської ради, цим Положенням та відповідно до функціональної спрямованості, яка визначена цим розділом Положення.

2. У разі подання на розгляд Київської міської ради проєкту рішення Київської міської ради, зміст якого відноситься до функціональної спрямованості двох і більше постійних комісій Київради, профільна постійна комісія визначається за дорученням заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради у порядку, визначеному статтею 29 Регламенту Київської міської ради.

Стаття 9. Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності полягає у питаннях:

1) прогнозу бюджету міста Києва;

2) бюджету міста Києва (внесення змін до бюджету міста Києва, перерозподілу видатків тощо), контролю за виконанням бюджету міста Києва, розгляд звіту про виконання бюджету міста Києва;

3) Програми економічного і соціального розвитку м. Києва (внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, перерозподілу видатків тощо), розгляду звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва;

4) міських цільових програм у місті Києві (внесення змін до міських цільових програм у місті Києві, перерозподілу видатків тощо), розгляд звітів про виконання міських цільових програм у місті Києві;

5) витрачання коштів резервного фонду бюджету міста Києва;

6) Стратегії розвитку міста Києва, плану заходів на відповідні роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва;

7) Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців (включаючи питання контролю за цією Програмою, розгляд проєктів розпоряджень Київського міського голови / заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради про надання грошової матеріальної допомоги);

8) встановлення місцевих податків та зборів;

9) функціонування цільових фондів, контроль за виконанням Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва;

10) місцевих позик, здійснення місцевих запозичень та управління борговими зобов'язаннями, а також питання надання місцевих гарантій;

11) інвестиційної діяльності на території міста Києва;

12) використання коштів, за рахунок яких формується статутний капітал комунальних підприємств територіальної громади міста Києва.

2. Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності здійснює попередній розгляд проєктів рішень Київської міської ради, реалізація яких призведе до зміни показників бюджету міста Києва.

3. Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 10. Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин полягає у питаннях:

1) архітектури та містобудівної діяльності (включаючи питання підготовки та затвердження генерального плану міста, планів зонування територій і детальних планів територій та внесення змін до них, питання впорядкування архітектурно-художнього середовища міста);

2) володіння, користування та розпорядження землями територіальної громади міста (в тому числі питання надання, передачі, вилучення та продажу земельних ділянок та прав на них);

3) організації землеустрою;

4) моніторингу проведення аукціонів з продажу земельних ділянок та прав на них;

5) сприяння інвестиційній діяльності у сфері будівництва, архітектури, містобудування та земельних відносин;

6) розгляду інвестиційних пропозицій щодо намірів використання території в межах, визначених містобудівною документацією, яка розробляється.

2. Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) Департаменту з питань будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4) Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

5) Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

6) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

7) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 11. Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань власності та регуляторної політики полягає у питаннях:

1) володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності територіальної громади міста Києва (включаючи питання приватизації, управління, оренди, застави, концесії), управління корпоративними правами, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

2) формування комунальної власності територіальної громади міста Києва (включаючи питання зарахування до комунальної власності закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів комунального призначення);

3) захисту майнових прав територіальної громади міста Києва;

4) передачі об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва під реконструкцію;

5) створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва;

6) обліку та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім речових прав та їх обтяжень на земельні ділянки);

7) використання коштів, за рахунок яких формується статутний капітал комунальних підприємств територіальної громади міста Києва;

8) використання об'єктів комунальної власності, які закріплені на праві оперативного управління та/або господарського відання;

9) майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо ефективного використання та розвитку майна комунальної власності територіальної громади міста Києва;

10) проведенная інвентаризації майна територіальної громади міста Києва (крім інвентаризації земель);

11) реалізації повноважень Київської міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

12) планування діяльності Київської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів;

13) дерегуляції та спрощення процедур, необхідних для здійснення господарської діяльності.

2. Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики є відповідальною постійною комісією, яка згідно з Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" готує експертний висновок щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, висновок про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та виконує інші повноваження, покладені не неї відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) районних в місті Києві державних адміністрацій - як орендодавців майна комунальної власності територіальної громади міста Києва;

5) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 12. Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції полягає у питаннях:

1) діяльності Київської міської ради, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Київради, депутатських фракцій Київської міської ради, депутатів/депутаток Київської міської ради, секретаріату Київської міської ради (включаючи питання структури, загальної чисельності та матеріально-технічного забезпечення);

2) дотримання Регламенту Київської міської ради та інших нормативно-правових актів Київської міської ради та її виконавчого органу;

3) дотримання норм депутатської етики;

4) порушення статусу депутата/депутатки Київської міської ради;

5) реалізації депутатами/депутатками Київської міської ради своїх повноважень;

6) запобігання корупції (включаючи питання розгляду випадків впливу голів постійних комісій Київради на членів/членкинь постійних комісій Київради);

7) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів/депутаток Київської міської ради;

8) взаємодії Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій (включаючи питання визначення повноважень виконавчого органу Київської міської ради, повноважень, переданих Київською міською радою іншим органам місцевого самоврядування та/або місцевим органам виконавчої влади);

9) проведення публічного моніторингу публічних закупівель замовниками, які фінансуються з бюджету міста Києва;

10) вжиття заходів відповідного реагування у разі виявлення ознак порушення законодавства за результатами проведення публічного моніторингу публічних закупівель замовниками, які фінансуються з бюджету міста Києва.

2. Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів Київської міської ради.

3. Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції не здійснює заходів з виявлення конфлікту інтересів у депутатів/депутаток Київської міської ради, а також не розглядає питань та не надає висновків щодо можливого вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень депутатами/депутатками Київської міської ради.

4. Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 13. Постійна комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із силами безпеки і оборони

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із силами безпеки і оборони полягає у питаннях:

1) дотримання правопорядку та громадської безпеки, запобігання злочинності;

2) взаємодії з правоохоронними органами, органами військового управління, судами, територіальними органами Міністерства юстиції України, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону та органами державного нагляду (контролю);

3) діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради;

4) формування списків присяжних районних судів міста Києва;

5) обрання представників громадськості до складу поліцейських комісій територіальних органів поліції міста Києва;

6) виконання військового обов'язку та мобілізаційної підготовки;

7) територіальної оборони.

2. Постійна комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із силами безпеки і оборони забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

2) Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

3) Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

5) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

6) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 14. Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики полягає у питаннях:

1) організації наданням якісної та доступної медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров'я, в тому числі забезпечення надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

2) діяльності комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій, їх підтримки та розвитку, розвитку їх кадрового потенціалу, соціального захисту працівників системи охорони здоров'я міста Києва;

3) громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я киян, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових та соціальних груп, профілактики і попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя;

4) діяльності комунальних закладів соціального захисту населення, забезпечення надання соціальних послуг у місті Києві, в тому числі шляхом розвитку мережі закладів, установ та служб соціального захисту комунальної форми власності, залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

5) соціального захисту та соціального забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни, сімей ветеранів війни, осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та/або субсидії;

6) реінтеграції киян - Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, киян - членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України шляхом підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги, включення додаткових заходів соціальної підтримки, вирішення проблем матеріально-технічного, медичного спрямування, надання послуг професійної адаптації, залучення до культурно-мистецького життя, а також шляхом посилення співпраці з інститутами громадянського суспільства;

7) профілактики відмов від новонароджених дітей у місті Києві, охорони материнства та дитинства, надання додаткових пільг та гарантій для багатодітних сімей, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, родинам вимушених переселенців;

8) підвищення соціальної захищеності дітей, забезпечення прав дітей, оздоровлення дітей, харчування дітей у закладах освіти, пільгового проїзду дітей до місця навчання і додому, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку сімейних форм виховання та альтернативних форм інституційної опіки, в тому числі шляхом утворення дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, розвитку патронатного виховання;

10) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади міста Києва шляхом впровадження гендерного підходу у міські політики відповідно до потреб, інтересів та можливостей жінок і чоловіків та/або їх груп, забезпечення гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;

11) запобігання та протидії домашньому насильству, булінгу (цькуванню), протидії торгівлі людьми у місті Києві;

12) інформаційно-аналітичного супроводу сфери охорони здоров'я та соціальної політики, включаючи організацію заходів та аудіовізуальне інформування громади міста Києва, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, профілактичних заходів, якості та доступності медичного обслуговування населення.

2. Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

6) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 15. Постійна комісія Київради з питань екологічної політики

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань екологічної політики полягає у питаннях:

1) реалізації екологічних прав громадян;

2) місцевих екологічних програм;

3) вивчення стану навколишнього природного середовища;

4) організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

5) додержання природоохоронного законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів, відтворення лісів;

6) погодження дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

7) організації проведення екологічних експертиз;

8) організації озеленення, охорони зелених насаджень, розвитку зеленої зони міста Києва та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста;

9) Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (включаючи питання визначення заходів з охорони навколишнього природного середовища);

10) утримання та поводження з тваринами;

11) діяльності Київського зоологічного парку (в частині природоохоронних заходів).

2. Постійна комісія Київради з питань екологічної політики здійснює попередній розгляд проєктів рішень Київської міської ради, реалізація яких впливає на розвиток зеленої зони міста Києва та концепцію формування зелених насаджень в центральній частині міста Києва.

3. Постійна комісія Київради з питань екологічної політики забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

3) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаному структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 16. Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами полягає у питаннях:

1) інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу міста (включаючи питання нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та утримання мережі дорожньо-транспортного комплексу та інфраструктури автомобільних шляхів сполучень, транспортних розв'язок, шляхопроводів, мостів, об'єктів дорожнього сервісу);

2) функціонування міського транспорту загального користування незалежно від форм власності;

3) організації дорожнього руху;

4) організації паркувального простору;

5) розвитку, модернізації, функціонування та розширення мереж системи зовнішнього освітлення;

6) розвитку електронних комунікацій та зв'язку (електронні інформаційні ресурси, інформаційно-комунікаційні системи, впровадження цифрових технологій та захисту інформації в системах);

7) розміщення рекламно-інформаційного обладнання та вивісок;

8) реклами (включаючи питання розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті).

2. Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії;

3) Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

6) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 17. Постійна комісія Київради з питань збереження та захисту культурної спадщини

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань збереження та захисту культурної спадщини полягає у питаннях:

1) охорони культурної спадщини (включаючи питання виявлення, наукового вивчення, класифікації, збереження, належного утримання і відповідного використання об'єктів культурної спадщини, забезпечення їх захисту від загрози знищення, руйнування, пошкодження тощо);

2) збереження цінної історичної забудови та забезпечення її дослідження;

3) охорони історико-культурної та археологічної спадщини.

2. Постійна комісія Київради з питань збереження та захисту культурної спадщини здійснює контроль за погодженням програм та проєктів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація (виконання) яких може позначитись на стані об'єктів культурної спадщини місцевого значення, їх територій і зон охорони, у порядку, встановленому законодавством України, та контроль за видачею дозволів на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах їх охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини.

3. Постійна комісія Київради з питань збереження та захисту культурної спадщини забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) районних в місті Києві державних адміністрацій - як балансоутримувачів майна комунальної власності територіальної громади міста Києва;

3) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 18. Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків полягає у питаннях:

1) місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення (включаючи питання повноважень та діяльності органів самоорганізації населення);

2) виборів, референдумів та інших форм безпосереднього волевиявлення громадян;

3) адміністративно-територіального устрою міста Києва;

4) організації управління районами в місті Києві;

5) розвитку громадянського суспільства (включаючи питання діяльності об'єднань громадян);

6) розвитку інструментів прямої демократії, у тому числі електронних (зокрема, електронних петицій та громадського бюджету), а також форм участі членів територіальної громади міста Києва у вирішенні питань місцевого значення;

7) об'єднання в асоціації та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

8) Статуту територіальної громади міста Києва;

9) символіки територіальної громади міста Києва;

10) загальноміських свят та пам'ятних дат, недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру;

11) зовнішніх зв'язків;

12) служби в органах місцевого самоврядування;

13) нагородження та заохочення відзнаками, преміями, стипендіями Київського міського голови та Київської міської ради;

14) найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

2. Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

2) Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

3) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 19. Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу полягає у питаннях:

1) житлово-комунального господарства (включаючи питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, реформування та якості забезпечення населення житлово-комунальними послугами);

2) паливно-енергетичного комплексу;

3) житлового забезпечення (включаючи питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, реконструкції та реновації об'єктів житлового фонду);

4) організації та діяльності житлово-будівельних, гаражних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

5) поводження з побутовими відходами;

6) цивільного захисту та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Києві;

7) діяльності комунальної аварійно-рятувальної служби;

8) моніторингу та контролю за дотриманням всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності заходів з благоустрою міста Києва в частині сфери житлово-комунального господарства;

9) організації надання ритуальних послуг (включаючи питання створення та експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань).

2. Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

3) Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

6) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

7) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 20. Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою полягає у питаннях:

1) промисловості;

2) науково-технічних програм та інноваційних проєктів;

3) технопарків;

4) торгівлі (включаючи питання визначення правил торгівлі на ринках, створення та діяльності закладів торгівлі);

5) громадського харчування та побутового обслуговування населення;

6) розвитку підприємництва;

7) гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

8) захисту прав споживачів;

9) тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території міста Києва;

10) благоустрою.

2. Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 21. Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій полягає у питаннях:

1) культурно-просвітницької діяльності (включаючи питання видавничої справи та розповсюдження книжкової продукції, бібліотечної справи, кінематографії та кінопоказів, народних художніх промислів, відпочинку та розваг, парків та галерей);

2) мистецької діяльності (включаючи питання професійних творчих спілок та аматорів, театрів, шкіл естетичного виховання, мистецьких навчальних закладів, концертно-гастрольної діяльності тощо);

3) організації культурно-масових заходів та свят у місті Києві;

4) міжнародних та міжнаціональних культурних зв'язків, діяльності національних культурних товариств;

5) туризму, курортно-рекреаційної діяльності;

6) діяльності комунальних засобів масової інформації (включаючи питання заснування, реформування, управління, призначення та звільнення керівників комунальних засобів масової інформації та дотримання стандартів журналістики у їхній роботі);

7) висвітлення діяльності Київської міської ради та її органів;

8) реалізації повноважень Київської міської ради у сфері доступу до публічної інформації;

9) музейної, архівної справи, діяльності заповідників;

10) діяльності Київського зоологічного парку (в частині культурно-освітніх заходів);

11) впровадження ефективних механізмів налагодження комунікацій органів виконавчої влади з громадськістю;

12) розвитку відкритих громадських просторів як комунікаційних платформ для влади та суспільства, освітньо-культурних центрів;

13) найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

2. Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) Державного архіву м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4) Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

6) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

7) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 22. Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту полягає у питаннях:

1) розвитку освіти у місті Києві;

2) діяльності комунальних закладів освіти та науки;

3) діяльності позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності;

4) організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

5) науково-освітніх інновацій та моніторингу освіти;

6) організації спортивних, освітніх та молодіжних заходів у місті Києві;

7) науки, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, розвитку високих технологій;

8) інтелектуальної власності;

9) соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників комунальних закладів та установ освіти і науки міста Києва;

10) сім'ї та демографічної політики;

11) молодіжної політики;

12) фізичної культури, спорту та спортивної діяльності (включаючи питання забезпечення діяльності комунальних закладів фізичної культури і спорту);

13) розвитку клубів за місцем проживання.

2. Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

6) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємства, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

Стаття 23. Постійна комісія Київради з питань цифрової трансформації та регулювання надання публічних послуг

1. Функціональна спрямованість постійної комісії Київради з питань цифрової трансформації та регулювання надання публічних послуг полягає у питаннях:

1) цифровізації та цифрового розвитку;

2) електронного урядування та публічних електронних послуг, електронного документообігу;

3) надання публічних, в тому числі адміністративних послуг;

4) кібербезпеки та кіберзахисту, у тому числі у сфері критичної інфраструктури;

5) технічного та криптографічного захисту інформації;

6) розвитку цифрових компетентностей;

7) розвитку сфери "відкритих даних".

2. Постійна комісія Київради з питань цифрової трансформації та регулювання надання публічних послуг забезпечує здійснення контрольної функції Київської міської ради за діяльністю:

1) Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3) районних в місті Києві державних адміністрацій - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

4) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих вказаним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради - з питань, віднесених до функціональної спрямованості;

5) інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва - з питань, віднесених до функціональної спрямованості.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВРАДИ
Стаття 24. Планування роботи постійних комісій Київради

1. Постійні комісії Київради здійснюють свою роботу відповідно до затверджених ними планів роботи, а також рішень і доручень Київської міської ради, Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради.

2. Постійні комісії Київради планують свою роботу на кожен календарний рік.

3. У планах роботи постійних комісій Київради визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени/членкині постійної комісії Київради та посадові особи секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.

Стаття 25. Форми роботи постійних комісій Київради

1. Основними формами роботи постійних комісій Київради є засідання та слухання.

2. Засідання постійних комісій Київради можуть бути також виїзними та спільними з іншими постійними комісіями Київради.

3. Засідання постійних комісій Київради проводяться відкрито й гласно. На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники/представниці засобів масової інформації, громадяни/громадянки, які виявили бажання.

4. Постійні комісії Київради можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

Стаття 26. Скликання засідань постійних комісій Київради

1. Чергові засідання постійних комісій Київради скликає голова постійної комісії Київради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і відбуваються у дні, визначені постійними комісіями Київради.

Постійні комісії Київради можуть установити інший день та час своїх засідань, про що завчасно повідомляються всі члени/членкині постійної комісії Київради.

2. Позачергові засідання постійних комісій Київради скликає на письмову вимогу не менше однієї третини членів/членкинь постійної комісії Київради голова постійної комісії Київради, а у випадку його відмови - перший заступник / перша заступниця або заступник/заступниця голови постійної комісії Київради, секретар або один із депутатів/депутаток - членів/членкинь постійної комісії Київради, які є ініціаторами позачергового засідання постійної комісії Київради.

Дату та час проведення позачергового засідання постійної комісії Київради визначають ініціатори/ініціаторки його скликання.

Відповідне засідання постійної комісії Київради не може бути призначено раніше ніж через 24 години з моменту направлення всім членам/членкиням постійної комісії Київради проєкту порядку денного та матеріалів до нього.

Позачергове засідання постійної комісії Київради проводиться виключно з питань, запропонованих у проєкті порядку денного такого засідання його ініціаторами/ініціаторками.

3. Про час, місце, форму (у випадку проведення в режимі відеоконференції (дистанційне засідання)) проведення та питання, які передбачається внести на розгляд постійної комісії Київради, завчасно повідомляються всі члени/членкині постійної комісії Київради за допомогою електронної пошти та телефонного зв'язку, а також публікації на офіційному вебсайті Київської міської ради за два робочі дні до засідання постійної комісії Київради.

4. Постійні комісії Київради зобов'язані завчасно, але не пізніше як за день до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, про час і місце засідання постійної комісії Київради та питання, що планується до розгляду.

У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії Київради може бути зазначено, які документи та матеріали необхідно надати на засідання постійної комісії Київради.

5. Участь у роботі постійних комісії Київради посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій, а також підзвітних та підконтрольних Київській міській раді та її виконавчому органу підприємств, установ та організацій та надання ними відповідних документів та матеріалів, що стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов'язковою.

6. У разі неможливості члена/членкині постійної комісії Київради бути присутнім на засіданні постійної комісії Київради він/вона повідомляють про це голову постійної комісії Київради.

Стаття 27. Порядок проведення засідань постійних комісій Київради

1. Засідання постійної комісії Київради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів/членкинь від її загального складу.

2. У засіданні постійних комісій Київради беруть участь депутати/депутатки Київської міської ради - члени/членкині постійних комісій Київради, інші депутати/депутатки Київської міської ради (з правом дорадчого голосу), працівники/працівниці секретаріату Київської міської ради та запрошені на засідання постійної комісії Київради особи.

3. На початку засідання постійної комісії Київради затверджується порядок денний.

Питання до порядку денного засідання постійної комісії Київради включаються за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради або за пропозицією голови постійної комісії Київради, його першого заступника / першої заступниці чи заступника/заступниці, секретаря та членів/членкинь постійної комісії Київради.

4. Після затвердження порядку денного засідання постійна комісія Київради відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість та може встановлювати порядок роботи та загальний час засідання постійної комісії Київради.

5. Перед розглядом питань порядку денного головуючий/головуюча на засіданні постійної комісії Київради звертається до членів/членкинь відповідної постійної комісії Київради із запитанням про наявність у будь-кого із них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата/депутатки Київської міської ради.

Повідомлення депутата/депутатки Київської міської ради про наявність конфлікту інтересів заноситься до протоколу відповідного засідання постійної комісії Київради.

6. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії Київради, розпочинається із оголошення головуючим/головуючою на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача/доповідачки та співдоповідача/співдоповідачки (співдоповідачів).

7. Після доповіді та співдоповідей члени/членкині постійної комісії Київради ставлять доповідачу/доповідачці та співдоповідачу/співдоповідачці запитання, отримують на них відповіді, заслуховують запрошених осіб.

Після надання доповідачем/доповідачкою та співдоповідачем/співдоповідачкою відповідей на питання членів/членкинь постійної комісії Київради головуючий/головуюча може надати можливість запрошеним на засідання відповідної постійної комісії Київради особам поставити доповідачу/доповідачці та співдоповідачу/співдоповідачці запитання.

8. Головуючий/головуюча на засіданні постійної комісії Київради забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам/членкиням постійної комісії Київради в обговоренні питань та внесенні пропозицій.

Головуючий/головуюча на засіданні постійної комісії Київради надає слово членам/членкиням постійної комісії Київради в порядку підняття рук або за допомогою електронної системи для голосування.

Головуючий/головуюча не має права переривати виступи членів/членкинь постійної комісії Київради, окрім тих випадків, коли промовець/промовиця виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу інших депутатів/депутаток Київської міської ради, учасників/учасниць засідання постійної комісії Київради або перевищує відведений для виступу час.

9. В обговоренні питання порядку денного засідання постійної комісії Київради беруть участь члени/членкині постійної комісії Київради, депутати/депутатки Київської міської ради, за потребою - працівники/працівниці секретаріату Київської міської ради, а також, з дозволу головуючого/головуючої, особи, запрошені на засідання постійної комісії Київради.

Обговорення питання порядку денного засідання постійної комісії Київради припиняється, якщо за це проголосувало більше половини від загального складу постійної комісії Київради.

10. Голова постійної комісії Київради має право оголосити перерву в засіданні постійної комісії Київради, якщо таке засідання триває більше 3 годин поспіль та за оголошення перерви проголосували не менше половини членів/членкинь від загального складу постійної комісії Київради.

У разі якщо кількість членів/членкинь постійної комісії Київради, присутніх на засіданні відповідної постійної комісії Київради, не відповідає вимогам щодо правомочності засідання постійної комісії Київради, голова постійної комісії Київради має право оголосити перерву або перенести засідання постійної комісії Київради на інший день.

Стаття 28. Голосування на засіданні постійної комісії Київради

1. З питань порядку денного засідання постійної комісії Київради члени/членкині постійної комісії Київради приймають рішення шляхом голосування.

2. Голосування на засіданні постійної комісії Київради здійснюється членами/членкинями постійної комісії Київради особисто і відкрито.

3. Голосування на засіданні постійної комісії Київради відбувається:

за допомогою електронної системи для голосування у спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата/депутатки Київради іншою особою із фіксуванням результатів голосування поіменно;

шляхом підняття (не підняття) руки в разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи для голосування.

4. Результати голосування заносяться до протоколу засідання постійної комісії Київради із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утрималось". У разі наявності технічної можливості до протоколу засідання постійної комісії Київради додаються результати поіменного голосування.

Стаття 29. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київради

1. За результатами розгляду питань порядку денного постійна комісія Київради готує і ухвалює рекомендації, висновки та інші рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії Київради і підписуються головою, а в разі його/її відсутності або неможливості виконання ним/нею своїх обов'язків - першим заступником / першою заступницею, заступником/заступницею голови або секретарем постійної комісії Київради.

2. Перед голосуванням щодо прийняття рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Київради головуючий/головуюча на її засіданні узагальнює результати обговорення, оголошує всі пропозиції, внесені депутатами/депутатками Київської міської ради, які ставляться на голосування в порядку їх надходження.

У разі внесення відповідних пропозицій рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київради приймаються спочатку за основу, а після голосування всіх пропозицій членів/членкинь постійної комісії Київради - в цілому.

3. За результатами розгляду питання порядку денного постійна комісія Київради може:

1) з дотриманням вимог, передбачених статтею 30 Регламенту Київської міської ради, ухвалити висновок, яким:

підтримати проєкт рішення Київської міської ради без зауважень;

підтримати проєкт рішення Київської міської ради із зауваженнями чи рекомендаціями;

відхилити проєкт рішення Київської міської ради із відповідним обґрунтуванням;

створити робочу або підготовчу групу постійної комісії Київради;

2) ухвалити висновок - у випадках, передбачених Регламентом Київської міської ради, рішеннями Київської міської ради та при здійсненні організаційної функції постійної комісії Київради;

3) ухвалити рекомендацію - у випадку здійснення контрольної функції постійної комісії Київради;

4) взяти інформацію до відома;

5) надати відповідні доручення голові та/або членам/членкиням постійної комісії Київради;

6) надати доручення із відображенням у протоколі засідання, які надсилаються на розгляд структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради, районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної власності територіальної громади міста Києва, які зобов'язані розглянути такі доручення у строки, встановлені постійною комісією;

7) прийняти інше рішення на виконання повноважень, визначених цим Положенням.

4. Рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київради підлягають розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами.

Про результати розгляду рекомендацій, висновків та інших рішень постійних комісій Київради, а також вжиті заходи органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадові особи повідомляють постійній комісії Київради у встановлений законодавством термін.

Стаття 30. Оформлення протоколів засідань постійних комісій Київради

1. Засідання постійних комісій Київради оформлюється протоколом у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в Київській міській раді.

Ведення протоколу засідання постійної комісії Київради покладається на структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, відповідальний за забезпечення діяльності відповідної постійної комісії Київради.

2. У протоколі засідання постійної комісії Київради зазначається:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого/головуючої на засіданні, список членів/членкинь постійної комісії Київради, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів/депутаток Київської міської ради, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії Київради та поширених серед членів/членкинь постійної комісії Київради;

6) інформація про конфлікт інтересів члена/членкині постійної комісії (у разі наявності);

7) результати голосувань з питань порядку денного;

8) прийняті рекомендації, висновки та інші рішення постійних комісій Київради.

3. До протоколу засідання постійної комісії Київради додається у разі наявності окрема думка члена/членкині постійної комісії Київради, який/яка не погоджується з результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом/членкинею постійної комісії Київради та надійшла до постійної комісії протягом 9 календарних днів з дня засідання.

4. Протоколи засідань постійних комісій Київради оформлюються не пізніше 9 календарних днів з дня засідання постійної комісії Київради та підписуються головою і секретарем постійної комісії Київради.

5. У разі відсутності голови постійної комісії Київради або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання постійної комісії Київради підписує перший заступник / перша заступниця або заступник/заступниця голови постійної комісії Київради, який/яка головував/головувала на її засіданні.

За відсутності секретаря постійної комісії Київради на засіданні постійної комісії Київради або неможливості виконання ним своїх обов'язків протокол засідання постійної комісії Київради підписує член/членкиня комісії, який/яка був обраний / була обрана секретарем цього засідання постійної комісії Київради.

6. Протоколи спільних засідань постійних комісій Київради підписуються у той же термін головами і секретарями відповідних постійних комісій Київради.

7. Протоколи засідань постійних комісій Київради надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 31. Проведення слухань у постійних комісіях Київради

1. З метою обговорення проєктів рішень Київської міської ради з важливих суспільних питань, з'ясування ефективності реалізації прийнятих рішень Київської міської ради з питань, віднесених до їх функціональної спрямованості, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються постійною комісією Київради, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення громадськості до участі у вирішенні питань місцевого значення постійні комісії Київради можуть проводити слухання у постійних комісіях Київради.

2. Постійні комісії Київради приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення.

У рішенні постійної комісії Київради про проведення слухань визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі/доповідачки з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.

3. Постійні комісії Київради повідомляють учасникам/учасницям слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніш як за 14 календарних днів до початку їх проведення.

4. Слухання в постійних комісіях Київради можуть проводитися за взаємною згодою постійних комісій Київради на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується функціональної спрямованості кількох постійних комісій Київради.

5. Постійні комісії Київради у разі необхідності запрошують на слухання уповноважених представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

6. На письмове запрошення постійної комісії Київради органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов'язані делегувати на слухання свого уповноваженого представника для надання роз'яснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією Київради.

7. Під час проведення слухань кожен член/членкиня постійної комісії Київради має право ставити запитання доповідачам/доповідачкам та отримувати на них відповіді.

8. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у постійній комісії Київради, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.

9. За результатами слухань постійна комісія Київради приймає рекомендації.

Стаття 32. Виїзні засідання постійних комісій Київради

1. Постійні комісії Київради можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об'єктах, щодо яких постійною комісією Київради здійснюється контрольна функція, а також у інших випадках за необхідністю.

2. Виїзне засідання постійної комісії Київради оформлюється протоколом відповідно до статті 30 цього Положення.

Стаття 33. Спільні засідання постійних комісій Київради

1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій Київради, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Київської міської ради, Київського міського голови, заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради розглядатися постійними комісіями Київради спільно.

2. Спільні засідання веде один із голів постійних комісій Київради за їх взаємною згодою.

3. Рекомендації, висновки та інші рішення приймаються на спільному засіданні постійних комісій Київради більшістю голосів від загального складу кожної із постійних комісій Київради, спільне засідання яких проводиться, та підписуються головами та секретарями відповідних постійних комісій Київради.

4. Протоколювання спільних засідань постійних комісій Київради проводиться у порядку, визначеному статтею 30 цього Положення, та покладається на структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, відповідальний за забезпечення діяльності постійної комісії Київради - ініціатора проведення спільного засідання постійних комісій Київради.

Стаття 34. Підготовчі та робочі групи постійних комісій Київради

1. Для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною комісією Київради, доопрацювання або розробки проєктів рішень Київської міської ради та пропозицій постійна комісія Київради може створювати зі свого складу підготовчу та/або робочу групу, одночасно визначаючи персональний склад та голову відповідної робочої чи підготовчої групи.

2. Підготовча та/або робоча група може створюватися у складі не менше трьох членів/членкинь постійної комісії Київради. Члени/членкині постійної комісії Київради можуть входити до складу кількох підготовчих та/або робочих груп.

3. До складу підготовчої та/або робочої групи включаються члени/членкині постійної комісії Київради. У роботі підготовчої та/або робочої групи можуть брати участь інші депутати/депутатки Київської міської ради (за їх згодою), працівники/працівниці секретаріату Київської міської ради, а також експерти, фахівці та інші особи. Питання структури підготовчої та/або робочої групи визначаються підготовчою та/або робочою групою.

4. Підготовча та/або робоча група організовує роботу відповідно до вимог Регламенту Київської міської ради та цього Положення.

5. За результатами своєї роботи підготовча та/або робоча група вносить на розгляд постійної комісії Київради пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проєкти рішень Київської міської ради.

V. КЕРВНИЦТВО ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВРАДИ
Стаття 35. Голова постійної комісії Київради

1. Голова постійної комісії Київради:

1) формує проєкт порядку денного засідання постійної комісії Київради;

2) організовує роботу постійної комісії Київради;

3) проводить підготовку, скликає і веде засідання постійної комісії Київради;

4) дає доручення членам/членкиням постійної комісії Київради;

5) вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою, першим(-ими) заступником(-ами) / першою(-ими) заступницею(-ями) та заступником(-ами) / заступницею(-ями) голови постійної комісії Київради;

6) представляє постійну комісію Київради у відносинах з іншими постійними комісіями Київради, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

7) відповідає за складання плану роботи постійної комісії Київради;

8) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Київради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях постійної комісії Київради;

9) організовує роботу з реалізації висновків, рекомендацій, виконання рішень постійної комісії Київради;

10) запрошує для участі в роботі постійної комісії Київради уповноважених представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

11) веде особистий прийом громадян та юридичних осіб за графіком, затвердженим постійною комісією Київради;

12) доводить до відома членів/членкинь постійної комісії Київради інформацію про офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до постійної комісії Київради;

13) підписує від імені постійної комісії Київради проєкти рішень Київської міської ради та інші документи;

14) доповідає проєкти рішень, розглянуті постійною комісією Київради та віднесені до функціональної спрямованості постійної комісії, на пленарному засіданні Київської міської ради;

15) скликає та проводить наради (в тому числі виїзні), за результатами яких має право звернутися до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб, юридичних та фізичних осіб щодо питань, які розглядалися.

Стаття 36. Розподіл обов'язків між керівництвом постійної комісії Київради

1. У разі відсутності голови постійної комісії Київради або неможливості ним з інших причин виконувати свої повноваження, його функції здійснює перший заступник / перша заступниця голови, а в разі його/її відсутності - заступник/заступниця або секретар відповідної постійної комісії Київради.

2. У разі наявності у складі постійної комісії Київради більше ніж одного/однієї першого заступника / першої заступниці голови та/або заступника/заступниці голови постійна комісія Київради на кожному своєму засіданні окремим рішенням визначає, хто з вказаних осіб здійснює функції голови постійної комісії Київради в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин.

Стаття 37. Секретар постійної комісії Київради

1. Секретар постійної комісії Київради:

1) вносить пропозиції щодо формування проєкту порядку денного засідання постійної комісії Київради;

2) здійснює контроль за виконанням плану роботи постійної комісії Київради, її рекомендацій, висновків та інших рішень, прийнятих на засіданнях постійної комісії Київради;

3) інформує членів/членкинь постійної комісії Київради про виконання рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Київради;

4) спільно з відповідним структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради оформляє проєкти рішень Київської міської ради, рекомендації, звернення постійної комісії Київради, протоколи засідань постійної комісії Київради, інші документи постійної комісії Київради, підписує разом з головою (першим заступником / першою заступницею голови та/або заступником/заступницею голови) протоколи засідань постійної комісії Київради;

5) здійснює координацію роботи постійної комісії Київради з іншими постійними комісіями Київради під час розгляду спільних питань;

6) підписує за дорученням і від імені постійної комісії Київради документи, що готуються постійною комісією.

Стаття 38. Обов'язки та права членів/членкинь постійної комісії Київради

1. Члени/членкині постійної комісії Київради мають рівні обов'язки та права.

2. Члени/членкині постійної комісії Київради зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях постійної комісії Київради, робочої та/або підготовчої групи, до складу яких їх обрано, та брати участь в її роботі;

2) дотримуватись порядку на засіданнях постійної комісії Київради;

3) виконувати відповідні доручення голови постійної комісії Київради та постійної комісії Київради;

4) виконувати інші обов'язки, передбачені Регламентом Київської міської ради та цим Положенням.

3. Члени/членкині постійної комісії Київради мають право:

1) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії Київради будь-якого питання, що належить до її функціональної спрямованості, а також брати участь в обговоренні пропозицій, висновків, рекомендацій, прийнятті та підготовці рішень.

Пропозиція члена/членкині постійної комісії Київради на його/її вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії Київради;

2) викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії Київради, яка додається до протоколу постійної комісії Київради;

3) брати участь у підготовці проєктів рішень Київської міської ради.

4. У випадку невиконання депутатом/депутаткою Київської міської ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії Київради, визначених цим Положенням, та відсутності його/її більше ніж на половині проведених постійною комісією Київради протягом року засідань голова постійної комісії Київради вносить на розгляд Київської міської ради питання про можливість подальшого перебування депутата/депутатки Київської міської ради у складі відповідної постійної комісії Київради.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ КИЇВРАДИ
Стаття 39. Забезпечення роботи постійних комісій Київради

1. Роботу постійних комісій Київради забезпечує відповідний структурний підрозділ секретаріату Київської міської ради, який визначається розпорядженням заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради.

2. Працівники/працівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, що забезпечують діяльність постійних комісій Київради, за дорученням заступника/заступниці міського голови - секретаря Київської міської ради, керуючого справами секретаріату Київської міської ради, керівника відповідного управління/відділу, голови постійної комісії Київради беруть участь у розробці проєктів рішень Київської міської ради нормативно-правового характеру, проводять експертизу нормативно-правових актів та за результатами готують висновки, довідки та інші документи.

3. Постійні комісії Київради забезпечуються Київською міською радою приміщеннями, дротовим телефонним зв'язком, комп'ютерною та іншою оргтехнікою, канцелярським приладдям.

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

 

Розширений пошук

  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».
  • Про внесення змін та доповнень до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176 та Положенням про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.02.2024 № 7796/7837
  • Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування
  • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 січня 2022 року № 4175/4216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки»
  • Про передачу громадянину Саржицькому Володимиру Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 2-а (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (496273709)
  • Про передачу громадянину Кирилову Павлу Валентиновичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Підбірній, 2 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (392721044)
  • Про передачу громадянину Савінову Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 3 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (506127465)
  • Про поновлення акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 18 червня 1999 року № 69-5-00024 для експлуатації та обслуговування будинку відділення № 5394 банку на вул. Вадима Гетьмана, 26-а у Солом'янському районі м. Києва (340576892)
  • Про надання Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» земельної ділянки у постійне користування для обслуговування та експлуатації скверу Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла у пров. Хрестовому, 12/14 у Печерському районі міста Києва (710577399)